Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat tilastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat tilastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 452/2008 – koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottaminen ja kehittäminen

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella luodaan puitteet yhteisille tilastostandardeille koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien yhdenmukaisten tietojen tuottamiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetus kattaa seuraavat alueet:

 • 1.

  koulutusjärjestelmät,

 • 2.

  aikuisten osallistuminen elinikäiseen oppimiseen,

 • 3.

  muut koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat tilastot (koko ihmisen eliniän ajan jatkuva oppiminen henkilökohtaisista tai ammatillisista syistä).

Euroopan unionin (EU) tason tilastot tuotetaan panemalla täytäntöön muun muassa seuraavat yksittäiset tilastotoimet:

 • ensimmäisten kahden alueen osalta EU-maat toimittavat säännöllisesti koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevia tilastoja,
 • kolmannen alueen osalta käytetään muita tilastojärjestelmiä ja kysely- tai haastattelututkimuksia,
 • kehitetään, parannetaan ja päivitetään tilastollisia viitekehyksiä, käsitteitä ja menetelmiä koskevia standardeja ja käsikirjoja,
 • parannetaan tietojen laatua laatukehyksen mukaisesti.

Euroopan komissio ottaa yllä mainituissa toimissa huomioon EU-maiden käytössä olevan kapasiteetin. Tarvittaessa otetaan erityisesti huomioon kerättyjen tietojen alueelliset ja sukupuoleen liittyvät näkökohdat.

Komissio (Eurostat) tekee myös yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Tilastoinstituutin, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa varmistaakseen tietojen vertailukelpoisuuden ja välttääkseen päällekkäisiä toimintoja kansainvälisellä tasolla.

Koulutusjärjestelmät (UOE)

Lukuvuodesta 2012–2013 eteenpäin: Komission asetus (EU) N:o 912/2013, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta.

Aikuiskoulutustutkimus (AES)

2016 AES: Komission asetus (EU) N:o 1175/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 24. kesäkuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

 • Vertailukelpoiset tilastotiedot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan kehittää koulutuksen ja elinikäisen oppimisen strategioita ja seurata niiden toimeenpanon edistymistä.
 • Toukokuussa 2009 hyväksytyissä eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa asetetaan lukuisia viitearvoja (benchmarks), jotka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Edistymistä EU-maissa arvioidaan jokavuotisessa maa-arviossa, ja EU antaa myös suosituksia.
 • Toimitettujen tietojen pohjalta vuoden 2015 yhteisessä raportissa määritellään painopisteet ja konkreettiset kysymykset tulevalle työlle Euroopan tasolla. Yhteinen raportti hyväksyttiin marraskuussa 2015.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EC) N:o 452/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä (EUVL L 145, 4.6.2008, s. 227–233)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 912/2013, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta (EUVL L 252, 24.9.2013, s. 5–10)

Komission asetus (EU) N:o 1175/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta ja komission asetuksen (EU) N:o 823/2010 kumoamisesta (EUVL L 316, 4.11.2014, s. 4–43)

Neuvoston ja komission yhteinen vuoden 2015 raportti eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) täytäntöönpanosta – Eurooppalaisen koulutusyhteistyön uudet painopisteet (EUVL C 417, 15.12.2015, s. 25–35)

Viimeisin päivitys: 04.11.2016

Top