Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelma Yhdysvaltojen kanssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelma Yhdysvaltojen kanssa

Ohjelman päätavoitteena on yhteistyön jatkaminen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla Euroopan yhteisön ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2006/910/EY, tehty 4 päivänä joulukuuta 2006 , Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

Sopimus liittyy yhtäältä korkea-asteen koulutusta edistävään Euroopan unionin (EU) toimintaan sekä toisaalta EU:n ja Yhdysvaltojen suhteisiin. EU pyrkii toimimaan siten, että unionin korkea-asteen koulutuksesta tulisi tarkoituksenmukaisuutensa ja laatunsa puolesta valioluokkaa maailmassa; myös kahdenväliset suhteet edellyttävät koulutusalan yhteistyön laajentamista.

Yhteistyöohjelman pohjalta tuetaan arviolta 274 hanketta kahdeksan vuoden aikana. Suunniteltuun henkilövaihtoon osallistuu ohjelman aikana noin 6 000 EU:ssa tai Yhdysvalloissa asuvaa.

OHJELMAN TAVOITTEET

Korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelmalla pyritään useisiin eri tavoitteisiin.

Ohejlman yleistavoitteina on molempien osapuolten keskinäisen ymmärryksen edistäminen muun muassa kielten, kulttuurien ja instituutioiden avulla sekä henkilöresurssien entistä laadukkaampi käyttö, jotta voidaan vastata osaamiselle rakentuvan maailmantalouden haasteisiin.

Ohjelman erityistavoitteina on

 • yhteistyön vahvistaminen Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välillä
 • korkea-asteen ja ammatillisten oppilaitosten kehittämisen tukeminen
 • yksittäisten osallistujien henkilökohtaisen kehityksen tukeminen kunkin itsensä hyväksi ja keinona ohjelman yleistavoitteiden saavuttamiseksi
 • sopimuspuolten välisen transatlanttisen henkilövaihdon edistäminen.

Ohjelman toiminnallisina tavoitteina on

 • tukea korkea-asteen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä tarkoituksena yhteisten opinto-ohjelmien ja henkilövaihdon edistäminen
 • parantaa transatlanttisen opiskelijavaihdon laatua edistämällä avoimuutta, tutkintotodistusten sekä opinto- ja harjoittelujaksojen vastavuoroista tunnustamista sekä opintosuoritusten siirrettävyyttä
 • tukea korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen parissa toimivien julkisten ja yksityisten organisaatioiden yhteistyötä keskustelun ja kokemustenvaihdon kannustamiseksi
 • tukea ammattihenkilöstön transatlanttista henkilövaihtoa tarkoituksena parantaa sopimuspuolten suhteisiin liittyvien seikkojen keskinäistä ymmärtämistä.

TOIMET

Ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sopimuksessa kaavaillaan viittä tointa.

Toimi 1 "Yhteenliittymien hankkeet"

Yhteenliittymien hankkeita koskevien toimien kohderyhmänä ovat korkea-asteen ja ammatilliset oppilaitokset ja organisaatiot sekä niiden henkilökunta ja opiskelijat.

Yhteenliittymien hankkeiden on pääsääntöisesti sisällettävä transatlanttista opiskelijavaihtoa yhteisten opinto-ohjelmien puitteissa, tavoitteena tasavertainen vaihto kumpaankin suuntaan, sekä sen edellyttämää kieli- ja kulttuurivalmennusta.

Tämäntyyppisillä hankkeilla tuetaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa toimivien korkea-asteen oppilaitosten monenkeskisten yhteenliittymien toteuttamia ja hallinnoimia yhteisiä tai kaksoistutkintoja sekä opiskelijoille, opettajille ja hallintohenkilöstölle tarkoitettuja stipendejä.

Toimi 2 "Valioluokan henkilövaihto"

Ohjelmasta myönnetään rahoitustukea opiskelijavaihtoon lähinnä erityistä laadukkuutta osoittaneiden korkea-asteen ja ammatillisten oppilaitosten yhteenliittymähankkeissa silloinkin, kun kyseisiä oppilaitoksia on rahoitettu aiempien sopimusten perusteella.

Toimi 3 "Politiikan tarpeita palvelevat toimenpiteet"

Toimen kohderyhmänä ovat korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen parissa toimivat organisaatiot. Tämän otsakkeen alla voidaan toteuttaa mm. tutkimuksia, konferensseja, seminaareja, työryhmätyötä ja vertailuanalyysejä.

Toimi 4 "Schuman-Fulbright-henkilövaihtoapurahat"

Tämä toimi on suunnattu alan ammattilaisille, myös opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa opintoja tai harjoittelujakson EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden kannalta erityisen merkittävillä aloilla. Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat päättäjät, työmarkkinaosapuolten edustajat ja toimittajat.

Toimi 5 "Entisten opiskelijoiden yhdistykset"

Tämän toimen kautta ohjelma suunnataan entisten opiskelijoiden yhdistyksille, joita siitä avustetaan ja joihin kuuluu ohjelmasta tuettuun henkilövaihtoon osallistuneita opiskelijoita.

OHJELMAN HALLINNOINTI

Perustetaan sekakomitea. Se muodostuu yhtä monesta edustajasta kummaltakin sopimuspuolelta. Komitean päätökset tehdään yhteisymmärryksessä. Sekakomitean tehtävät ovat seuraavat:

 • käydä läpi tässä sopimuksessa kaavaillut yhteistyötoimet
 • antaa sopimuspuolille vuosittain kertomus tämän sopimuksen perusteella toteutetun yhteistyön tilasta sekä saavutetusta tasosta ja tehokkuudesta.

Ohjelman perusteella käynnistetyt toimet rahoitetaan pariteettipohjalta. Ehdotetusta ohjelmasta aiheutuu kustannuksia enintään 46 miljoonaa euroa ajanjaksona 2006-2013 edellyttäen, että Yhdysvallat myöntää vastaavan rahoituksen.

TAUSTAA

Toukokuun 18. päivänä 2005 komissio hyväksyi EU:n ja Yhdysvaltojen kumppanuuden lujittamista koskevan tiedonannon, jossa Lissabonin strategian mukaisesti mainittiin koulutusalan yhteistyö tärkeänä keinona vauhdittaa osaamisen ja innovoinnin dynamiikkaa sekä kehotettiin uudistamaan voimassa oleva korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta koskeva sopimus sekä lujittamaan sitä.

Kyseisellä sopimuksella uudistetaan Euroopan yhteisön ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä alun perin vuonna 1995 tehtyyn sopimukseen perustunut vuosien 2000-2005 yhteistyöohjelma.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2006/910/EY

Ilmoittamista seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä

-

EUVL L 346, 9.12.2006.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimisesta [EUVL L 346, 9.12.2006].

Komission tiedonanto, 27. kesäkuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman sekä Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman arvioinnista [KOM(2005) 274 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio tekee selkoa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteistyöohjelman täytäntöönpanon välivaiheesta. Komissio täsmentää myönteisten ulkoisten arviointien perusteella, että ohjelmasta on ollut suurta apua luotaessa pitkäaikaisia Atlantin ylittäviä kumppanuuksia korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla. Lähes kaikissa hankkeissa on onnistuttu toteuttamaan oppilasvaihtoja jaettujen tai yhteisesti laadittujen opinto-ohjelmien puitteissa. Selonteosta käy ilmi, että ohjelmissa on saavutettu koulutusjärjestelmien laadun parantamiselle asetetut tavoitteet.

Komissio esittää asiantuntijoiden tekemät ehdotukset ohjelman tiettyjen näkökohtien parantamiseksi mutta täsmentää, että suuria puutteita ei ole. Komissio toteaa niin ikään, että riittämättömien budjettivarojen takia on käyttämättä tiettyä potentiaalia.

Komission tiedonanto, 18. toukokuuta 2005, neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: EU:n ja Yhdysvaltojen kumppanuuden lujittaminen ja nykyistä avoimemmat markkinat 2000-lukua varten (KOM(2005) 196 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä).

See also

 • Lisätietoja aiheesta on Euroopan komission verkkosivustolla, joka koskee EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 15.12.2006

Top