Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työterveys ja työturvallisuus – yleiset säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Työterveys ja työturvallisuus – yleiset säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY – toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi työssä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä otetaan käyttöön toimenpiteet ihmisten terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi työssä. Siinä vahvistetaan sekä työnantajien* että työntekijöiden* velvollisuudet työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi työpaikalla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin sekä julkisiin että yksityisiin toiminnan aloihin (kuten teollisuuteen, maatalouteen, kauppaan, hallintoon, palveluihin, koulutukseen, kulttuuriin, vapaa-ajan toimintaan).

Siinä määrätään, että työnantajien on

huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla. Tähän sisältyy riskien arviointi ja välttäminen, yleisen turvallisuuspolitiikan kehittäminen ja asianmukaisen koulutuksen järjestäminen henkilökunnalle.

nimitettävä henkilö, joka vastaa työssä esiintyvien vaarojen ehkäisemisestä.

huolehdittava tarpeellisista ensiapu-, palontorjunta- sekä työntekijöiden evakuointitoimenpiteistä.

arvioitava turvallisuus- ja terveysvaarat työssä ja varmistettava, että tarvittavat turvatoimenpiteet ovat käytössä.

annettava työntekijöille tai heidän edustajalleen kaikki tarvittavat tiedot mahdollisista turvallisuutta ja terveyttä uhkaavista vaaroista ja niiden ehkäisytoimenpiteistä.

kuultava työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan ja sallittava heidän ottaa osaa keskusteluihin, joissa käsitellään työterveyttä ja -turvallisuutta.

varmistettava, että jokainen työntekijä saa työnsä kannalta riittävän terveys- ja turvallisuuskoulutuksen.

Muita tärkeitä kohtia

Jokaisen työntekijän on huolehdittava mahdollisimman hyvin omasta turvallisuudestaan ja terveydestään sekä kollegojensa turvallisuudesta ja terveydestä.

Mahdollisille riskeille ja vaaroille erityisen alttiita työntekijöitä on suojeltava erityisesti.

Direktiiviä ei sovelleta tiettyihin erityisiin julkisiin tehtäviin, kuten poliisivoimiin, asevoimiin tai väestönsuojelun erityistoimiin.

KESKEISET TERMIT

* Työntekijä: henkilö, joka työskentelee työnantajalle, mukaan lukien harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset työntekijät muttei kotitaloustyöntekijät.

* Työnantaja: henkilö, johon työntekijä on työsuhteessa ja joka on vastuussa yrityksestä.

TAUSTAA

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 89/391/ETY

19.6.1989

31.12.1992

EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1–53

Direktiivi 2007/30/EY

28.6.2007

31.12.2012

EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21–24

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

EUVL L 311, 21.11.2008, s. 1–54

Direktiiviin 89/391/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 28.09.2015

Top