Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verkko-opiskelu: eLearning-ohjelma (2004–2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Verkko-opiskelu: eLearning-ohjelma (2004–2006)

eLearning-ohjelmalla pyrittiin parantamaan eurooppalaisten koulutusjärjestelmien laatua ja käytettävyyttä tehostamalla tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2318/2003/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, monivuotisesta ohjelmasta (2004–2006) tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaksi integroimiseksi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiin Euroopassa (eLearning-ohjelma).

TIIVISTELMÄ

Tavoitteet

Ohjelman yleisenä tavoitteena oli edistää tieto- ja viestintätekniikan (TVT) tehokasta käyttöä eurooppalaisissa koulutusjärjestelmissä. Näin voitiin edistää korkeatasoista koulutusta ja mukauttaa koulutusjärjestelmiä osaamisyhteiskunnan tarpeisiin ja eurooppalaisen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden mallin mukaisiksi.

Ohjelmalla oli erityisesti tarkoitus

 • tutkia ja edistää keinoja käyttää verkko-opiskelua sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja henkilökohtaisen kehityksen vahvistamiseksi, kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämiseksi ja niin sanotun digitaalisen kahtiajaon torjumiseksi
 • edistää ja kehittää verkko-opiskelun käyttöä elinikäisen oppimisen toteuttamiseksi Euroopassa
 • hyödyntää verkko-opiskelun mahdollisuuksia koulutuksen eurooppalaisen ulottuvuuden tehostamiseksi
 • edistää jäsennetympää verkko-opiskeluyhteistyötä yhteisön ohjelmien ja välineiden sekä jäsenvaltioiden toimien välillä
 • luoda järjestelyjä tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseksi sekä niiden tehokkaan jakelun ja hyvien toimintatapojen vaihdon varmistamiseksi.

Toimet

eLearning-ohjelman toimet koskivat seuraavia aloja:

 • Tietoteknisten taitojen edistäminen. Alan toimet koskivat TVT:n hyödyntämistä oppimisen apuna. Kohderyhmänä olivat erityisesti ne henkilöt, jotka eivät pysty hyödyntämään perinteistä koulutustarjontaa maantieteellisen sijaintinsa, yhteiskunnallisen asemansa tai erityistarpeidensa vuoksi. Toimien tarkoituksena oli kartoittaa hyviä esimerkkejä ja luoda synergiaa niiden lukuisten kansallisten ja eurooppalaisten hankkeiden välille, joita toteutetaan tämän kohderyhmän hyväksi. Suosituksia tälle alalle oli määrä saada tutkimuksista ja korkean tason asiantuntijaryhmältä.
 • Eurooppalaisten virtuaalikampusten luominen. Alan toimilla pyrittiin nivomaan virtuaalinen ulottuvuus paremmin osaksi korkea-asteen koulutusta. Tavoitteena oli kehittää uusia organisaatiomalleja eurooppalaisille virtuaaliyliopistoille (virtuaalikampukset) sekä vaihto- ja yhteistyöjärjestelyille (virtuaaliliikkuvuus). Toiminnan lähtökohtana olivat olemassa olevat eurooppalaiset yhteistyömekanismit (Erasmus-ohjelma ja Bolognan prosessi) ja verkko-opiskelun ulottuvuuden sisällyttäminen niiden välineisiin (eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ECTS, eurooppalaiset master-tutkinnot, laadunvarmistus sekä liikkuvuus).
 • Internet-pohjaisen ystävyyskoulutoiminnan (eTwinning) kehittäminen alemman ja ylemmän perusasteen kouluissa ja opettajien jatkokoulutuksen edistäminen. Tällä 14. tammikuuta 2005 käynnistetyllä toiminnalla pyrittiin vahvistamaan ja kehittämään verkottumista kouluissa. Erityisesti eurooppalaisen ystävyyskouluhankkeen myötä kaikki eurooppalaiset koulut pystyivät perustamaan pedagogisia kumppanuuksia muualla Euroopassa sijaitsevien koulujen kanssa. Näin voitiin edistää kieltenopiskelua, kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja tietämystä eurooppalaisesta monikielisestä ja monikulttuurisesta yhteiskuntamallista.
 • Laaja-alaisten toimenpiteiden toteutus ja verkko-opiskelun seuranta. Alan toimilla edistettiin verkko-opiskelua Euroopassa ja jatkettiin eLearning-toimintasuunnitelman seurantaa. Tavoitteena oli levittää, edistää ja omaksua niitä hyviä toimintatapoja ja tuotoksia, joita lukuisista EU:n tai jäsenvaltioiden hankkeista ja ohjelmista on saatu, sekä tehostaa eri osapuolten yhteistyötä erityisesti tukemalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia.

Ohjelman täytäntöönpano kattoi myös toimet, joiden tavoitteena on tulosten levittäminen (tietojen julkaiseminen internetissä, hankkeiden esittely, tapahtumat jne.).

Osallistujamaat

Ohjelmaan voivat osallistua yhteisön silloiset 25 jäsenvaltiota, ETA- ja EFTA-valtiot sekä Euroopan unionin (EU) jäsenyyttä hakeneet ehdokasmaat.

Ohjelman toteutus

Komissio varmisti eLearning-ohjelman toteuttamisen, huolehti synergian luomisesta muiden yhteisön ohjelmien ja toimien kanssa sekä edisti yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Yhdessä jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean kanssa komissio laati vuosittaisen työohjelman ja talousarvion sekä suunnitteli muut ohjelman toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet.

Jäsenvaltioiden oli nimettävä yhteyshenkilöt, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä komission kanssa verkko-opiskelun käyttöön liittyvien olennaisten tietojen osalta.

Määrärahat

Ohjelman talousarvioksi vahvistettiin 44 miljoonaa euroa 1. tammikuuta 2004 ja 31. joulukuuta 2006 väliselle ajalle. Määrärahat jaettiin toimien kesken seuraavasti:

 • 10 prosenttia verkko-opiskeluun edistämään tietoteknisiä taitoja
 • 30 prosenttia eurooppalaisille virtuaalikampuksille
 • noin 45 prosenttia eurooppalaisten koulujen Internet-pohjaiseen ystävyystoimintaan ja opettajien jatkokoulutuksen edistämiseen
 • enintään 7,5 prosenttia laaja-alaisiin toimiin ja eLearning-toimintasuunnitelman seurantaan
 • enintään 7,5 prosenttia tekniseen ja hallinnolliseen tukeen.

Rahoitus myönnettiin tarjouspyyntöjen ja ehdotuspyyntöjen perusteella.

Seuranta ja arviointi

Komissio seurasi säännöllisesti ohjelman toteutumista yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Ohjelman kokonaisvaikutusten ja toimien asianmukaisuuden ja tehokkuuden arvioimiseksi eLearning-ohjelmasta tehtiin ulkoinen arviointi ohjelmakauden päättyessä.

Taustaa

Valtion- ja hallitusten päämiehet asettivat 23. ja 24. maaliskuuta 2000 Lissabonissa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n uudeksi tavoitteeksi "tulla maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietotaloudeksi vuoteen 2010 mennessä". Siitä lähtien Euroopassa on jo edistytty merkittävästi TVT:n käyttöönotossa, mutta paljon on vielä tehtävä sen pedagogisen käytön kehittämiseksi. eLearning-ohjelmalla pyrittiin tehostamaan toteutettuja toimia ja siten korjaamaan puutteet.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo – Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 2318/2003/EY

20.1.2004 – 31.12.2006

-

EUVL L 345, 31.12.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009 – Loppukertomus yhteisön yleissivistävän koulutuksen toimintaohjelman (Sokrates) ja ammatillisen koulutuksen toimintaohjelman (Leonardo da Vinci) toisen vaiheen (2000–2006) sekä tieto- ja viestintätekniikan tehokasta integroimista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiin Euroopassa koskevan monivuotisen (2004–2006) ohjelman (eLearning) toteutuksesta ja vaikutuksista [KOM(2009) 159 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. eLearning-ohjelma yhdistettiin Sokrates- ja Leonardo da Vinci ‑ohjelmien kanssa osaksi uutta elinikäisen oppimisen ohjelmaa (2007–2013). Näin ollen eLearning-ohjelman loppuarviointi toimintakauden 2004–2006 osalta toteutettiin yhteisarviointina edellä mainittujen ohjelmien kanssa. Tämä kertomus perustuu kyseiseen ulkopuoliseen arviointiin, johon sisältyy ohjelmaan osallistuneiden maiden kansallisten kertomusten analyysi.

eLearning‑ohjelman myönteinen vaikutus kävi ilmi seuraavista seikoista:

Yleisesti ottaen eLearning-ohjelma vaikutti merkittävästi yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen edistämällä eurooppalaisen koulutusalueen luomista. Vaikutus oli sekä määrällinen että laadullinen niin yksilöiden, instituutioiden kuin politiikan laadinnan tasolla. eLearning‑ohjelma tuotti erityistä lisäarvoa puuttumalla sosioekonomisiin eroihin ja vakiinnuttamalla EU:n toimielinten välisen yhteistyömallin.

Ohjelmasta rahoitettiin sen toteuttamisaikana seuraavat toimet:

 • eTwinning‑ystävyyskouluhankkeet, joissa oli mukana 7 813 koulua (23 812 rekisteröityä osallistujakoulua)
 • 21 virtuaalikampushanketta
 • 25 tietoteknisiä taitoja edistävää hanketta
 • 16 laaja-alaisia toimia koskevaa hanketta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2006/1720/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta [EUVL L 327, 24.11.2006].

eLearning-ohjelmaa ei uudistettu alakohtaisen ohjelman muodossa, mutta sen tavoitteet on sisällytetty elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan (2007–2013).

Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea EU:n koulutusjärjestelmien välistä vaihtoa, yhteistyötä ja liikkuvuutta ja sitä kautta tehdä koulutusjärjestelmistä laadun esikuva kautta maailman. Ohjelman keskeisimpiä toimia on TVT:an perustuvien innovatiivisten sisältöjen, palvelujen, opetusmenetelmien ja toimintatapojen kehittäminen.

See also

Viimeisin päivitys 02.10.2009

Top