Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Korkeakouluopetuksen laatu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Korkeakouluopetuksen laatu

Euroopalla on johtava asema maailmassa koulutuksen alalla. Huipputason ylläpitämiseksi Euroopan opetusministerit suosittelivat laadun arviointi- ja varmistusmekanismien käyttöönottoa korkeakoulujärjestelmissä.

SÄÄDÖS

Neuvoston suositus 98/561/EY,annettu 24 päivänä syyskuuta 1998, eurooppalaisesta yhteistyöstä korkeakouluopetuksen laadun arvioinnissa.

TIIVISTELMÄ

Vuonna 1998 Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot sopivat selkeiden laadunarviointi- ja laadunvarmistusjärjestelmien perustamisesta korkeakoulutuksen alalle. Jotta korkeakouluopetuksen laatu voitaisiin turvata kunkin maan edellytysten mukaisesti ja ottaa huomioon eurooppalainen ulottuvuus ja kansainväliset vaatimukset, sovittiin, että järjestelmissä on oltava seuraavat pääpiirteet:

 • laadunarvioinnista ja -varmistuksesta vastaavien elinten autonomia ja riippumattomuus
 • laadunarviointimenettelyjen mukauttaminen korkeakoulujen profiloitumiseen
 • yhteisön sisäinen ja kansainvälinen arviointi
 • eri osapuolten osallistuminen (opettajat, hallintohenkilöstö, opiskelijat, entiset opiskelijat, työmarkkinaosapuolten edustajat, ammatilliset järjestöt, ulkomaiset asiantuntijat)
 • arviointien julkaiseminen.

Vuonna 2006 Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat yhteisen suosituksen, jossa kehotettiin ottamaan käyttöönsisäinen laadunvarmistusjärjestelmä Bergenissä Bolognan prosessin yhteydessä hyväksyttyjen standardien ja ohjeistojen mukaisesti sekä perustamaan Euroopan laadunvarmistuselinten rekisteri (EQAR). Suosituksessa kehotettiin jäsenvaltioita antamaan korkeakoululaitoksille mahdollisuus valita EQAR-rekisteriin merkittyjen laadunvarmistus- ja akkreditointielinten joukosta sen, joka parhaiten vastaa niiden tarpeita ja profiilia edellyttäen, että menettely on niiden kansallisen lainsäädännön mukainen tai saanut hyväksynnän kansallisilta viranomaisilta.

Kertomukset 3 vuoden välein

Korkeakoulutuksen laadunarvioinnin kehityksen seuraamiseksi laaditaan kertomuksia. Vaikka kehitys on ollut hyvää, on myös havaittu joitakin puutteita. Vuoden 2014 kertomus paljastaa puutteita siinä, miten laadunvarmistuksella tuetaan korkea-asteen koulutuksen uudistuksia, kuten koulutuksen saatavuuden, työllistymisen ja kansainvälistymisen tai tohtorikoulutuksen ja inhimillisten voimavarojen strategioiden parantamista. Näiden puutteiden korjaamiseksi laadunvarmistuksen on tuettava sisäisen laatukulttuurin luomista korkeakouluissa sen sijaan, että se jää pelkäksi rasti ruutuun -menettelyksi.

On luotava laadunvarmistusta koskeva alakohtainen lähestymistapa ja selvitettävä, voitaisiinko kaikille aloille määrittää tiettyjä samoja perusperiaatteita ja ohjeita, joita voitaisiin soveltaa kaikkiin tutkintoihin.

Suunnitellut toimet

Toimet, joilla tehostetaan eurooppalaista yhteistyötä elinikäiseen oppimiseen liittyvän laadunvarmistuksen osalta:

 • kuullaan sidosryhmiä siitä, onko laadunvarmistusta tarpeen ja mahdollista yhdenmukaistaa koulutuksen eri alasektoreilla;
 • uudistetaan eurooppalaiset standardit ja ohjeet painottaen laatustandardien parantamista menettelytapojen sijaan sekä laajennetaan niiden soveltamisalaa;
 • olemassa olevien välineiden yhteisvaikutukset: kehitetään edelleen laadunvarmistusta tukevia avoimuutta lisääviä välineitä, kuten EQF, ECTS, EQAVET ja Europass;
 • tehdään jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on kannustaa yhä useampia laadunvarmistusvirastoja hakemaan EQAR-rekisteröintiä ja antaa ulkomaisille EQAR-rekisteröidyille virastoille oikeus harjoittaa toimintaa kyseisten jäsenvaltioiden korkea-asteen koulutusjärjestelmissä;
 • edistetään laadunvarmistusyhteistyötä kansainvälisellä tasolla käymällä poliittista vuoropuhelua keskeisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa, sillä yhteistyö on lähtökohtana kumppanuuksille eri puolilla maailmaa toimivien korkeakoululaitosten kanssa (ERASMUS+-ohjelman kautta).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Suositus 98/561/EY

-

-

EYVL L 270, 7.10.1998

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2006/143/EY eurooppalaisen yhteistyön jatkamisesta korkea-asteen koulutuksen laadun varmistamisessa [EUVL L 64, 4.3.2006].

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopanj talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle korkea-asteen koulutuksen laadunvarmistuksessa tapahtuneesta edistyksestä [KOM(2009) 487 lopullinen 21.9.2009].

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle korkea-asteen koulutuksen laadunvarmistuksessa tapahtuneesta edistyksestä [COM(2014) 29 final 28.1.2014 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Neuvoston päätelmät koulutusta tukevasta laadunvarmistuksesta, annettu 20 päivänä toukokuuta 2014 [EUVL C 183, 14.6.2014].

Viimeisin päivitys 06.07.2014

Top