Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa koskeva yhteistyökehys Kanadan kanssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa koskeva yhteistyökehys Kanadan kanssa

Yhteistyökehyksen pääasiallisena tarkoituksena on uudistaa, tehostaa ja laajentaa Euroopan yhteisön ja Kanadan välillä jo olevaa yhteistyöohjelmaa korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alalla erityisesti lisäämällä nuorisohankkeita. Ohjelmalla vahvistetaan osapuolten kansalaisten välistä akateemista ja transatlanttista yhteistyötä.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2006/964/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevan yhteistyön puitteiden asettamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

Tämä kahdeksanvuotinen sopimus on osa Euroopan unionin (EU) ja Kanadan välisiä suhteita. Osapuolet aikovat tehostaa yhteistyötä korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alalla.

Komissio myöntää yhteityöohjelmalle noin 18 miljoonan euron kokonaisrahoituksen, jonka tarkoituksena on tukea noin 210 hanketta ja saada 4 430 eurooppalaista ja kanadalaista kansalaista osallistumaan liikkuvuusohjelmiin koko uuden sopimuskauden ajan.

Yhteistyöohjelmalla käynnistetään uusia yhteisiä innovatiivisia tutkimuksia ja uusia koulutusohjelmia, tuetaan opiskelijoiden, opettajien ja muiden ammattilaisten liikkuvuutta sekä edistetään nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä.

SOPIMUKSEN TAVOITTEET

Sopimuksella pyritään saavuttamaan yleiset, erityiset ja toiminnalliset tavoitteet.

Yleistavoitteina on edistää ymmärrystä osapuolten kansojen välillä, erityisesti niiden kielten, kulttuurien ja instituutioiden välityksellä, sekä parantaa henkilöresurssien laatua sellaisten taitojen hankkimiseksi, joita globaalin ja osaamiselle rakentuvan talouden haasteet edellyttävät.

Erityistavoitteina on:

 • vahvistaa Euroopan yhteisön ja Kanadan välistä yhteistyötä korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoasioiden alalla;
 • edistää EU:n ja Kanadan kansalaisten välisiä transatlanttisia vaihtoja;
 • edesauttaa korkea-asteen ja ammatillisten oppilaitosten samoin kuin nuorisoasioiden alalla toimivien elinten ja organisaatioiden kehitystä;
 • vakiinnuttaa kumppanuuksia osapuolten aktiivisten toimijoiden välillä korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoasioiden alalla;
 • tukea yksittäisten henkilöiden ammatillista kehittymistä sopimuksen yleisiä tavoitteita täytettäessä;
 • lisätä nuorisopolitiikkaa ja -työtä koskevaa keskustelua sekä vaihtotoimia.

Toiminnallisina tavoitteina on:

 • suosia korkea-asteen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä yhteisten opinto-ohjelmien ja opiskelijoiden liikkuvuuden edistämiseksi;
 • parantaa transatlanttisten opiskelijavaihtojen laatua edistämällä avoimuutta, tutkintotodistusten sekä opinto- ja harjoittelujaksojen vastavuoroista tunnustamista ja opintosuoritusten siirtoa;
 • tukea korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorison parissa toimivien julkisten ja yksityisten organisaatioiden yhteistyötä keskustelun ja kokemustenvaihdon virittämiseksi;
 • edistää ammattilaisten transatlanttista liikkuvuutta tarkoituksena parantaa EU:n ja Kanadan suhteisiin liittyvien seikkojen keskinäistä ymmärtämistä;
 • tukea nuorisoalalla toimivien elinten ja organisaatioiden sekä nuorisoalan työntekijöiden ja muiden nuorisoalan toimijoiden yhteistyötä tarkoituksena edistää hyvien toimintamallien vaihtoa ja verkottumista.

TOIMET

Uuteen sopimukseeen sisältyy kolmentyyppisiä toimenpiteitä edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi: yhteishankkeet, yhteiset nuorisohankkeet ja täydentävät toimet.

Yhteishankkeet

Yhteishankkeita * koskevat toimet on tarkoitettu korkea-asteen oppilaitoksille ja ammatillisille oppilaitoksille.

Tällaisilla hankkeilla tuetaan monenkeskisiä kumppanuuksia vähintään kahden EU:n jäsenvaltion laitoksen ja vähintään kahden Kanadan provinssin tai territorion laitoksen välillä yhteisten opinto-ohjelmien perustamiseksi.

Hankkeisiin olisi pääsääntöisesti sisällyttävä transatlanttista opiskelijavaihtoa yhteisten opinto-ohjelmien puitteissa siten, että vaihto on tasavertaista kumpaankin suuntaan, sekä opintosuoritusten vastavuoroista tunnustamista ja kieli- ja kulttuurivalmennusta.

Lisäksi osapuolet voivat myöntää tukea opiskelijavaihtoihin sellaisissa korkea-asteen ja ammatillisten oppilaitosten yhteishankkeissa, jotka ovat osoittautuneet erityisen laadukkaiksi osapuolten rahoittamien yhteishankkeiden toteuttamisessa.

Yhteiset nuorisohankkeet

Toimet koskevat nuorisoalan järjestöjä, nuorisoalan työntekijöitä ja muita nuorisoalan toimijoita.

Toimiin voi sisältyä seminaareja, koulutusta ja työelämään tutustumista. Niillä on tietty teema, esimerkiksi:

 • kansalaisuus;
 • kulttuurinen monimuotoisuus;
 • yleishyödyllinen tai vapaaehtoistyö;
 • epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnustaminen.

Täydentävät toimet

Sopimuksessa esitetään kolme täydentävää toimenpidettä:

 • politiikan tarpeita palvelevat toimenpiteet. Toimen kohderyhmänä ovat korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorison parissa toimivat organisaatiot. Toimenpiteisiin kuuluu erityisesti tutkimuksia, konferensseja, seminaareja, työryhmätyötä ja vertailuanalyysejä. Niissä käsitellään kysymyksiä, jotka liittyvät korkea-asteen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä nuorisoasioihin ja tehostetaan keskustelua tutkintojen tunnustamisesta ja opintosuoritusten siirrosta eurooppalaisessa opintosuoritusten siirtojärjestelmässä (ECTS).
 • liikkuvuusapurahat. Toimet koskevat ammattilaisia, mukaan luettuina koulutuksessa olevat henkilöt, jotka haluavat suorittaa opintoja tai harjoittelujaksoja osapuolten suhteiden kannalta erityisen merkittävillä aloilla.
 • entisten opiskelijoiden yhdistys. Toimet kohdistuvat opiskelijoihin, jotka ovat osallistuneet korkea-asteen tai ammatillisen koulutuksen vaihtoihin yhteishankkeissa. Yhdistystä voi johtaa yksi tai useampi organisaatio, jonka osapuolet nimeävät yhdessä.

YHTEISTYÖKEHYKSEN HALLINTO

Sopimuksella asetetaan sekakomitea, joka muodostetaan kummankin osapuolen edustajista. Se kokoontuu joka toinen vuosi, ja kokoukset pidetään vuorotellen Euroopan unionissa ja Kanadassa. Komitean päätökset tehdään yhteisymmärryksessä. Komitealla on seuraavat tehtävät:

 • tarkastella sopimuksessa tarkoitettua yhteistyötä;
 • antaa osapuolille esitys sopimuksen mukaisten yhteistyötoimien tasosta, tilasta ja tehokkuudesta;
 • jakaa tietoa viimeaikaisesta kehityksestä, toimintalinjoista, uusista suuntauksista tai innovatiivisista käytännöistä korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoasioiden alalla.

Yhteistyötä seurataan ja arvioidaan, jotta toimia voidaan tarvittaessa mukauttaa niiden toteuttamisen aikana ilmenevien tarpeiden mukaan.

Sopimuksen mukaisten toimintojen rahoitus perustuu yhtäläiseen rahoitukseen osapuolten välillä. Lisäksi Euroopan yhteisö tukee eurooppalaisia hankekumppaneita ja Kanada kanadalaisia hankekumppaneita.

TAUSTA

EU:lla ja Kanadalla on ollut korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta koskeva yhteistyöohjelma vuodesta 1995. Ohjelman tarkoituksena on kehittää yhteisiä opinto-ohjelmia ja perustaa opiskelijoiden vaihto-ohjelmia laajasti eri tieteenaloilla.

Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välinen sopimus korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelmasta uusittiin vuonna 2001 viideksi vuodeksi (2000-2005). Tällä sopimuksella yhteistyöohjelma uusitaan puolestaan kahdeksaksi vuodeksi, ja sopimukseen lisätään yhteistyö nuorisoasioiden alalla.

Keskeiset termit

 • Yhteishanke tai -ohjelma: useiden toimijoiden välinen yhteistyö tulokseen pääsemiseksi yhteisessä hankkeessa tai ohjelmassa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 964/2006/EY

Ilmoittamista seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä (1.3.2007)

-

EUVL L 397, 30.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2001/197/EY, tehty 26 päivänä helmikuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä [EYVL L 71, 13.3.2001].

See also

 • Lisätietoja Euroopan komission verkkosivuilta, jotka käsittelevät EU:n ja Kanadan välistä yhteistyötä korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alalla (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 05.03.2007

Top