Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aikuiskoulutuksen toimintasuunnitelma: oppiminen kannattaa aina

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Aikuiskoulutuksen toimintasuunnitelma: oppiminen kannattaa aina

Tämän toimintasuunnitelman tarkoituksena on luoda tehokas koulutusjärjestelmä aikuisille. Ensisijaisina tavoitteina on edistää koulutukseen osallistumista, koulutuksen laatua ja tehokkuutta sekä oppimistulosten tunnustamista ja alan seurantaa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 27. syyskuuta 2007, Aikuiskoulutuksen toimintasuunnitelma "Oppiminen kannattaa aina" [KOM(2007) 558 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Aikuiskoulutusmahdollisuudet eivät aina vastaa yksilöiden ja yhteiskunnan tarpeita. Elinikäiseen oppimiseen investoiminen on tärkeää, koska aikuisten (25-64-vuotiaat) osallistuminen elinikäiseen oppimiseen ei enää kasva, vaan se on pysynyt ennallaan Euroopan unionissa (EU).

Toimintasuunnitelmalla halutaan vakiinnuttaa elinikäisen oppimisen asema ja korostaa aikuiskoulutusalaa.

Aikuiskoulutus on tarkoitettu kouluttamattomille työntekijöille tai niille, joiden ammatilliset taidot ovat vanhentuneet. Toimintasuunnitelmalla tähdätään siihen, että avaintaidot (es de en fr) tulisi voida hankkia milloin tahansa elämän aikana.

Tämä tiedonanto perustuu vuoden 2007 alkupuoliskolla järjestettyyn laajamittaiseen kuulemiseen, johon osallistuivat jäsenvaltiot sekä opetus- ja työministeriöiden, työmarkkinaosapuolten ja aikuiskoulutusalan kansalaisjärjestöjen edustajat.

Toimintasuunnitelman täytäntöönpano

Menetelmä perustuu avoimeen koordinointimenetelmään, joka tarjoaa ei-sitovan hallitustenvälisen kehyksen tiedonvaihtoa ja yhteistä toimintaa varten. Alalle mukautetulla avoimella koordinointimenetelmällä yksilöidään, levitetään ja hyödynnetään jäsenvaltioilta saatuja hyviä toimintatapoja, jotka sisällytetään Koulutus 2010 -toimintaohjelmaan ja elinikäisen oppimisen -toimintaohjelmaan.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan toteutettavaksi jäsenvaltioiden tuella seuraavia toimia:

  • Analysoidaan jäsenvaltioiden kaikilla koulutusaloilla toteutetut uudistukset ja niiden vaikutukset aikuiskoulutukseen. Komission tarkoituksena on jo vuonna 2008 teettää kansalliset selvitykset jäsenvaltioiden toteuttamista uudistuksista. Selvitysten tulosten perusteella voidaan tarkasti määrittää hyvät toimintatavat ja kehittää elinikäisen oppimisen -toimintaohjelmaa ja muita asiaan liittyviä EU:n antamia aloitteita.
  • Parannetaan aikuiskoulutustarjonnan laatua. Intoa osallistua aikuiskoulutukseen voisi lisätä pätevä henkilöstö (opettajat, ohjaava henkilöstö, tukihenkilöt, oppilaitosten johtajat ja hallintovirkailijat). Jäsenvaltioiden määrittämien ja levittämien hyvien toimintatapojen pohjalta komissio aikoo laatia vuonna 2009 yhteenvedon aikuiskoulutusammattilaisten avaintaidoista.
  • Varmistetaan aikuiskoulutuksen tehokkuus ja näkyvyys. Aikuiskoulutukseen tulee houkutella enemmän ihmisiä, ja heille on annettava todelliset mahdollisuudet pätevyystasonsa nostamiseen. Jo vuodesta 2008 lähtien komissio pystyy hyödyntämään hyvien kansallisten toimintatapojen ja yhteisön elinikäisen oppimisen -toimintaohjelman, erityisesti Grundtvig -ohjelman kartoittamisesta saatuja tuloksia. Aikuiskoulutuksen näkyvyyden ja tehokkuuden parantamiseksi käynnistetään vuonna 2009 pilottihankkeita koskeva ehdotuspyyntö.
  • Nopeutetaan tutkintojen tunnustamista koskevan eurooppalaisen kehyksen toteuttamista. Tällä menetelmällä luodaan oppimistulosten tunnustus- ja validointijärjestelmä, jossa huomioidaan myös virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitut taidot.
  • Parannetaan alan seurantaa. Komissio pitää tärkeänä, että päästään yhteisymmärrykseen aikuiskoulutuksen käsitteistä, jotta alan tietoja voidaan paremmin vertailla. Perustiedot ovat olennaisen tärkeitä säännöllisen seurantajärjestelmän (kahden vuoden välein) kehittämiseksi. Tässä toimintasuunnitelmassa esitetään, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa määritellään yhdenmukainen terminologia ja avaintiedot, jotka tullaan keräämään vuodesta 2009 alkaen niissä jäsenvaltioissa, jotka haluavat osallistua toimintasuunnitelman kehittämiseen.

Vuoden 2007 loppuun mennessä olisi perustettava työryhmä, joka tukee komissiota ja jäsenvaltioita tähän toimintasuunnitelmaan perustuvien toimien ja hankkeiden suunnittelussa. Vuoden 2009 jälkipuoliskolla järjestetään konferenssi, jossa toimintasuunnitelman toteutuksesta saadaan ensimmäinen yhteenveto.

Tausta

Komission tiedonanto pyrkii vastaamaan tärkeimpiin haasteisiin, jotka on yksilöity koulutusta koskevassa tiedoksiannossa " Oppia ikä kaikki ".

Yhteisessä työllisyysraportissa 2006/2007 (es de en fr) todetaan, että aikuisten osallistumisessa elinikäiseen oppimiseen ei ole edistytty.

Elinikäisestä oppimisesta on tullut eurooppalaisen kilpailukyvyn erottamaton osatekijä, joka edistää työntekijöiden työllistettävyyttä ja sopeutuvuutta.

Viimeisin päivitys 31.10.2007

Top