Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmä

Direktiivillä perustetaan Euroopan unioniin (EU) ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmä, jota sovelletaan tietyin ehdoin myös muihin Euroopan talousalueen (ETA) maihin ja Sveitsiin. Sen avulla pyritään parantamaan työmarkkinoiden joustavuutta, vapauttamaan palveluja entisestään, kannustamaan ammattipätevyyden automaattiseen tunnustamiseen ja yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä perustetaan Euroopan unioniin (EU) ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmä, jota sovelletaan tietyin ehdoin myös muihin Euroopan talousalueen (ETA) maihin ja Sveitsiin. Sen avulla pyritään parantamaan työmarkkinoiden joustavuutta, vapauttamaan palveluja entisestään, kannustamaan ammattipätevyyden automaattiseen tunnustamiseen ja yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista EU:n, EU:hun kuulumattomien ETA-maiden ja Sveitsin välillä.
 • Direktiivissä otettiin käyttöön kansallisten ammattimääräysten vastavuoroinen arviointi ja avoimuuden noudattaminen (ammattirajoitusten tarkastelu ja niiden tarpeellisuuden analysointi).
 • Sitä sovelletaan kaikkiin EU:n, EU:hun kuulumattomien ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisiin, jotka haluavat harjoittaa säänneltyä ammattia joko itsenäisinä ammatinharjoittajina tai palkattuina työntekijöinä muussa jäsenmaassa kuin siinä, jossa he ovat hankkineet ammattipätevyytensä.
 • Euroopan komissio on julkaissut vuorovaikutteisen kartan säännellyistä ammateista Euroopassa. Ne ovat ammatteja, joiden harjoittamiseen ryhtymisen tai harjoittamisen oikeuden ehtona on tietty pätevyys. Niihin kuuluvat myös ammatit, joiden erityisen ammattinimikkeen käyttö on suojattu, kuten valtuutettu insinööri Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
 • Direktiiviä ei sovelleta seikkoihin, joista säädetään erityisdirektiiveissä, kuten lakisääteisiä tilintarkastajia koskevassa direktiivissä 2006/43/EY. Toinen esimerkki ovat asianajajat. Näiden ammattien pätevyys kuuluu direktiivin 2005/36/EY piiriin, mutta niitä koskee myös kaksi erityisdirektiiviä (77/249/ETY ja 98/5/EY), joilla otetaan käyttöön muita tapoja tarjota rajat ylittäviä palveluja joko väliaikaisesti tai sijoittautumalla pysyvästi toiseen EU-maahan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Väliaikainen liikkuvuus

Jos ammattihenkilöt haluavat tarjota palvelujaan toisessa EU-maassa väliaikaisesti, he voivat tehdä niin kotimaahansa sijoittautumisensa (ammatin harjoitusoikeuden) perusteella. Määrämaa voi vaatia heiltä etukäteisilmoituksen, mutta heidän ei tarvitse käydä läpi koko tunnustamismenettelyä. Tämä ei koske ammatteja, joilla on kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Niiden osalta EU-maat voivat vaatia pätevyyden tunnustamista etukäteen.

Pysyvä sijoittautuminen

Direktiivissä säädetään kolme ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää:

 • 1.

  Sellaisten ammattien automaattinen tunnustaminen, joiden osalta koulutuksen vähimmäisvaatimukset on yhdenmukaistettu Euroopassa: lääkärit, yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat, hammaslääkärit, eläinlääkärit, kätilöt, proviisorit ja arkkitehdit.

 • 2.

  Tiettyjen ammattien automaattinen tunnustaminen: käsiteollisuuden, kaupan ja teollisuuden ammattilaiset voivat pyytää ammattipätevyytensä automaattista tunnustamista ammattikokemuksensa perusteella.

 • 3.

  Yleinen järjestelmä edellä mainituille ammateille, jotka eivät täytä automaattisen tunnustamisjärjestelmän vaatimuksia, perustuu ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Sama pätee myös muihin säänneltyihin ammatteihin, joiden harjoitusoikeuden saa kuka tahansa henkilö, joka voi osoittaa olevansa täysin pätevä kotimaassaan. Jos vastaanottava jäsenmaa havaitsee merkittäviä eroja lähtömaassa saadun koulutuksen ja omassa maassa saadun samaan toimintaan vaadittavan koulutuksen välillä, se voi vaatia henkilöä suorittamaan valintansa mukaan sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen.

Eurooppalainen ammattikortti (EPC)

Direktiiviä muutettiin direktiivillä 2013/55/EU (sovelletaan jäsenmaissa 18. tammikuuta 2016 alkaen), jossa säädetään eurooppalaisen ammattikortin luomisesta. Sen myötä kiinnostuneet kansalaiset voivat saada pätevyytensä tunnustetuksi yksinkertaisemmin ja nopeammin standardoidun sähköisen menettelyn avulla. Kortti perustuu sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän käyttöön ja laaditaan sähköisen todistuksen muotoon. Eurooppalainen ammattikortti otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön yleissairaanhoidosta vastaaville sairaanhoitajille, fysioterapeuteille, proviisoreille, vuoristo-oppaille ja kiinteistönvälittäjille.

Vuoden 2013 direktiivissä sallitaan myös kaikkien ammattipätevyytensä tunnustamista hakevien kansalaisten asiointi yhdessä yhteyspisteessä.

MILLOIN DIREKTIIVI ASTUI VOIMAAN JA MIKÄ ON MÄÄRÄAIKA?

Direktiivi 2005/36/EY tuli voimaan 20. lokakuuta 2005, ja sen tuli olla saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä 20. lokakuuta 2007. Viimeiset direktiivissä 2013/55/EU tehdyt muutokset tulivat voimaan 17. tammikuuta 2014, ja määräaika on 18. tammikuuta 2016.

TAUSTAA

Koska työikäisen väestön määrä pienenee monissa EU-maissa, hyvin ammattitaitoisten henkilöiden tarve tulee kasvamaan, ja sen odotetaan kasvavan yli 16 miljoonalla työpaikalla vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää, että heidän pätevyytensä tunnustetaan koko EU:ssa nopeasti, yksinkertaisesti ja luotettavasti.

Lisätietoja löytyy automaattista tunnustamista käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2005/36/EY

20.10.2005

20.10.2007

EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22-142

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/100/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006, s. 141-237

Asetus (EY) N:o 1430/2007

26.12.2007

-

EUVL L 320, 6.12.2007, s. 3-11

Asetus (EY) N:o 755/2008

21.8.2008

-

EUVL L 205, 1.8.2008, s. 10-12

Asetus (EY) N:o 279/2009

27.4.2009

-

EUVL L 93, 7.4.2009, s. 11-12

Asetus (EU) N:o 213/2011

24.3.2011

-

EUVL L 59, 4.3.2011, s. 4-7

Asetus (EU) N:o 623/2012

1.8.2012

-

EUVL L 180, 12.7.2012, s. 9-11

Direktiivi 2013/25/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013, s. 368-375

Direktiivi 2013/55/EU

17.1.2014

18.1.2016

EUVL L 354, 28.12.2013, s. 132-170

Direktiiviin 2005/36/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta (EUVL L 78, 26.3.1977, s. 17-18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu (EUVL L 77, 14.3.1998, s. 36-43)

Komission päätös 2007/172/EY tehty 19 päivänä maaliskuuta 2007, ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevän koordinoijaryhmän perustamisesta (EUVL L 79, 20.3.2007, s. 38-39)

Viimeisin päivitys: 17.08.2015

Top