Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma

Euroopan työmarkkinat voivat toimia asianmukaisesti vain silloin, kun kansalaiset voivat liikkua vapaasti työstä tai ammatista sekä maasta toiseen tai alueelta toiselle. Komission tehtävänä on varmistaa, että perustamissopimuksissa määritelty työntekijöiden vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä taataan ja että se toimii käytännössä. Ammatilliseen liikkuvuuteen kuuluvat olennaisena osana ammattitaidon kehittämistoimet, joilla torjutaan EU:n taloutta jarruttavaa ammattitaitovajetta. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan työmarkkinat ovat kaikille avoimet ja saavutettavat vuoteen 2005 mennessä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva komission toimintasuunnitelma, annettu 13. helmikuuta 2002 [KOM(2002) 72 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Toimintasuunnitelmalla vastataan haasteisiin, joita työntekijöiden lisääntyvä ammatillinen liikkuvuus (eli työpaikan vaihtaminen) Euroopan unionin köyhemmiltä alueilta varakkaammille alueille asettaa. Vuonna 2000 vain noin 0,1 % yhteisön väestöstä asui virallisesti muussa kuin kotimaassaan ja vuonna 1999 vain 1,2 % muutti asumaan toiselle alueelle. Vähäinen maantieteellinen liikkuvuus on erityisen vakavaa silloin, kun se rajoittaa ammatillista liikkuvuutta heikommin kehittyneillä alueilla.

Toimintasuunnitelmassa kartoitetaan kolme tärkeintä haastetta, jotka on ratkaistava ja jotka liittyvät ammatillisen liikkuvuuden puutteeseen, maantieteellisen liikkuvuuden vähäisyyteen ja liikkuvuutta koskevan tiedonsaannin vaikeuteen. Lisäksi siinä esitetään toimia, jotka olisi toteutettava ensisijaisesti.

Ensisijaiset toimet

Komissio pyrkii toteuttamaan toissijaisuusperiaatetta noudattaen ensisijaisesti toimia, jotka vastaavat ammatillisen liikkuvuuden, maantieteellisen liikkuvuuden ja tiedon puutteen asettamiin haasteisiin.

Jotta Euroopan työntekijöiden liikkuvuutta voitaisiin lisätä merkittävästi vuoteen 2005 mennessä, komissio ehdottaa seuraavia ensisijaisia toimia:

 • vahvistetaan ammatillista liikkuvuutta ja ammattitaidon kehittämistä
 • parannetaan työllisyysmahdollisuuksia koskevaa tiedotusta ja avoimuutta
 • helpotetaan maantieteellistä liikkuvuutta.

Ammatillisen liikkuvuuden vahvistaminen ja ammattitaidon kehittäminen edellyttävät seuraavaa:

 • edistetään koulutusmahdollisuuksia etenkin tuomalla keskeiset perustaidot maksutta kaikkien ja kaikenikäisten ulottuville; luodaan yhteisön laatumerkkejä, jotka myönnetään parhaille tieto- ja viestintätekniikkaan perustuville koulutusjärjestelmille
 • kannustetaan opiskelijoita ja etenkin naisopiskelijoita aloittamaan matematiikan, luonnontieteen ja teknologian opintoja
 • parannetaan yleistä koulutustasoa ja pyritään erityisesti parantamaan vammaisten nuorten, oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten, maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen integroitumista koulutusjärjestelmiin
 • parannetaan koulu- ja työelämän yhteyksiä; perustetaan viestintäverkko yksityis- ja koulutussektorilla toimivien organisaatioiden välille
 • pyritään saamaan etenkin iäkkäät työntekijät osallistumaan yrityksen koulutusjärjestelmiin ja myönnetään tätä varten kannustimia yrityksille ja työntekijöille
 • myönnetään palkintoja yrityksille tai julkisen sektorin organisaatioille, jotka soveltavat erityisen innovatiivisia elinikäisen oppimisen strategioita
 • luodaan tietoteknisille taidoille selkeät määritelmät, jotka perustuvat yhteisön tason normeihin ja hyväksymis- ja tunnustamisjärjestelmiin
 • parannetaan tietoteknisten taitojen kysynnän seuraamista ja taitotarjonnan sovittamista yritysten tarpeisiin sekä laaditaan yksityiskohtaisia osaamisprofiileja
 • luodaan koko EU:n kattava tunnustamisjärjestelmä epäviralliselle oppimiselle ja työkokemukselle
 • kehitetään edelleen Europass-todistuksen (DE) (EN) (FR), eurooppalaisen ansioluettelon ja kielisalkun tapaisia välineitä vuoteen 2003 mennessä ja luodaan samalla järjestelmä, johon voi kerätä eri laitoksista ja maista saatuja tutkintoja
 • lisätään henkilöresurssien kehittämiseen myönnettävää rahoitusta.

Maantieteellisen liikkuvuuden helpottaminen edellyttää seuraavaa:

 • huolehditaan, että työntekijöillä on todellinen mahdollisuus saada oleskelu- ja työskentelyoikeus ja että he säilyttävät sosiaaliturvaoikeutensa siirtyessään asumaan toiseen jäsenvaltioon
 • luodaan EU:n sairausvakuutuskortti: komissio ehdottaa sähköistä korttia, jolla korvattaisiin nykyinen E 111-lomake ja varmistettaisiin terveydenhoito-oikeus kaikkialla EU:ssa ja korvauksen saaminen omasta jäsenvaltiosta
 • luodaan siirrettävät lisäeläkeoikeudet
 • selvennetään ja yksinkertaistetaan säänneltyjen ammattien pätevyyksien tunnustamisesta: säänneltyihin ammatteihin sovelletaan erityisiä direktiivejä (DE) (EN) (FR), jotka korvataan piakkoin yhdellä, kaikki säännellyt ammatit kattavalla direktiivillä
 • tehostetaan toimia, joilla tähdätään rajat ylittävien palvelujen yhteismarkkinoiden luomiseen ja sijoittautumisoikeuden käytön esteiden poistamiseen
 • uudistetaan vero- ja etuusjärjestelmiä jäsenvaltioiden sisäisen alueidenvälisen liikkuvuuden helpottamiseksi
 • annetaan mahdollisuus aloittaa vieraiden kielten opiskelu nykyistä varhaisemmin eli viimeistään 8-vuotiaana, jotta oppilaalla olisi oppivelvollisuuskoulun päätyttyä (16-18-vuotiaana) kahden vieraan eurooppalaisen kielen taito
 • järjestetään mahdollisuus suorittaa huomattava osa, esimerkiksi kolmannes, korkea-asteen opinnoista toisessa EU-maassa
 • luodaan koko EU:n kattavat, vapaaehtoiset koulutukseen liittyvät laatustandardit ja helpotetaan siten sääntelemättömissä ammateissa toimivien liikkuvuutta
 • poistetaan pätevyyksiin liittyvät paikalliset, alueelliset tai valtakunnalliset rajoitukset työehtosopimuksista
 • sovitaan yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta; annetaan EU-maassa asuville yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisille koko EU:ssa sovellettavat oikeudet, jotka vastaavat EU:n kansalaisten oikeuksia, erityisesti oikeus oleskeluun, työntekoon ja sosiaaliturvaan.

Työllisyysmahdollisuuksia koskevan tiedottamisen ja avoimuuden parantaminen edellyttää seuraavaa:

 • perustetaan Internetiin liikkuvuutta Euroopassa käsittelevä keskitetty tietosivusto, jossa annetaan entistä tarkempia tietoja säännellyistä ammateista; otetaan käyttöön opiskelumahdollisuuksia koskeva EU:n Internet-portaali vuoden 2002 loppuun mennessä; tällä hetkellä käytännön tietoja toisessa jäsenvaltiossa asumiseen ja työskentelyyn liittyvistä oikeuksista ja muista EU:n tarjoamista oikeuksista ja mahdollisuuksista saa Europe Direct -sivustolta, jossa on linkkejä jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja paikallistason tiedotus- ja neuvontaelimiin
 • kehitetään Eures -järjestelmää (EU:n online-työnvälitysjärjestelmää) ja sovitaan työtehtävien luokittelusta, jotta kansalliset työnvälityspalvelut alkaisivat käyttää järjestelmää päivittäin
 • järjestetään liikkuvuutta koskevia EU:n laajuisia tiedotuskampanjoita ja alakohtaisia kampanjoita.

Komissio arvioi vuosittain toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa keväällä kokoontuvan Eurooppa-neuvoston yhteydessä.

Tausta

Lissabonissa maaliskuussa 2000 vahvistetut tavoitteet eli työllisyyden määrän ja laadun parantaminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen sekä tietoon perustuvan eurooppalaisen alueen luominen edellyttävät pätevää ja joustavaa työvoimaa sekä entistä avoimempia työmarkkinoita. Toimintasuunnitelmassa kehotetaan jäsenvaltioita, yrityksiä ja työntekijöitä vastaamaan paremmin työmarkkinoiden uusiin vaatimuksiin ja asetetaan jäsenvaltioiden hallituksille lyhyen aikavälin konkreettinen tavoite: eurooppalaisen sairausvakuutuskortin luominen.

Uusia eurooppalaisia työmarkkinoita koskevalla tiedonannolla käynnistettiin liikkuvuutta koskeva keskustelu Tukholmassa maaliskuussa 2001 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa, ja sen tuloksena komissio antoi korkean tason asiantuntijaryhmälle tehtäväksi laatia raportin, joka muodostaa pohjan toimintasuunnitelmalle.

Tässä asiakirjassa on hyödynnetty uusia yhteisön aloitteita, joilla pyritään luomaan eurooppalainen elinikäisen oppimisen alue ja edistämään kansalaisten liikkuvuutta (ks. erityisesti liikkuvuutta koskeva neuvoston ja Euroopan parlamentin suositus ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma, jonka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet).

Jotta EU:ssa pystyttäisiin toteuttamaan entistä avoimemmat ja saavutettavammat työmarkkinat vuoteen 2005 mennessä, komissio ehdottaa, että tämä toimintasuunnitelma otettaisiin huomioon Euroopan työllisyysstrategian seuraavan tarkistuksen yhteydessä ja kaikissa aloitteissa, joilla edistetään eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen luomista.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Loppuraportti ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta, annettu 25. tammikuuta 2007 [KOM(2007) 24 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio arvioi toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa vuoden 2004 kertomuksen, jonka mukaisia tiettyjä toimia on jo toteutettu, sekä uusien kasvun ja työllisyyden yhdennettyjen suuntaviivojen (2005 - 2008) pohjalta. Toimintasuunnitelmalla pyritään siihen, että kaikille avoimien ja saavutettavien eurooppalaisten työmarkkinoiden toteuttamisessa edistytään seuraavissa asioissa:

 • Ammatillisen liikkuvuuden lisääminen ja ammattitaidon kehittäminen perustuen neuvoston toukokuussa 2003 hyväksymiin tavoitteisiin ja vertailuarvoihin, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2010 mennessä. Vuoden 2004 jälkeen on toteutettu lukuisia toimia, esimerkiksi tutkimuksen alalla on vuonna 2005 käynnistetty "Tutkijat Euroopassa" -aloite ("Researchers in Europe") (EN), laadittu eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja tutkijoiden työhönoton säännöstö (EN) [pdf]. Lisäksi tutkinto- ja pätevyysvaatimusten tunnustamista on yhtenäistetty ottamalla käyttöön Europass-todistus, joka parantaa avoimuutta ja siirrettävyyttä, sekä kehitteillä olevalla eurooppalaisella tutkintojen viitekehyksellä (European Qualifications Framework, EQF), joka helpottaa tilannetta sääntelemättömien ammattien osalta. Tieto- ja viestintätekniikan alalla kehitteillä olevan eurooppalaisten tieto- ja viestintäteknisten taitojen selittävien puitteiden (European ICT skills Meta-Framework) avulla on tarkoitus varmistaa, että tieto- ja viestintäteknisten taitojen luonne ja rakenne ymmärretään paremmin. Tässä yhteydessä on jatkettava myös elinikäisen oppimisen ja täydennyskoulutukseen osallistumisen tukemista etenkin laatimalla ja toteuttamalla kattavia oppimisen strategioita vuoden 2006 loppuun mennessä.
 • Maantieteellisen liikkuvuuden helpottaminen. Maantieteellisen liikkuvuuden helpottamisessa on edistytty ottamalla käyttöön eurooppalainen sairaanhoitokortti (esdeenfr), sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisella, säänneltyjen ammattien ammattipätevyyden ja tutkintojen tunnustamisella, liikkuvuutta koskevalla eurooppalaisella laatuperuskirjalla (esdeenfr) sekä vähentämällä lisäeläkejärjestelyistä johtuvia esteitä ja kolmansien maiden tutkijoiden EU:ssa oleskelua koskevia esteitä. EU on myös yleisemmin toteuttanut maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä yhteisön tasolla yksinkertaistaakseen Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheidensä liikkumista ja oleskelua EU:n alueella (direktiivi 2004/38/EY). Myös taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton hallintaan liittyvä työ yhteisön tasolla edistyy (vihreä kirja (esdeenfr) tammikuulta 2005 ja komission tiedonanto laillista maahanmuuttoa (esdeenfr) koskevasta toimintapoliittisesta suunnitelmasta).
 • Työnsaantimahdollisuuksien avoimuuden ja niihin liittyvän tiedotuksen parantaminen. Tähän liittyvät Sinun Eurooppasi -portaali, joka tarjoaa tietoa työntekijöille, opiskelijoille ja yrityksille, sekä Eures-portaali, joka tarjoaa jo nyt suoran yhteyden julkisten työnvälityspalvelujen avoimiin työpaikkoihin. Lisäksi tutkijoiden liikkuvuutta koskeva portaali Eracareers tarjoaa tutkijoiden käyttöön yksilöllistä apua yli 30 maassa sijaitsevista 200 liikkuvuuskeskuksesta muodostuvan Eramore-verkoston välityksellä.

Siitä huolimatta on vielä ratkaistava useita haasteita, jotta toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa voitaisiin vahvistaa ja varmistaa, että kansalaiset tiedostavat ammatilliset ja maantieteelliset muutokset ja etenkin oikeutensa ja mahdollisuutensa. Pääasiallisia haasteita ovat:

 • elinikäinen oppiminen, erityisesti johdonmukaisten ja kattavien, kaikille avoimien strategioiden laatiminen, sekä kannustimet ja kustannustenjakomekanismit työvoiman sopeutuvuuden ja joustavuuden parantamiseksi työllisyyspolitiikan suuntaviivojen ja yhteisön Lissabon-ohjelman mukaisesti
 • tieto- ja viestintäteknisten taitojen alalla investoiminen EU:n keskeisiin erityisvahvuuksiin ja kilpailuetuihin sekä tosiseikkoihin pohjautuvan tiedon hankkiminen käsiteltäessä ajankohtaisia ongelmia
 • liikkuvuuden lainsäädännöllisten, hallinnollisten ja kulttuuristen esteiden poistaminen todellisten eurooppalaisten työmarkkinoiden perustamiseksi: nykyiset sääntelemättömiin ammatteihin liittyvät aloitteet on vietävä loppuun asti ja on käynnistettävä uusia aloitteita, jotka liittyvät esimerkiksi kielitaitoon ja liikkuvuutta edeltävään asianmukaiseen koulutukseen - nämä tavoitteet kuuluvat komission edistystä koskevassa vuosikertomuksessa 2006 esiteltyyn uuteen yleiseen lähestymistapaan, jossa vaaditaan uudenlaista kumppanuutta komission ja jäsenvaltioiden välille, jotta voidaan vastata yhteisiin haasteisiin paremmista ja uusista työpaikoista
 • taloudellisista syistä tapahtuva maahanmuutto, jotta siitä tulisi keskeinen valtti Euroopan taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen ja EU:n yritysten kilpailukyvyn kannalta
 • yhteisön Lissabon-ohjelman ja uusien työllisyyspolitiikan suuntaviivojen (2005-2008) mukainen yhdennetympi liikkuvuutta koskeva lähestymistapa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2006/961/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 , koulutukseen liittyvästä valtioiden rajat ylittävästä liikkuvuudesta yhteisössä: Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja (esdeenfr) [EUVL L 394, 30.12.2006].

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Raportti ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta, annettu 6. helmikuuta 2004 [KOM(2004) 66 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Yleinen talouskasvun hidastuminen (vuonna 2002 EU:n BKT:n kasvuvauhti oli noin 1 prosentti ja vuonna 2003 talouden odotettu kasvuvauhti oli 0,8 %), joka merkitsee avoimien työpaikkojen määrän vähentymistä, saattaa vähentää halukkuutta vaihtaa työpaikkaa ja vaikuttaa näin kielteisesti liikkuvuutta koskeviin kokonaislukuihin. Työnantajansa palveluksessa alle vuoden työskennelleiden prosenttiosuus vuonna 2002 (16,4 %) oli pienempi kuin vastaava prosenttiosuus vuonna 2000 (17,5 %).

Raportissa arvioidaan nykytilanteen myönteisiä ja kielteisiä näkökohtia ja korostetaan, että ammatillisen liikkuvuuden osalta on pystytty hyödyntämään neuvoston hyväksymiä vertailuarvoja, jotka olisi saavutettava vuoteen 2010 mennessä, ja tutkintotodistusten avoimuutta ja siirrettävyyttä edistävää Europass-todistusta. Vaikka tutkintotodistusten tunnustamisen järkiperäistämistä ja työntekotarkoituksessa tapahtuvaa maahanmuuttoa koskevien direktiiviluonnosten valmistelussa on edetty hitaasti, maantieteellistä liikkuvuutta suosivien olosuhteiden osalta on siitä huolimatta edistytty erityisesti eurooppalaisen sairausvakuutuskortin (esdeenfr) ja sosiaaliturvaoikeuksien paremman yhteensovittamisen ansiosta. Lisäksi on kannustettu avoimeen tiedottamiseen tarjolla olevista työpaikoista sellaisilla edistysaskelilla kuin eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden portaalin (EN) avaaminen, liikkuvuutta koskevan tiedotuskampanjan käynnistäminen ja Eures-verkoston uudenaikaistaminen.

Komissio korostaa myös kasvavaa merkitystä, joka näille kysymyksille on annettu nykyisissä työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa sekä Koulutus 2010 -työohjelmaa koskevassa työssä. Neuvoston 22. heinäkuuta 2003 hyväksymässä Euroopan uudessa työllisyysstrategiassa kehotetaan jäsenvaltioita muun muassa parantamaan ammattitaidon ja -pätevyyden tunnustamista ja avoimuutta, sosiaaliturva- ja eläkeoikeuksien siirrettävyyttä, tarjoamaan asianmukaisia kannustimia vero- ja etuusjärjestelmissä ja ottamaan huomioon maahanmuuttoon liittyvät työmarkkinanäkökohdat. Strategiassa edellytetään myös, että vuoteen 2005 mennessä työnhakijoiden olisi kaikkialla EU:ssa pystyttävä saamaan tietoa kaikista jäsenvaltioiden työnvälityspalveluissa ilmoitetuista avoimista työpaikoista. Jäsenvaltioita kannustetaan lisäksi panemaan täytäntöön laajat elinikäisen oppimisen strategiat, jotka liittyvät läheisesti koulutusjärjestelmien tuleviin tavoitteisiin.

Lopuksi raportissa todetaan, että seuraavista lisätoimista voisi olla hyötyä:

 • kehitetään taitoja elinikäisen oppimisen puitteissa, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan alalla
 • edistetään ammatillisen jatkokoulutuksen tosiasiallista saatavuutta aikuisille, riippumatta siitä, ovatko nämä työssä vai työnhakijoita
 • varustetaan nuoret perustaidoilla, joita tarvitaan työmarkkinoilla ja elinikäisessä oppimisessa
 • edistetään työntekijöitä koskevia aloitteita, jotka tähtäävät työmarkkinoille pääsyyn sekä työssä pysymiseen ja etenemiseen
 • lisätään tarvittaessa sosiaaliturvaoikeuksien, eläkkeet mukaan luettuna, siirrettävyyttä Euroopan unionissa

Edelleen on tärkeää jatkaa työtä ammatillisen ja maantieteellisen liikkuvuuden esteiden poistamiseksi.

Neuvoston päätöslauselma (esdeenfr), annettu 3 päivänä kesäkuuta 2002, ammattitaidosta ja liikkuvuudesta [EYVL C 162, 6.7.2002].

Viimeisin päivitys 28.06.2007

Top