Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nuorisotoimintaohjelma (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Nuorisotoimintaohjelma (2007–2013)

Nuorisotoimintaohjelman (2007–2013) tavoitteena on kehittää ja tukea nuorisoalan eurooppalaista yhteistyötä. Sen tarkoituksena on edistää nuorten ja erityisesti muita heikommassa asemassa olevien ja vammaisten nuorten osallistumista julkiseen toimintaan sekä kannustaa nuorten aloitteellisuutta, yrittäjyyttä ja luovuutta. Tätä varten ohjelmassa määritellään yleiset ja erityistavoitteet, jotka toteutetaan viiden toimen kautta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Nuorisotoimintaohjelmalla ajanjaksoksi 2007–2013 pyritään jatkamaan ja vahvistamaan Euroopan unionin (EU) toimia ja yhteistyötä, jotka ovat kuuluneet Nuoriso-toimintaohjelmaan (2000–2006) ja ohjelmaan, joka koskee nuorisojärjestöjen tukemista (2004–2006). Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa nuorten Eurooppaan kuulumisen tunnetta nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa. Sen tarkoituksena on myös edistää laaja-alaisesti nuorten laadukasta koulutusta sekä lisätä nuorten yhteisvastuullisuutta ja keskinäistä ymmärtämystä.

Tavoitteet

Ohjelmalla on viisi yleistavoitetta, jotka täydentävät EU:n muita toimia (koulutus, kulttuuri, urheilu ja työllisyys) ja edistävät osaltaan myös EU:n politiikan eri osa-alueiden kehittämistä (kulttuurien monimuotoisuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kestävä kehitys ja syrjinnän torjuminen). Kuhunkin yleistavoitteeseen kuuluu erityistavoitteita.

Yleistavoite "edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta", johon kuuluu myös heidän Euroopan kansalaisuutensa edistäminen, sisältää kymmenen erityistavoitetta

 • annetaan nuorille ja nuorisojärjestöille mahdollisuus osallistua yhteiskunnan ja EU:n kehittämiseen
 • edistetään nuorten EU:hun kuulumisen tunnetta
 • tuetaan nuorten osallistumista Euroopan demokraattiseen elämään
 • edistetään nuorten liikkuvuutta Euroopassa
 • edistetään kulttuurienvälistä oppimista
 • edistetään EU:n perusarvoja
 • kannustetaan aloitteellisuuteen, yrittäjyyteen ja luovuuteen
 • helpotetaan muita heikommassa asemassa olevien nuorten, myös vammaisten nuorten, osallistumista ohjelmaan
 • huolehditaan miesten ja naisten välisen tasa-arvon noudattamisesta ohjelman osallistujia valittaessa
 • järjestetään eurooppalaisen ulottuvuuden sisältäviä mahdollisuuksia epäviralliseen sekä arkioppimiseen ja luodaan aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä innovatiivisia mahdollisuuksia.

Yleistavoitteen "kehitetään yhteisvastuullisuutta nuorten keskuudessa" tarkoituksena on edistää suvaitsevaisuutta ja vahvistaa siten osaltaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta kahden erityistavoitteen kautta

 • annetaan nuorille mahdollisuus ilmaista henkilökohtainen sitoutumisensa Euroopan ja kansainvälisellä tasolla tehtävän vapaaehtoistoiminnan kautta
 • otetaan nuoret mukaan toimiin, joilla edistetään EU:n kansalaisten välistä yhteisvastuullisuutta.

Yleistavoite "edistetään eri maiden nuorten keskinäistä ymmärtämystä" käsittää kolme erityistavoitetta

 • kehitetään nuorisovaihtoa ja kulttuurien välistä vuoropuhelua EU:n nuorison ja naapurimaiden nuorten välillä
 • edistetään nuorille tarkoitettujen kansallisten tukijärjestelmien laadun sekä nuorisoalalla toimivien henkilöiden ja järjestöjen tehtävänkuvan kehittämistä
 • kehitetään muiden maiden kanssa aihekohtaisia yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu nuoria sekä nuorisotyöhön osallistuvia henkilöitä.

Yleistavoitteen "myötävaikutetaan nuorten toimintaa tukevien järjestelmien laadun ja nuorisoalalla toimivien kansalaisjärjestöjen edellytysten kehittämiseen" tarkoituksena on, että

 • edistetään organisaatioiden verkottumista
 • kehitetään nuorisotyöhön osallistuvien henkilöiden koulutusta ja yhteistyötä
 • lisätään nuorten hyväksi tehtävään toimintaan liittyvää innovointia
 • parannetaan nuorisotiedotusta kiinnittäen erityistä huomiota vammaisten nuorten tiedonsaantiin
 • tuetaan alueellisten ja paikallisten elinten pitkän aikavälin hankkeita ja aloitteita
 • helpotetaan nuorten hankkimien taitojen tunnustamista
 • edistetään hyvien käytänteiden vaihtoa.

Yleistavoitteen "vahvistetaan eurooppalaista yhteistyötä nuorisoalalla" otetaan paikallis- ja aluetaso asianmukaisesti huomioon, ja siihen kuuluu neljä erityistavoitetta

 • lisätään hyvien toimintatapojen vaihtoa ja yhteistyötä viranomaisten ja poliittisten päättäjien välillä
 • edistetään jäsenneltyä vuoropuhelua poliittisten päättäjien ja nuorten välillä
 • lisätään nuorisoasioita koskevaa tietämystä ja ymmärtämystä
 • edistetään nuorten erilaisten kansallisten ja kansainvälisten vapaaehtoistoimintamuotojen välistä yhteistyötä.

Toimet

Ohjelmaan sisältyy viisi tointa, joiden tarkoituksena on ohjelman yleisten tavoitteiden ja erityistavoitteiden toteuttaminen. Näillä toimilla edistetään nuorten aktiivista osallistumista pienimuotoisiin hankkeisiin samalla kun varmistetaan hankkeiden Euroopan laajuinen näkyvyys ja vaikutus. Hankkeet ovat paikallisella, alueellisella ja kansallisella tai kansainvälisellä tasolla suunniteltuja aloitteita sekä vastaavien eri maissa toteutettavien hankkeiden verkottamista.

Toimi "Nuorten Eurooppa" on tarkoitettu pääasiassa tukemaan nuorisovaihtoa nuorten liikkuvuuden lisäämiseksi ja samalla vahvistamaan heidän tunnettaan Euroopan kansalaisuudesta. Erityisesti edistetään nuorten osallistumista hankkeisiin, joissa pyritään antamaan mahdollisuus perehtyä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin realiteetteihin tai lisäämään keskinäistä ymmärrystä nuorten osallistumisen lisäämiseksi kielelliseen ja kulttuurien väliseen valmennukseen. Tämä toiminta perustuu toimijoiden välisiin rajat ylittäviin kumppanuuksiin.

Tämän toimenpiteen tarkoituksena on myös kannustaa nuoria esittelemään omia hankkeitaan ja tukea näin heidän aloitekykyään, yritteliäisyyttään ja luovuuttaan.

Tämän toimen piiriin kuuluvat myös hankkeet, joiden tavoitteena on edistää nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan kannustamalla nuorten kansalaisuutta ja keskinäistä ymmärrystä. Tällaisissa hankkeissa nuoret osallistuvat aktiivisesti yhteisönsä toimintaan paikallisella, alueellisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Lisäksi tuetaan toimia tai hankkeita, jotka perustuvat rajat ylittäviin kumppanuuksiin. Näin voidaan koota Euroopan tasolla yhteen ideoita, kokemuksia ja hyviä toimintatapoja, jotka on saatu paikallis- tai aluetason hankkeiden tai toiminnan yhteydessä.

Toimella "Eurooppalainen vapaaehtoistyö" lisätään nuorten osallistumista erilaiseen vapaaehtoistoimintaan EU:ssa ja sen ulkopuolella. Tavoitteena on nuorten yhteisvastuullisuuden kehittäminen, heidän aktiivisen kansalaisuutensa edistäminen sekä nuorten välisen keskinäisen ymmärtämyksen lisääminen.

Toimella tuetaan

 • nuorten osallistumista muualla kuin asuinmaassaan yleishyödylliseen ja palkattomaan toimintaan yhteisön hyväksi kahdesta kahteentoista kuukauden ajan
 • vapaaehtoishankkeita, joissa nuorisoryhmät voivat osallistua paikalliseen, alueelliseen, kansalliseen, Euroopan laajuiseen tai kansainväliseen toimintaan muun muassa kulttuurin, urheilun, väestönsuojelun, ympäristönsuojelun ja kehitysavun alalla
 • toimintaa, jonka tarkoituksena on antaa nuorille vapaaehtoisille valmennusta ja tutorointia ja koordinoida eri kumppaneiden yhteistoimintaa, sekä aloitteita, joiden tarkoituksena on hyödyntää nuorten eurooppalaisessa vapaaehtoistyössä hankkimia kokemuksia.

Toimenpide kattaa vapaaehtoistyöntekijöiden kulut, vakuutuksen, toimeentulon ja matkat sekä muita heikommassa asemassa oleville nuorille tarvittaessa maksettavan erityislisän.

EU-maat ja komissio huolehtivat siitä, että laatuvaatimuksia noudatetaan: vapaaehtoistyö on epävirallista oppimista (siihen kuuluu opetustoimia, joiden tavoitteena on valmentaa nuoria henkilökohtaisella, kulttuurienvälisellä ja teknisellä tasolla, sekä jatkuva henkilökohtainen tuki); lisäksi kiinnitetään huomiota hankkeen eri toimijoiden väliseen kumppanuuteen ja riskien ennaltaehkäisyyn.

Toimella "Nuoret maailmassa" parannetaan nuorten keskinäistä ymmärtämystä ja aktiivista osallistumista avartamalla näkökulmaa maailmaan. Toimen tarkoituksena on tukea hankkeita, jotka toteutetaan sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotka ovat tehneet nuorisoalaa koskevan sopimuksen EU:n kanssa. Toimenpiteellä tuetaan nuorisovaihtoa ja nuorisoalalla toimivien henkilöiden ja organisaatioiden vaihtoa. Lisäksi tuetaan aloitteita, joilla tuetaan nuorten keskinäistä ymmärtämystä, yhteisvastuuta ja suvaitsevaisuutta vahvistavia aloitteita sekä nuorisoalaan ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvää yhteistyötä näissä maissa.

Ohjelmassa tehdään ero naapurimaiden (Euroopan naapuruuspolitiikan mukaiset kumppanimaat, Venäjä, Länsi-Balkanin maat) kanssa toteutettavien hankkeiden ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa toteutettavien hankkeiden välillä. Etusijalla ovat ideoiden ja hyvien käytänteiden vaihto, kumppanuuksien ja verkostojen luominen sekä kansalaisyhteiskunnan kehittäminen.

Toimella "Nuoria koskevat tukijärjestelmät" tuetaan

 • sellaisten Euroopan tasolla toimivien valtiosta riippumattomien nuorisojärjestöjen toimintaa, jotka ajavat yleistä eurooppalaista etua. Niiden toiminnassa on erityisesti edistettävä nuorten kansalaisten aktiivista osallistumista julkiseen toimintaan ja yhteiskuntaan sekä eurooppalaisten yhteistyötoimien toteuttamista nuorisoalalla
 • Euroopan nuorisofoorumia ja sen toimintaa nuorisojärjestöjen edustajana EU:ssa, tiedonvälitystehtävää nuorison keskuudessa ja osallistumista uusiin nuorisoalan yhteistyöpuitteisiin. Foorumille kohdistettava vuotuinen määräraha on vähintään 2 miljoonaa euroa, mutta foorumin on saatava vähintään 20 prosenttia talousarvionsa rahoituksesta muista kuin EU:n lähteistä
 • nuorisoalalla työskentelevien henkilöiden koulutusta ja verkottumista ja toimimista hankevastaavina ja nuorison ohjaajina. Tukea voidaan antaa esimerkiksi kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoon, kumppanuustoimintaan ja kestäviin ja laadukkaisiin verkostoihin
 • innovointia ja laatua kehittäviä hankkeita sekä edistää innovatiivisia toimintamalleja nuorisoalalla
 • nuorille ja nuorisoalalla toimiville henkilöille ja organisaatioille suunnattua tiedotusta, jolla parannetaan nuorten mahdollisuuksia käyttää tarvittavia tiedotus- ja viestintäpalveluja. Toimenpiteellä edistetään esimerkiksi eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten ja paikallisten portaalien kehittämistä ja erityisesti nuorille suunnattua tiedottamista sekä toimenpiteitä, joilla kannustetaan nuorten osallistumista helposti ymmärrettävien, käyttäjäläheisten ja nuorten tarpeisiin mukautettujen tietotuotteiden ja ohjeiden muokkaamiseen ja levittämiseen
 • alueellisten tai paikallisten toimijoiden kanssa toteutettavia kumppanuuksia. Rahoitus koskee hankkeita ja koordinointitoimia
 • ohjelman täytäntöönpanoon tarvittavia rakenteita: tuki kansallisille toimistoille tai muille vastaaville tahoille (kuten kansallisille koordinaattoreille, EURODESK-verkolle, nuorisoalan Euro–Välimeri-foorumille, Euroopan nuorten vapaaehtoisten järjestöille jne.)
 • ohjelman merkityksen lisäämistä ja täytäntöönpanoa järjestämällä tapahtumia (komissio voi järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia jne.) tai tiedotustoimia.

Toimen "Tuki eurooppalaiselle nuorisoalan yhteistyölle" tarkoituksena on tukea nuorten, nuorisotyöhön osallistuvien järjestöjen ja henkilöiden sekä nuorisopolitiikasta vastaavien välistä jäsenneltyä vuoropuhelua. Toiminnan tavoitteena on erityisesti

 • edistää yhteistyötä ja ideoiden ja hyvien toimintatapojen vaihtoa sekä helpottaa verkottumista tietämyksen lisäämiseksi nuorisoasioista
 • tukea Euroopan unionin puheenjohtajavaltion ja Euroopan nuorisoviikon johdolla järjestettyjä konferensseja sekä nuorisoalan avoimella koordinointimenetelmällä ja eurooppalaisella nuorisosopimuksella tavoiteltuja päämääriä
 • nuorten kansallisten ja kansainvälisten vapaaehtoistoimintamuotojen välistä yhteistyötä
 • yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja poliittisia kysymyksiä käsitteleviä nuorisoseminaareja
 • poliittisen yhteistyön kehittämistä ja EU:n yhteistyötä muiden kansainvälisten järjestöjen (Euroopan neuvosto, Yhdistyneet Kansakunnat jne.) kanssa.

Toteutus

Ohjelma on tarkoitettu tukemaan voittoa tavoittelemattomia nuorille, nuorisoryhmille ja nuorisotyöhön osallistuville henkilöille ja yhteisöille tarkoitettuja hankkeita. Ohjelma on tarkoitettu periaatteessa 15–28-vuotiaille nuorille (tietyin varauksin 13–30-vuotiaille nuorille).

Ohjelmaan voivat osallistua EU-maat, Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat, EU:n ehdokasmaat, Länsi-Balkanin maat sekä Sveitsi (edellyttäen, että sen kanssa tehdään kahdenvälinen sopimus) ja EU:n ulkopuoliset maat ("ohjelman kumppanuusmaat"), jotka ovat tehneet EU:n kanssa nuorisoalaa koskevan yhteistyösopimuksen. Lisäksi ohjelman puitteissa voidaan tehdä yhteistyötä tällä alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen kanssa (esim. Euroopan neuvosto).

Talousarvio tämän ohjelman toteuttamiseksi on 885 miljoonaa euroa kaudeksi 2007–2013.

Komissio ja ohjelman toteutukseen osallistuvat maat huolehtivat tarvittavista järjestelyistä Euroopan, kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla. Komissiota avustaa näissä tehtävissä hallintokomitea, joka koostuu EU-maiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Useimmat täytäntöönpanot toimet on hyväksyttävä hallinnollisilla menettelyillä. Vain päätökset, jotka koskevat pienten tukirahojen myöntämistä ja joihin ei liity arkaluonteista päätöksentekoa, voidaan hyväksyä ilman komitologiaa. Ohjelmaa hallinnoidaan pääosin hajautetusti. Hallinnoinnista vastaavat riippumattomat kansalliset toimistot, joiden on noudatettava hyvän hallinnon sääntöjä ja joiden tilit ja talous on tarkastettava. Keskitetysti hallinnoitavista hankkeista vastaa kuitenkin koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Euroopan tasolla.

Lisäksi komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat toteuttavat tarvittavat toimenpiteet nuorten epävirallisen ja arkioppimisen ja heidän ohjelmassa hankkimansa kokemuksen tunnustamisen kannustamiseksi (asiakirjojen ja todistusten jne. avulla).

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1719/2006/EY

14.12.2006 – 31.12.2013

-

EUVL L 327, 24.11.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1349/2008/EY

25.12.2008 –31.12.2013

-

EUVL L 348, 24.12.2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 1719/2006/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011 – Nuorisotoimintaohjelman väliarviointi [KOM(2011) 220 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Neuvoston päätös 2011/82/EU, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011, Sveitsin valaliiton nuorisotoimintaohjelmaan (Youth in Action) ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan (2007–2013) osallistumista koskevista ehdoista ja edellytyksistä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä tehdyn sopimuksen tekemisestä [EUVL L 32, 8.2.2011].

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma nuorisotyöstä [EUVL C 327, 4.12.2010].

See also

 • Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston verkkosivusto nuorisotoimintaohjelmasta (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 12.05.2011

Top