Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen elinikäisen oppimisen alue

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Eurooppalainen elinikäisen oppimisen alue

Helpottaakseen siirtymistä osaamisyhteiskuntaan komissio tukee elinikäisen oppimisen strategioita ja konkreettisia toimia eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen toteuttamiseksi. Tämä tavoite on keskeinen osa Lissabonin strategiaa ja etenkin "Koulutus 2010" -työohjelmaa. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön tällaisia strategioita vuoteen 2006 mennessä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen toteuttamisesta, annettu 21 päivänä marraskuuta 2001 [KOM(2001) 678 lopullinen – ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, miten eurooppalaiset kykenevät vastaamaan taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Eurooppalaisella elinikäisen oppimisen alueella annetaan EU:n kansalaisille valmiudet siirtyä vapaasti oppimisympäristöjen, työpaikkojen, alueiden ja maiden välillä opiskelumahdollisuuksia etsiessään. Elinikäisessä oppimisessa korostetaan kaikkea oppimista esikoulusta eläkeikään saakka ("kehdosta hautaan"), ja se kattaa kaikenlaisen koulutuksen (sekä virallisen että vakiintuneiden rakenteiden ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen).

Maaliskuussa 2000 Lissabonin Eurooppa-neuvosto asetti strategiseksi tavoitteeksi luoda Euroopan unionista (EU) maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous. Tähän tavoitteeseen liittyvissä poliittisen yhteistyön yhdennetyissä puitteissa ("Koulutus 2010") keskitytään elinikäiseen oppimiseen yhteistyössä sitä sivuavan nuorisoon, työllisyyteen, sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja tutkimukseen liittyvän toiminnan kanssa. Myös vuonna 2005 osana Lissabonin strategiaa vahvistetuissa uusissa yhdennetyissä suuntaviivoissa mainitaan elinikäisen oppimisen tavoite.

Eurooppalaiseen elinikäisen oppimisen alueeseen tähtäävässä strategiassa on korostettava oppijan roolia, yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia oppimismahdollisuuksia.

Elinikäistä oppimista edistävien strategioiden osatekijät

Vuoden 2000 Feiran Eurooppa-neuvoston kokousta seuranneissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa on painotettu elinikäistä oppimista koskevien johdonmukaisten ja kokonaisvaltaisten strategioiden toteuttamista. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön tällaisia strategioita vuoteen 2006 mennessä.

Tässä tiedonannossa esitellään jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien toimia tukevien strategioiden perusteet. Ensivaiheessa on tarpeen muuttaa perinteisiä järjestelmiä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus hyödyntää koulutustarjontaa koko elämänsä ajan. Lisäksi strategian muiden perustekijöiden avulla pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

 • kehitetään yhteistyötä kaikilla julkishallinnon tasoilla (valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti) sekä koulutuspalveluiden tarjoajien kesken (esim. koulut ja yliopistot) ja kansalaisyhteiskunnan laajassa merkityksessä (esim. yritykset, työmarkkinaosapuolet ja paikallisyhdistykset)
 • määritellään oppijan ja työmarkkinoiden tarpeet osaamisyhteiskunnassa (myös uutta tietotekniikkaa koskevat tarpeet)
 • etsitään riittävästi rahoitusta tukemalla julkisia ja yksityisiä investointeja ja uusia investointimuotoja
 • parannetaan koulutustarjontaa perustamalla uusia paikallisia oppimiskeskuksia ja helpottamalla oppisopimuskoulutusta työpaikoilla. Erityistoimia tarvitaan epäedullisista oloista tulevia henkilöitä kuten vammaisia, vähemmistöjen edustajia ja maaseudun asukkaita varten
 • edistetään oppimiskulttuuria (potentiaalisten) oppijoiden motivoimiseksi, lisätään oppijoiden määrää ja korostetaan opiskelun merkitystä kaikissa ikävaiheissa
 • luodaan laadukkaita arviointi- ja seurantajärjestelmiä. Komission oli vuodesta 2003 lähtien määrä käynnistää palkintomenettely yrityksille, jotka sijoittavat elinikäiseen oppimiseen tunnustaakseen alalla hyviksi osoittautuneet toimintatavat ja tiedottaakseen niistä.

Elinikäistä oppimista edistävien strategioiden osatekijät

Kuten tiedonannossa korostetaan, elinikäisen oppimisen strategian toteutuminen Euroopassa edellyttää seuraavia toimia:

 • lisätään koulutuksen arvostusta eli hyväksytään viralliset tutkinto- ja muut todistukset sekä vakiintuneiden rakenteiden ulkopuolella tapahtuva koulutus, jotta kaikentyyppinen koulutus tunnustettaisiin. Tämä edellyttää kansallisten koulutusjärjestelmien avoimuuden ja johdonmukaisuuden lisäämistä, kansainvälinen tutkintojen täydentämisjärjestelmän luomista vuoteen 2003 mennessä, (eurooppalaiseen ansioluetteloon pohjautuvan) yhteisen tutkintotodistusten esittämisjärjestelmän määrittelemistä vuoden 2002 loppuun mennessä ja vapaaehtoistyöstä myönnettävien todistusten käyttöönottoa
 • tehostetaan tiedotus-, opastus- ja neuvontapalveluja Euroopassa. Komission oli vuonna 2002 määrä perustaa Euroopan opetustarjontaa esittelevä Internet-portaali ja neuvontapalsta, jonka avulla edistetään tiedonvaihtoa
 • käytetään aiempaa enemmän aikaa koulutukseen. Komissio kehottaa Euroopan investointipankkia tukemaan koulutusta mieluiten perustamalla paikallisia koulutuskeskuksia. Lisäksi se pyytää Euroopan investointirahastoa tukemaan riskipääomaa tällä alalla, kehottaa jäsenvaltioita hakemaan entistä enemmän Euroopan sosiaalirahaston tukia ja laatii selonteon jäsenvaltioiden verokannustimista
 • tuodaan koulutustarjonta lähemmäksi oppijoita kehittämällä paikallisia oppimiskeskuksia ja kannustamalla ihmisiä opiskeluun työpaikoilla
 • tarjotaan kaikille mahdollisuus hankkia perustiedot ja -taidot
 • tuetaan opettajille, kouluttajille ja neuvojille tarkoitettujen uudenlaisten opetusmenetelmien tutkimusta ja otetaan tässä huomioon tieto- ja viestintätekniikan kasvava merkitys.

Elinikäisen oppimisen edistämiseen tähtäävään yhteistyöhön halutaan mukaan komissio, Euroopan parlamentti, muut EU:n toimielimet, jäsenvaltiot, ETA-maat (Euroopan talousalueen valtiot), ehdokasmaat, työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt ja kansainväliset organisaatiot. Tätä varten komission tiedonannossa ehdotetaan, että perustetaan alan hyviä käytäntöjä, tietoja ja kokemuksia esittelevä tietokanta sekä elinikäisestä oppimisesta vastaavien ministeriöiden edustajista koostuva korkean tason työryhmä, jonka tehtävänä on seurata päätöksenteon koordinointia eri tasojen kesken (yhteisön, valtakunnallinen sekä alue- ja paikallistaso).

Täytäntöönpanossa käytetään ohjelmia, välineitä, verkkoja ja joitakin indikaattoreita.

Aiheesta tehtiin esitys maaliskuussa 2002 Barcelonassa kokoontuneelle Eurooppa‑neuvostolle. Komissio laati vuonna 2003 raportin jäsenvaltioissa ja EU:ssa elinikäisen oppimisen alalla saavutetusta edistyksestä. Tämän jälkeen toteutuksen ja saavutetun edistyksen seuranta päätettiin liittää osaksi kahden vuoden välein laadittavaa "Koulutus 2010" -työohjelman toteutusta käsittelevää raporttia.

Taustaa

Feiran Eurooppa-neuvosto pyysi kesäkuussa 2000 komissiota ja jäsenvaltioita määrittelemään yhtenäisen strategian, jolla tarjottaisiin kaikille eurooppalaisille mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Elinikäistä oppimista käsittelevä muistio käynnisti monipuolisen Euroopan laajuisen kuulemisprosessin. Tämä tiedonanto perustuu kyseiseen kuulemiseen, johon osallistui vuosina 2000–2001 noin 12 000 henkilöä jäsenvaltioissa, Euroopan talousalueella (ETA-valtiot) ja ehdokasmaissa, yhteisön toimielimissä, työmarkkinajärjestöissä ja kansalaisjärjestöissä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma: "Elinikäisen ohjauksen parempi sisällyttäminen elinikäisen oppimisen strategioihin" [EUVL C 319, 13.12.2008]. Tässä päätöslauselmassa korostetaan tarvetta tehostaa aktiivisen ohjauspolitiikan täytäntöönpanoa elinikäistä koulutusta koskevien strategioiden yhteydessä. Siinä vahvistetaan elinikäisen ohjauksen neljä toimintalinjaa, joiden tavoitteena on parantaa:

 • valmiuksia uranhallintataitojen hankkimiseen
 • erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien mahdollisuuksia saada ohjauspalveluja
 • ohjauspalvelujen laatua
 • eri sidosryhmien välistä koordinointia ja yhteistyötä kaikilla tasoilla.

Elinikäistä ohjausta koskevien järjestelyjen parantamiseksi on vaihdettava tietoa kansallisista toimista ja käytännöistä sekä järjestettävä niiden asianmukainen seuranta ja täytäntöönpanon arviointi. Lisäksi kansallista, EU:n tason ja kansainvälistä yhteistyötä on kehitettävä edelleen. Tähän tarkoitukseen voidaan hyödyntää elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaa, Euroopan rakennerahastoja, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskusta (Cedefop) ja Euroopan koulutussäätiötä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, elinikäisen oppimisen avaintaidoista [EUVL L 394, 30.12.2006]. Suosituksessa esitellään vertailuväline elinikäisen oppimisen avaintaitojen määrittelyä varten.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2006/1720/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta [EUVL L 327, 24.11.2006].

Neuvoston päätöslauselma , annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, elinikäisestä oppimisesta [EYVL C 163, 9.7.2002]. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen toteuttamisesta marraskuussa 2001 annetun komission tiedonannon. Neuvosto on tyytyväinen myös siihen, että tässä tiedonannossa elinikäisestä oppimisesta tehtiin eräs koulutuksen johtavista periaatteista.

Viimeisin päivitys 03.06.2009

Top