Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toimintaohjelma koulutusalalla toimivien laitosten ja yhdistysten ja tämän alan toimien tukemiseksi (2004-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Toimintaohjelma koulutusalalla toimivien laitosten ja yhdistysten ja tämän alan toimien tukemiseksi (2004-2006)

Vaatimus talousarvion avoimuuden lisäämisestä Euroopan yhteisöissä on saanut Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymään uuden ohjelman yksittäis- ja erityistoimien tukemiseksi koulutusalalla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 791/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelman perustamisesta Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi [EUVL L 138, 30.4.2004].

TIIVISTELMÄ

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät tämän päätöksen Euroopan yhteisöjen vuoden 2002 varainhoitoasetuksesta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 25. kesäkuuta 2002) johtuvan talousarvion avoimuusvaatimuksen puitteissa. Avoimuuden lisääminen edellyttää perussäädöksen vahvistamista olemassa olevien koulutusalan tukitoimien kattamiseksi. Tämä vaatimus antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tilaisuuden edistää lisää koulutusalan aloitteita Euroopassa.

2. Ohjelman kohteena ovat toimet, jotka joko toteuttaa Euroopan tai maailman laajuisesti toimiva elin ajaessaan yleistä eurooppalaista etua koulutusalalla tai jotka muodostavat yksittäistapahtuman, jolla edistetään Euroopan unionin toimintaa koulutusalalla, tiedottamista Euroopan yhdentymisestä ja unionin kansainvälisten suhteidensa puitteissa asettamista tavoitteista tai tukea yhteisön toiminnalle ja sen toteuttamiselle kansallisella tasolla.

Tuensaajat

3. Voidakseen saada tukea elimen on oltava itsenäinen voittoa tavoittelematon oikeushenkilö, joka toimii lähinnä koulutusalalla ja pyrkii ajamaan yleistä etua. Elimen perustamisesta on täytynyt kulua yli kaksi vuotta.

4. Ohjelma käsittää kolme pääasiallista toimintatyyppiä. Ensimmäinen toimintatyyppi (toimi 1) käsittää tietyille koulutusalalla toimiville laitoksille myönnettävät avustukset. Nämä laitokset ovat

 • College of Europe (Bryggen ja Natolinin laitoksille) (EN): oikeus-, talous-, valtio-, yhteiskunta- ja humanististen tieteiden jatko-opetus niiden eurooppalaisen ulottuvuuden kannalta
 • Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti (EN): osallistuminen Euroopan kulttuuri- ja tiedeperinnön kehittämiseen korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen avulla
 • Maastrichtin julkisoikeudellinen Eurooppa-instituutti (EN): kansallisten ja eurooppalaisten virkamiesten koulutus
 • Eurooppa-oikeuden akatemia (Trier) (DE) (EN) (FR): Eurooppa-oikeuden ammattilaisten ja käyttäjien yliopistotasoinen ammatillinen jatkokoulutus
 • Ihmisoikeuksia ja demokratisointia käsittelevä Euroopan yliopistojen välinen keskus (EN): eurooppalainen master-koulutusohjelma ihmisoikeuksien ja demokratisoinnin alalla sekä jatkokoulutus, harjoittelu- ja tutkimusohjelma ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi
 • Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus: erityisopetuksen laadun parantaminen ja pitkän aikavälin laajan eurooppalaisen yhteistyön toteuttaminen alalla
 • Eurooppa-koulutuksen kansainvälinen keskus: Euroopan ja koko maailman yhdentymisen ongelmia kuten federalismia, regionalismia ja nyky-yhteiskunnan rakennemuutoksia koskeva kartoitus, opetus, koulutus ja tutkimus kokonaisvaltaisesta federalistisesta näkökulmasta.

5. Toinen toimintatyyppi (toimi 2) käsittää avustukset koulutusalalla toimiville eurooppalaisille yhdistyksille, joilla on jäseniä vähintään 12:ssa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Kyseessä ovat valtakunnalliset, alueelliset tai paikalliset yhdistykset, jotka toteuttavat suurimman osan toiminnastaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Euroopan talousalueen maissa ja/tai ehdokasmaissa. Tukea voivat saada organisaatiot, jotka toimivat yleistä eurooppalaista etua ajavina eliminä.

6. Kolmas toimintatyyppi (toimi 3) käsittää avustukset seuraaville toimille:

 • korkeakoulujen järjestämät hankkeet, joiden aiheena on Euroopan yhdentyminen, Jean Monnet -oppituolit mukaan luettuina (toimi 3A). Pyrkimyksenä on erityisesti Euroopan yhdentymistä koskevan yliopisto-opetuksen toteuttaminen, Euroopan yhdentymiseen erikoistuneiden opettajien valtakunnallisten järjestöjen perustaminen ja tuki, Euroopan yhdentymisprosessia koskevien pohdintojen ja keskusteluiden edistäminen ja Euroopan unionin painopistealoja koskevan korkeakoulututkimuksen edistäminen.
 • Euroopan koulutusjärjestelmän tulevien tavoitteiden toteuttamista tukevat toimet (toimi 3B). Pyrkimyksenä on erityisesti tukea tulevien konkreettisten tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä opintoja, selvityksiä ja tutkimuksia, edistää tavoitteiden mukaisen yksityiskohtaisen työohjelman toteuttamista tukevien asiantuntijakokousten, seminaarien, konferenssien ja opintovierailujen järjestämistä, edistää tiedotus- ja julkaisutoimien valmistelua ja toteuttamista jne.
 • kansallisten tuomareiden koulutus yhteisön oikeuden alalla sekä oikeudellista yhteistyötä harjoittavien organisaatioiden toimet (toimi 3C).

7. Ohjelmaan voivat osallistua Euroopan unionin jäsenvaltiot (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta), kolme Euroopan talousalueen maata (ETA - Islanti, Liechtenstein ja Norja) ja kaksi ehdokasmaata (Bulgaria ja Romania) sekä Turkki.

Kokonaisrahoitus

8. Ohjelman kokonaismäärärahat ovat 77 miljoonaa euroa kaudelle 2004-2006, ja varat jaetaan seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti:

 • ohjelman kokonaistalousarviosta 65-58 prosenttia toimeen 1
 • ohjelman kokonaistalousarviosta 24-20 prosenttia toimintaan korkeakouluopetuksen alalla (toimi 3A)
 • ohjelman kokonaistalousarviosta 14-9 prosenttia koulutusjärjestelmien tulevien tavoitteiden saavuttamista edistäville toimille (toimi 3B).

9. Toimeen 2 ja kansallisten tuomareiden koulutusta edistäviin toimiin (toimi 3C) voidaan kuitenkin joka tapauksessa käyttää alle 4 prosenttia ohjelman kokonaistalousarviosta.

10. Ohjelman varoista katetaan enintään 75 prosenttia tukikelpoisista menoista (ensimmäistä toimea lukuun ottamatta). Toimintatyypeille 2 ja 3 avustukset myönnetään ehdotuspyyntöjen perusteella. Euroopan komissio on vastuussa ohjelman täytäntöönpanosta.

11. Komissio toimittaa viimeistään 31. joulukuuta 2007 Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin ohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät perustamissopimuksen mukaisesti ohjelman jatkamisesta 1. tammikuuta 2007 alkaen.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 791/2004/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/2003/0114]

1.5.2004 - 31.12.2006

-

EUVL L 138, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2006/1720/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006 , elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta

Viimeisin päivitys 20.02.2007

Top