Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2062/94 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, jonka tehtävänä on toimittaa EU:n elimille, EU-maille ja muille asianomaisille teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävä

Viraston tehtävät:

 • kerätä ja analysoida teknistä, tieteellistä ja taloudellista tietoa
  • työterveydestä ja -turvallisuudesta EU-maissa ja välittää sitä EU:n laitoksille, muille EU-maille ja muille asianomaisille
  • työturvallisuutta ja -terveyttä koskevasta tutkimuksesta sekä jakaa tietoa tutkimusten tuloksista
 • antaa teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja ennalta ehkäisevien toimien toteuttamiseen käytettävistä menetelmistä ja välineistä kiinnittäen erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja määritellä hyviä toimintatapoja
 • edistää ja tukea EU-maiden välistä yhteistyötä sekä tietojen ja kokemusten vaihtoa, mukaan lukien koulutusohjelmia koskevat tiedot
 • koordinoida yhteistyössä EU-maiden kanssa tietoverkostoa, johon kuuluvat tällaisia tietoja ja palveluja tarjoavat kansalliset, eurooppalaiset (kuten Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö) ja kansainväliset toimielimet ja organisaatiot
 • kerätä tietoja työturvallisuus- ja terveysalan kysymyksistä EU:n ulkopuolisista maista ja kansainvälisistä järjestöistä, kuten Maailman terveysjärjestö (WHO), Kansainvälinen työjärjestö (ILO), Panamerikkalainen terveysjärjestö (PAHO) ja Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja antaa tällaisia tietoja niiden käyttöön.

Rakenne

 • Johto- ja hallintorakenteen muodostavat johtokunta, puheenjohtajisto ja johtaja.
 • Johtokunta koostuu
  • yhdestä kunkin EU-maan hallitusta edustavasta jäsenestä
  • yhdestä kunkin EU-maan työnantajajärjestöjä edustavasta jäsenestä
  • yhdestä kunkin EU-maan työntekijäjärjestöjä edustavasta jäsenestä
  • kolmesta Euroopan komissiotaedustavasta jäsenestä.
 • Viraston toimipaikka sijaitsee Bilbaossa, Espanjassa.

Strategia

Virasto laatii vuotuiset ohjelmasuunnitteluasiakirjat, jotka perustuvat kuusivuotiseen yritysstrategiaan. Kauden 2014–2020 strategiassa on kuusi ensisijaista toiminta-aluetta, joiden painopiste on verkostoitumisessa ja jotka ovat yhdenmukaisia EU:n kauden 2014–2020 työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan strategiakehyksen kanssa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 9. syyskuuta 1994 alkaen.

TAUSTAA

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1–7)

Asetukseen (EY) N:o 2062/94 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle työterveyttä ja --turvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020 (COM(2014) 332 final, 6.6.2014)

Viimeisin päivitys: 05.12.2016

Top