Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erasmus Mundus (2004 – 2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Erasmus Mundus (2004 – 2008)

Ohjelman tavoitteena on parantaa Euroopan korkea-asteen koulutuksen laatua suosimalla yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja lisätä eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen vetovoimaa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2317/2003/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2004–2008).

TIIVISTELMÄ

Erasmus Mundus -ohjelma toteutetaan ajanjaksolla 1. tammikuuta 2004–31. joulukuuta 2008. Sen tarjonta korkea-asteen koulutuksessa on selkeästi eurooppalainen. Sillä pyritään ennen kaikkea parantamaan Euroopan korkea-asteen koulutuksen laatua ja vetovoimaa sekä edistämään tutkijoiden ja opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Ohjelma on jatkoa komission tiedonannoille yhteistyön vahvistamisesta kolmansien maiden kanssa ja yliopistojen roolista tietojen ja taitojen Euroopassa.

Tavoitteet

Erasmus Mundus -ohjelman tavoitteena on parantaa Euroopan korkea-asteen koulutuksen laatua. Tarkoituksena on lisätä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa henkilöresurssien kehittämiseksi sekä kansojen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun ja ymmärtämyksen edistämiseksi. Tarkemmin sanottuna ohjelman avulla pyritään

 • edistämään laadukasta korkea-asteen koulutusta, jolla on erityistä eurooppalaista lisäarvoa
 • kannustamaan hyvin pätevöityneitä tutkinnon suorittaneita ja tutkijoita kaikkialta maailmasta hankkimaan tutkintotodistus ja/tai kokemusta Euroopan unionissa
 • kehittämään jäsennellympää yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden korkeakoulujen välillä ja lisäämään EU:sta ulospäin suuntautuvaa liikkuvuutta
 • helpottamaan pääsyä EU:ssa annettavaan korkea-asteen koulutukseen ja lisäämään sen näkyvyyttä maailmassa.

Komissio noudattaa ohjelman tavoitteisiin pyrkiessään naisten ja miesten yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevaa yhteisön yleistä politiikkaa. Komissio myös varmistaa, että mitään henkilöryhmää tai EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisryhmää ei suljeta ohjelman ulkopuolelle tai saateta muita epäedullisempaan asemaan.

Toimet

Erasmus Mundus -ohjelma toteutetaan viiden toimen kautta.

Erasmus Mundus master -kurssit ovat Euroopan unionin jatkotutkintoon tähtääviä kursseja, jotka komissio valitsee tarjotun koulutuksen laadun perusteella. Niille ovat ominaisia seuraavat seikat:

 • yhteistyössä on vähintään kolme korkeakoulua kolmesta eri jäsenvaltiosta
 • opinto-ohjelmaan sisältyy opiskelujakso vähintään kahdessa näistä kolmesta korkeakoulusta
 • niillä on sisäinen mekanismi kumppanuuslaitoksissa suoritettujen opintojaksojen tunnustamiseksi
 • tuloksena on kaksi tai useampia jäsenvaltioiden tunnustamia tai hyväksymiä yhdistettyjä loppututkintoja ohjelmaan osallistuvissa korkeakouluissa
 • EU:n ulkopuolisten maiden opiskelijoille varataan vähintään tietty määrä opiskelupaikkoja
 • hyväksymisedellytykset ovat avoimet ja niillä taataan sukupuolten välinen tasa-arvo ja oikeudenmukainen kohtelu
 • opiskelijoiden ja tutkijoiden apurahojen myöntäminen selkeiden sääntöjen mukaisesti
 • EU:n ulkopuolisten maiden opiskelijoille tarjotaan riittävät palvelut (tiedottaminen, asunto jne.)
 • mahdollisuus käyttää vähintään kahta niissä jäsenvaltioissa puhuttua EU:n kieltä, joissa osallistuvat korkeakoulut sijaitsevat.

Erasmus Mundus master -kurssit valitaan viiden vuoden ajanjaksoksi ja uusitaan vuosittain.

Apurahat ovat Erasmus Mundus master -kursseihin osallistuvien EU:n ulkopuolisten maiden jatko-opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettuja taloudellisia tukia. Opiskelijoiden ja tutkijoiden on täytettävä tietyt edellytykset saadakseen apurahan.

Opiskelijan on oltava kolmannen maan kansalainen, joka on jo suorittanut korkeakouluasteen perustutkinnon, ei asu missään jäsenvaltiossa tai muussa ohjelmaan osallistuvassa valtiossa, ei ole ollut edeltäneiden viiden vuoden aikana yhteensä yli 12:ta kuukautta päätoimisesti opiskelemassa, työssä tai muussa toimessa missään jäsenvaltiossa tai muussa ohjelmaan osallistuvassa valtiossa ja joka on hyväksytty kirjoittautumaan tai on kirjoittautunut Erasmus Mundus master -kurssille.

Tutkijan on oltava kolmannen maan kansalainen, joka ei asu missään jäsenvaltiossa tai muussa ohjelmaan osallistuvassa valtiossa, ei ole ollut edeltäneiden viiden vuoden aikana yhteensä yli 12:ta kuukautta päätoimisesti opiskelemassa, työssä tai muussa toimessa missään jäsenvaltiossa tai muussa ohjelmaan osallistuvassa valtiossa ja jolla on huomattava akateeminen ja/tai ammatillinen kokemus.

Kumppanuussopimuksissa EU:n ulkopuolisten maiden korkeakoulujen kanssa ovat mukana enintään kolmen vuoden ajan jokin Erasmus Mundus master -kurssi ja vähintään yksi EU:n ulkopuolisen maan korkeakoulu, jotta voidaan luoda puitteet kolmanteen maahan suuntautuvalle liikkuvuudelle. Opiskelujaksojen tunnustaminen vastaanottavassa (muussa kuin EU:n) oppilaitoksessa on taattava.

Jotta opiskelija tai tutkija voi saada liikkuvuusapurahaa, edellytetään, että hän on ennen liikkuvuusohjelman alkamista ollut jonkin jäsenvaltion kansalainen tai, jos hän on kolmannen maan kansalainen, että hän on asunut laillisesti Euroopan unionissa vähintään kolme vuotta (muuta tarkoitusta kuin opiskelua varten).

Kumppanuushankkeeseen voi kuulua myös seuraavaa:

 • hankkeen opinto-ohjelman kehittämistä tukevat opetustehtävät kumppanuusoppilaitoksessa
 • opettajien, kouluttajien, hallintohenkilöstön ja muiden kyseeseen tulevien asiantuntijoiden vaihto
 • uusien korkea-asteen koulutuksessa käytettävien menetelmien kehittäminen ja levittäminen, eritoten tieto- ja viestintäteknologioiden käyttö, verkko-opiskelu sekä avoin ja etäopiskelu
 • yhteistyöjärjestelmien kehittäminen kolmansien maiden korkeakoulujen kanssa kurssin järjestämiseksi kyseisessä maassa.

Erasmus Mundus -ohjelmalla tuetaan toimia, jotka tähtäävät eurooppalaisen korkeakoulutuksen vetovoiman lisäämiseen esimerkiksi nostamalla eurooppalaisen koulutuksen profiilia ja parantamalla sen näkyvyyttä ja saatavuutta. Toimilla voidaan myös toteuttaa Erasmus Mundus ‑ohjelman tavoitteita, joita ovat laadunvarmistuksen kansainvälinen ulottuvuus, liikkuvuus, opintosuoritusten tunnustaminen, eurooppalaisten tutkintojen tunnustaminen ulkomailla ja tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen kolmansien maiden kanssa. Toimilla voidaan myös luoda yhteyksiä korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen välille.

Toimet toteutetaan verkostoissa, joihin kuuluu vähintään kolme julkista tai yksityistä, korkea-asteen koulutuksen alalla kansallisella tai kansainvälisellä tasolla toimivaa organisaatiota kolmesta eri jäsenvaltiosta. Mukana voi olla kolmansien maiden organisaatioita. Toimia, kuten seminaareja, konferensseja, työpajoja, tieto- ja viestintäteknisten välineiden kehittämistä tai julkaisuja, voidaan toteuttaa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa.

Teknisiä tukitoimia ohjelmaa toteuttaessa voivat tarjota komission aloitteesta asiantuntijat, toimeenpanevat elimet tai muut jäsenvaltioissa olevat toimivaltaiset hallintoelimet ja tarvittaessa muunlaiset tekniset tukiorganisaatiot.

Edunsaajat

Erasmus Mundus -ohjelma on tarkoitettu erityisesti seuraaville:

 • korkeakoulut
 • opiskelijat, joilla on korkeakoulussa suoritettu perustutkinto
 • tutkijat
 • korkea-asteen koulutukseen suoraan osallistuva henkilöstö
 • muut korkea-asteen koulutuksen alalla toimivat julkiset tai yksityiset organisaatiot.

Osallistuvat maat

Ohjelma on avoin EU:n jäsenvaltiolle, Euroopan talousalueeseen osallistuville Euroopan vapaakauppaliiton Eftan maille sekä Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille ehdokasmaille.

Ohjelman toteuttaminen

Komissio huolehtii ohjelman tehokkaasta toteuttamisesta. Erasmus Mundus -kurssit ja korkeakoulukumppanit valitsee valintalautakunta. Sen jäseninä on korkean tason akateemisia henkilöitä, jotka edustavat EU:n korkea-asteen koulutuksen monimuotoisuutta. Erasmus Mundus -kursseilla on käytettävissään tietty määrä apurahoja. Kursseja tarjoavat oppilaitokset suorittavat kolmansien maiden opiskelijoiden valinnan. Komissio puolestaan valitsee tiedotustoimet.

Valintamenettelyillä huolehditaan EU:n tasolla tehtävästä esivalinnasta, jotta ehkäistään eri opintoalojen, opiskelijoiden ja tutkijoiden edustamien kansallisuuksien sekä kohteena olevien jäsenvaltioiden välinen huomattava epätasapaino.

Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelma on kaikkiaan johdonmukainen yhteisön muiden politiikkojen, välineiden ja toimien, erityisesti tutkimuksen puiteohjelmien ja korkea-asteen koulutuksen alan ulkoista yhteistyötä koskevien ohjelmien kanssa, ja että se täydentää niitä.

Jäsenvaltiot varmistavat ohjelman tehokkaan hallinnoinnin jäsenvaltiotasolla (mukaan luettuina asianmukaiset järjestelyt tiiviin yhteistyön tekemiseksi komission kanssa) ja kaikkien asianomaisten osapuolten osallistumisen sekä pyrkivät lainsäädännöllisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseen.

Talousarvio

Alustava rahoituskehys kaudeksi 2004­–2008 oli vahvistettu 230 miljoonaksi euroksi. Määrää on nostettu EU:n ulkoisen avun talousarviosta osoitetuilla määrärahoilla, ja se on nyt 296,1 miljoonaa euroa. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

Seuranta ja arviointi

Komissio seuraa säännöllisesti ohjelman toteutumista yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Se myös arvioi säännöllisesti ohjelman kokonaisvaikutuksia sekä sitä, että ohjelman mukaiset toimet ja yhteisön muun politiikan ja välineiden mukaiset toimet täydentävät toisiaan.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle seuraavat asiakirjat:

 • kertomuksen uusien jäsenvaltioiden liittymisten taloudellisista vaikutuksista ohjelmaan ja ehdotuksia asian korjaamiseksi
 • väliarvion ohjelmalla saavutetuista tuloksista ja sen täytäntöönpanon laadullisista näkökohdista 30. kesäkuuta 2007 mennessä
 • tiedonannon tämän ohjelman jatkumisesta 31. joulukuuta 2007 mennessä
 • jälkiarviointikertomuksen 31. joulukuuta 2009 mennessä.

Taustaa

Erasmus Mundus ‑ohjelma vastaa vuonna 1999 aloitetun Bolognan prosessin ja vuonna 2000 käynnistetyn Lissabonin strategian haasteisiin. Edellisen avulla varmistetaan, että eurooppalaisella korkeakoulutusjärjestelmällä on kulttuuri- ja tiedeperintönsä arvoinen vetovoima koko maailmassa ja jälkimmäisen avulla, että yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmät mukautetaan vastaamaan osaamisyhteiskunnan tarpeita.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo – Päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2317/2003/EY

20.1.2004 – 31.12.2008

-

EUVL L 345, 31.12.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1298/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Erasmus Mundus ‑toimintaohjelman 2009–2013 käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla [EUVL L 340, 19.12.2008]. Erasmus Mundus ‑toimintaohjelma 2009–2013 perustuu sitä edeltäneeseen kauden 2004–2008 ‑ohjelmaan. Edeltävän ohjelman tavoin uudessa ohjelmassa tähdätään huippuosaamiseen, mutta soveltamisalaan tehdään joitakin muutoksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ohjelman laajentamista tohtoritasolle, kolmansissa maissa toimivien korkeakoulujen ja näiden maiden tarpeiden parempaa integrointia ohjelmaan ja varojen lisäämistä ohjelman eurooppalaisille osallistujille. Aiempien viiden toimen sijasta ohjelma toteutetaan nyt yhteistyöohjelmien, kumppanuuksien ja Euroopan korkea-asteen koulutusta edistävien toimenpiteiden avulla.

ARVIOINTI

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Erasmus Mundus -ohjelman (2004–2008) väliarviointia koskeva kertomus, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2007 [KOM(2007) 375 lopullinen – Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä]. Kaudella 2004–2006 Erasmus Mundus ‑ohjelman tulokset olivat seuraavat: 80 Erasmus Mundus master ‑kurssia, 2 325 apurahaa EU:n ulkopuolisten maiden opiskelijoille, 19 kumppanuutta ja 23 eurooppalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaa lisäävää hanketta. Komissio esittää kertomuksessa päätelmänsä ja suosituksensa ohjelman täytäntöönpanosta ulkoisen arvioinnin perusteella, joka suoritettiin kauden 2004–2006 aikana. Ohjelman lisäarvo, tarkoituksenmukaisuus, hyödyllisyys, tehokkuus, tuloksellisuus ja vaikutusten kestävyys on arvioitu. Erasmus Mundus ‑ohjelma tukee Bolognan prosessin ja Lissabonin strategian tavoitteita liikkuvuuden, yhteistyön, huippuosaamisen ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen osalta. Ohjelman avulla voidaan puolustaa eurooppalaisen korkeakouluopetuksen paikkaa maailmassa, ja se on myös jäsentänyt yhteistyötä. Lisäksi se on kannustanut eräitä jäsenvaltioita luomaan oikeudellisen kehyksen eri EU:n jäsenvaltioita edustavien kumppaneiden toteuttamien yhteistutkintojen, kaksoistutkintojen tai usean tutkinnon yhdistelmien tunnustamiselle. EU:n ulkoisen avun talousarviosta on kuitenkin ollut tarpeen osoittaa lisämäärärahoja master-ohjelmien ja apurahojen kasvavan määrän rahoittamiseksi. EU:n ulkopuolelta tulevat opiskelijat ovat myös saaneet ohjelmasta etua EU:n opiskelijoita enemmän.

Suosituksia annetaan ohjelman parantamiseksi, vahvistamiseksi tai laajentamiseksi seuraavan ohjelman laatimista silmällä pitäen. Ohjelman rakennetta koskevia suosituksia ovat mm. apurahojen myöntäminen myös EU:n opiskelijoille, ohjelman laajentaminen tohtoritasolle sekä kannustaminen yhteistyöhön ja kumppanuuksiin kolmansien maiden korkeakoulujen kanssa. Ohjelman hallinnointia koskevat suositukset liittyvät mm. apurahoihin, kansallisen roolin vahvistamiseen tiedotus-, näkyvyys- ja tiedonlevitystoiminnassa ja hankkeiden valvonnassa sekä ohjeiden laatimiseen Erasmus Mundus master -kursseja koskevista hyvistä toimintatavoista kurssien laadun takaamiseksi. Ohjelman rahoituksen osalta suositellaan Erasmus Mundus -apurahojen ja master-kurssien lukukausimaksujen pitämistä maailmanlaajuisesti kilpailukykyisenä. Komissio aikoo nostaa kullekin Erasmus Mundus master -kumppanuusjärjestelyyn osallistuvalle yliopistolle myönnettävän rahoituksen määrää, jotta se vastaisi ohjelmista aiheutuvia todellisia kustannuksia.

Viimeisin päivitys 11.09.2009

Top