Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen kielitaitotutkimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppalainen kielitaitotutkimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2007) 184 lopullinen) – Eurooppalaisen kielitaitotutkimuksen standardit

TIEDONANNON TARKOITUS

Siinä esitellään eurooppalainen tutkimus, jonka tarkoituksena on tuottaa maille, poliittisille päättäjille, opettajille ja muille alan ammattilaisille luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa vieraiden kielten osaamisesta Euroopan unionissa (EU).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Testattavat kielet ja kielitaidon osa-alueet

  • Ensimmäisessä tutkimuksessa testataan luetunymmärtämistä, kuullunymmärtämistä ja kirjoittamista. Tarkoituksena on mitata vieraiden kielten yleistä osaamista kussakin EU-maassa kahdessa useimmin opetetuista EU:n virallisista kielistä, jotka ovat: englanti, ranska, saksa, espanja ja italia. Puhuminen sisällytetään myöhempiin tutkimuksiin.
  • Muiden kielten testit voidaan sisällyttää ensimmäiseen kierrokseen kansallisina vaihtoehtoina.

Kielitaitoasteikko

Tutkimuksen olisi perustuttava lisääntyvän kielitaidon mittaamiseen yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen taitotasoasteikon mukaan, jossa A1 on perus- tai lähtötaso ja B1 on keskitaso.

Kerättävät taustatiedot

  • Taustatietoja kerätään kyselylomakkeella, joka on suunnattu oppilaille, opettajille, rehtoreille ja viranomaisille. Kyseisten tietojen avulla voidaan selvittää oppilaiden kielellisiin valmiuksiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten sosioekonominen tausta tai maahanmuuttajan asema.
  • Muita tärkeitä taustatietoja ovat muun muassa se, onko vieraan kielen opiskelu pakollista vai vapaaehtoista, onko opettajalla muodollinen kieltenopettajan pätevyys tai onko hän syntyperäinen kielenpuhuja, onko oppilaat jaettu tasoryhmiin sekä mikä on oppilaiden sukupuoli.

Tutkimuksen kohderyhmä

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat oppilaat, jotka käyvät yläkoulun viimeistä vuotta (ISCED 2) tai, jos toista vierasta kieltä ei opeteta vielä tällä tasolla, toisen asteen oppilaitoksen toista vuotta (ISCED 3).

Testausvälineet

Tutkimuksessa sallitaan tietokonepohjainen ja manuaalinen tallentaminen. Tietokonepohjaiset testit olisi asetettava maiden saataville niin, että ne voivat mukauttaa niitä kansallisiin tarpeisiinsa tutkimuksen ulkopuolella, ja niissä tulisi käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa.

Kustannukset

Tutkimuksen kansalliset toteuttamiskustannukset riippuvat sen lopullisesta rakenteesta. Kansainväliset kustannukset, jotka EU rahoittaa osana elinikäisen oppimisen ohjelmaa (2007–2013), kattavat testien laatimisen ja koordinoinnin, otoksen ja otantamenetelmien määrittämisen sekä analysoinnin ja raportoimisen.

Tutkimuksen toteuttaminen

  • Osallistuvien EU-maiden on vakuutettava, että niillä on tarvittavat organisaatiorakenteet tutkimuksen suorittamiseksi.
  • Komissio kerää tietoa ja analysoi ja kokoaa lopulliset tulokset yhteistyössä eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin neuvottelukunnan ja osallistuvien maiden kanssa.

TAUSTAA

Vieraiden kielten osaaminen on edelleen tärkeällä sijalla EU:n koulutuspolitiikassa. Se on keskeisessä asemassa sekä Erasmus+-ohjelmassa että eurooppalaista koulutusyhteistyötä koskevassa ET 2020 -strategiassa.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle – Eurooppalaisen kielitaitotutkimuksen puitteet (KOM(2007) 184 lopullinen, 13.4.2007)

Viimeisin päivitys: 21.11.2016

Top