Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toimintaohjelma kielten oppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Toimintaohjelma kielten oppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi

Toimintaohjelman tavoitteena on edistää kielten oppimista ja kielellistä monimuotoisuutta. Siinä määritellään erityistavoitteet sekä vuosina 2004–2006 toteutettavat toimet.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2003 - Kielten oppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistäminen: toimintaohjelma 2004–2006 [KOM(2003) 449 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionissa (EU) on yli 500 miljoonaa eurooppalaista, jotka edustavat erilaisia etnisiä, kulttuurisia ja kielellisiä taustoja. Siksi on tärkeämpää kuin koskaan, että kansalaisilla on taidot ymmärtää naapureitaan ja viestiä heidän kanssaan. Jokaisen Euroopan kansalaisen pitäisi pystyä viestimään äidinkielensä lisäksi ainakin kahdella muulla kielellä.

Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tehtävä

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jokaisella EU:n jäsenvaltiolla on täysi vastuu koulutusjärjestelmiensä järjestämisestä sekä koulutusohjelmien sisällöstä.

Unionin tehtävänä ei ole korvata jäsenvaltioiden toimia tällä alalla, vaan tukea ja täydentää niitä. Se on kuitenkin toteuttanut useita toimia, joiden tavoitteena on edistää kieltenopetusta ja ‑oppimista yhteisön ohjelmien yhteydessä, erityisesti yleissivistävän koulutuksen ja kulttuurin aloilla sekä audiovisuaalialalla ja kulttuurialalla.

Tavoitteet ja toimet

Toimintaohjelmassa nimetään kolme laajaa toiminnan osa‑aluetta ja määritellään kullekin niistä erityistavoitteita.

Ensimmäinen toimintakenttä on elinikäinen kieltenoppiminen. Toimintaohjelmassa määritellään sille seuraavat erityistavoitteet:

 • äidinkielen ja kahden vieraan kielen oppiminen jo pienestä pitäen
 • kieltenopiskelun jatkaminen peruskoulun yläasteella ja lukioissa sekä ammatillisessa koulutuksessa
 • kieltenopiskelun jatkaminen korkeakoulutuksessa
 • aikuisten kieltenopiskelun edistäminen
 • kieltenopiskelun kehittäminen niiden kannalta, joilla on erityistarpeita
 • opetettavien kielten valikoiman laajentaminen.

Toisen toimintakentän tavoitteena on kieltenopetuksen parantaminen muun muassa tarkoituksenmukaisemman koulurakenteen avulla. Tätä varten toimintaohjelmassa yksilöidään seuraavat erityistavoitteet:

 • toteutetaan kouluissa kokonaisvaltaista kieltenopetusta edistävää politiikkaa
 • levitetään laajemmin kieltenopetukseen ja -oppimiseen tarkoitettuja työkaluja
 • parannetaan kieltenopettajien koulutusta
 • lisätään kieltenopettajien tarjontaa
 • koulutetaan opettajia, jotta he pystyvät opettamaan aineitaan vähintään yhdellä vieraalla kielellä
 • testataan kansalaisten kielitaitoa eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin avulla ja helpotetaan taitojen vertailua.

Kolmanteen toimintakenttään kuuluu kielimyönteisen ympäristön luominen. Toimintaohjelmassa yksilöidään tätä varten seuraavat erityistavoitteet:

 • edistetään laaja-alaista tapaa lähestyä kielellistä monimuotoisuutta
 • tehdään yhteisöistä kielimyönteisiä esimerkiksi elokuvien tekstittämisen kautta tai hyödyntämällä monien kaksikielisten kansalaisten taitoja
 • parannetaan kieltenopiskelun tarjontaa ja edistetään siihen osallistumista.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toimintaohjelmassa ehdotetaan kutakin tavoitetta varten EU:n tasolla toteutettavia toimia, joilla täydennetään jäsenvaltioiden aloitteita. Nämä toimet toteutetaan vuosina 2004–2006.

Toimintaohjelmalla aiotaan myös luoda näiden tavoitteiden toteuttamista tukeva kehys sellaisten rakenteiden avulla, jotka mahdollistavat paremman tietopohjan päätöksenteolle (korkean tason työryhmä, tutkimustyö jne.), tehokkaamman tiedonvaihdon alan toimijoiden välillä ja selkeät menettelyt toimintasuunnitelman jatkotoimia varten.

Toimintaohjelman määrärahat ja seuranta

Toimintaohjelmalle vuosiksi 2004–2006 osoitetut määrärahat ovat 8,2 miljardia euroa, jotka jaetaan Sokrates, Leonardo da Vinci- ja Media Plus -ohjelmien kesken.

Jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle vuonna 2007 kertomus toimintaohjelman täytäntöönpanosta.

Taustaa

Euroopan kielten teemavuosi 2001 toi esiin monia tapoja, joilla kieltenopiskelua ja kielellistä monimuotoisuutta voidaan edistää. Toimintaohjelma perustuu neuvoston esittämään pyyntöön ja laajasta julkisesta kuulemisesta saatuun palautteeseen; siinä kuultiin EU:n toimielimiä, asianomaisia jäsenvaltioiden ministeriöitä, lukuisia kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä sekä tavallisia kansalaisia.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 18 päivänä syyskuuta 2008, Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus [KOM(2008) 566 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus, annettu 25 päivänä syyskuuta 2007, kielten oppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanosta [KOM(2007) 554 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Jäsenvaltiot ja komissio ovat edistyneet merkittävästi kielten oppimista ja kielellistä monimuotoisuutta koskevan toimintaohjelman toteuttamisessa. Toimintaohjelman 47 toimesta 41 saadaan päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä. Toimintaohjelman seurantaa koskevien kansallisten raporttien perusteella komissio arvioi, että toimintaohjelma on vaikuttanut kielipolitiikan uudistuksiin kansallisella tasolla ja että sen perusteella kielten oppimisen edistäminen, kielellinen monimuotoisuus ja monikielisyys ylipäänsä ovat saaneet poliittisesti suurempaa merkitystä. 17 toimea, joilla pyritään edistämään kielten oppimista, on sisällytetty useisiin EU-ohjelmiin, joista tärkeimmät ovat Sokrates- ja Leonardo-ohjelmat. Panostus on jatkuvaa, sillä vuosien 2007–2013 uudessa ohjelmasukupolvessa painotetaan enemmän kielten oppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä. Kertomuksessa mainitaan kuitenkin, että kielten opetuksen laatua ja opettajien koulutusta koskevien kansallisten uudistusten toimeenpanossa tarvitaan vielä lisätoimia. Tulisi myös kiinnittää enemmän huomiota opetettujen kielten valikoimaan.

See also

Viimeisin päivitys 13.09.2011

Top