Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nuorisopolitiikkaa koskeva valkoinen kirja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nuorisopolitiikkaa koskeva valkoinen kirja

Valkoisen kirjan keskeisenä tavoitteena on luoda nuorisoalan eri toimijoille uudet yhteistyöpuitteet, jotta nuoret saadaan paremmin mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon.

ASIAKIRJA

Euroopan komission valkoinen kirja, annettu 21 päivänä marraskuuta 2001, "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" [KOM(2001) 681 lopullinen – ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopassa viime vuosina tapahtuneilla taloudellisilla ja yhteiskunnallis-kulttuurisilla muutoksilla on ollut merkittävä vaikutus eurooppalaiseen nuorisoon. Koska komissio halusi vastata nuorten odotuksiin ja suoda heille mahdollisuuden ilmaista ajatuksiaan ja osallistua aiempaa paremmin yhteiskunnan toimintaan, se antoi nuorisopolitiikkaa koskevan valkoisen kirjan kuultuaan ensin laajasti sekä jäsenvaltioissa että EU:n tasolla toimivia merkittäviä sidosryhmiä ja nuoria itseään.

Nuorisopolitiikkaa koskevalla valkoisella kirjalla pyritään korjaamaan tilannetta, jossa nuoret ovat vieraantuneet perinteisistä julkiseen elämään osallistumisen muodoista, ja kannustetaan eurooppalaisia nuoria aktiiviseen osallistumiseen eurooppalaista hallintotapaa koskevan valkoisen kirjan (EN) (FR) mukaisesti.

Nuorisopolitiikkaa koskevassa valkoisessa kirjassa ehdotetaan uudenlaisia yhteistyöpuitteita, joilla autetaan Euroopan unionin (EU) maita ja alueita toteuttamaan nuoria koskevia toimia. Yhteistyöpuitteet ovat kaksiosaiset: toisaalta pyritään lujittamaan EU‑maiden välistä yhteistyötä ja toisaalta ottamaan nuoria koskevat näkökohdat aiempaa paremmin huomioon alakohtaisessa politiikassa.

EU‑maiden yhteistyön lujittaminen

Avoimella koordinointimenetelmällä tuetaan EU‑maiden yhteistyötä, ja sen avulla voidaan hyödyntää kaikkialla Euroopassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja. Tähän kuuluu suuntaviivojen määrittäminen EU:lle sekä aikataulut EU‑maiden lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille asettamien päämäärien saavuttamiseksi. Siihen sisältyvät myös seurantamekanismit. Tähän liittyen valkoisessa kirjassa esitetään, että EU‑maat nimeävät kansallisen koordinoijan, joka hoitaa yhteydet komissioon nuorisoasioissa.

Kyseistä menetelmää sovelletaan pääasiassa seuraavilla aloilla

  • Uudistetaan nuorten julkiseen elämään osallistumisen muotoja. Komissio ehdottaa alueellisten ja kansallisten nuorisoasiain neuvostojen yleistämistä sekä Euroopan nuorisofoorumin uudistamista parantamalla sen edustavuutta. Vuosina 2003 ja 2004 komissio käynnistää kokeiluhankkeita, joissa edistetään nuorten osallistumista
  • Tehostetaan Eurooppa-asioita koskevaa tiedotusta. Tätä varten komissio ehdottaa Internet-portaalia ja verkkofoorumia, joiden kautta nuoret saavat tietoa ja voivat esittää mielipiteitään
  • Edistetään vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyö tarjoaa oppimiskokemuksen ja auttaa nuoria integroitumaan yhteiskuntaan, ja siksi sillä on tärkeä merkitys Euroopan laajuisesti nuorisotoimintaohjelmaan sisällytetyn nuorten eurooppalaisen vapaaehtoistyön kautta sekä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti (EU-maita kehotetaan poistamaan aiempaa tarmokkaammin jäljellä olevia liikkuvuuden esteitä)
  • Lisätään ihmisten tietämystä nuorisoasioista esimerkiksi verkottamalla Euroopan laajuisesti alan eri rakenteita ja tutkimusta.

Otetaan nuorisonäkökohdat huomioon alakohtaisessa politiikassa

Valkoisessa kirjassa toivotaan, että nuorten tarpeet otettaisiin entistä paremmin huomioon EU:n ja jäsenvaltioiden politiikassa. Tältä osin erityisen tärkeitä aloja ovat esimerkiksi työllisyys ja yhteiskuntaan sopeutuminen, rasismin ja muukalaisvihan torjunta, koulutus, elinikäinen oppiminen ja liikkuvuus. Tulevaan työohjelmaan kuuluu myös monimutkainen kysymys nuorten itsenäisyydestä.

Taustaa

Viime vuosikymmeninä on kehitetty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 149 artiklan (nykyisin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artikla) perusteella erilaisia nuoria koskevia unionitason toimia. Nämä toimet liittyvät yleissivistävän koulutuksen, työllisyyden, ammatillisen koulutuksen ja tietotekniikan aloihin. EU‑maat ovat myös käynnistäneet nuorten liikkuvuuteen ja vaihtoihin liittyvää keskinäistä yhteistyötä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat jatkuvasti tukeneet näitä erityistoimia hyväksymällä ohjelmia ja antamalla päätöslauselmia muun muassa nuorten osallistumisesta ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta sekä nuorten aloitteellisuudesta. Alueiden komitea sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ovat puolestaan antaneet säännöllisesti myönteisiä ja kannustavia lausuntoja erilaisista nuorisoon liittyvistä näkökohdista. Oli kuitenkin aiheellista hyödyntää näitä tietoja entistä enemmän ja lujittaa vielä suhteellisen vähäistä yhteistyötä nuorten hyväksi yhdessä heidän kanssaan.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, annettu 22 päivänä lokakuuta 2004 – Valkoisen kirjan "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" seuranta: yhteenveto nuorisoalan eurooppalaisissa yhteistyöpuitteissa toteutetuista toimista [KOM(2004) 694 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio on laatinut yhteenvedon valkoisen kirjan julkaisemisen jälkeen toteutetuista toimista sekä neuvoston sille nimenomaisesti uskoman toimeksiannon osalta että niiden sitoumusten osalta, joita on tehty prosessin kaikkia toimijoita kohtaan. Kaikki komission valkoisen kirjan mukaisesti annetut sitoumukset on täytetty, ja nuoret, nuorisojärjestöt, viranomaiset, ministeriöt ja yhteisön toimielimet on saatu laajamittaisesti liikkeelle.

On vältettävä passivoituminen valkoisen kirjan tuoman uuden innostuksen jälkeen, ja tämän vuoksi komissio katsoo, että neuvoston olisi otettava huomioon seuraavat seikat

  • on pohdittava nuorisoalan eurooppalaisten yhteistyöpuitteiden painopisteitä
  • nuorisoalan avoimen koordinointimenetelmän joustavuuden ja tehokkuuden välistä tasapainoa on arvioitava uudelleen
  • avoimen koordinointimenetelmän on johdettava tehokkaisiin kansallisiin toimiin, jotta erityisesti nuorten tuki ja sitoutuminen tähän prosessiin voitaisiin edelleen taata
  • nuorten kuulemisen on oltava säännöllistä, organisoitua ja todellista sekä kansallisella että Euroopan tasolla.

Viimeisin päivitys 13.04.2011

Top