Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, nuorten vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, nuorten vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus 2001/613/EY opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta EU:ssa

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Lissabonissa vuonna 2000 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen johdosta annetulla suosituksella pyritään tukemaan vapaata liikkuvuutta koulutusalalla. Siinä kehotetaan Euroopan unionin (EU) maita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin opiskelijoiden, opettajien ja kouluttajien liikkuvuuden lisäämiseksi EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Suosituksessa kehotetaan EU-maita poistamaan lainsäädännölliset, hallinnolliset, kielelliset ja kulttuuriset esteet, jotka haittaavat

 • opiskelemista tai osallistumista koulutukseen;
 • osallistumista vapaaehtoistyöhön;
 • opettamista tai koulutuksen tarjoamista

toisessa EU-maassa.

Suosituksessa on esitetty muun muassa seuraavat kysymykset, tavoitteet ja ehdotukset:

 • tavoite vähintään kahden EU-kielen opiskelemisesta sekä kielellisestä ja kulttuurisesta valmistautumisesta ennen matkustamista;
 • nuorten tietämyksen lisääminen unionin kansalaisuudesta sekä erojen kunnioittaminen;
 • toisissa EU-maissa tarjolla oleviin mahdollisuuksiin liittyvän tiedon helppo saatavuus;
 • taloudellisen tuen (avustukset, apurahat, tuet, lainat jne.) saamisen helpottaminen ja yksinkertaistaminen;
 • matka-, asumis- ja ateriakustannuksiin liittyvät avustukset sekä mahdollisuus kulttuuritarjonnan käyttämiseen isäntämaan kansalaisten tavoin;
 • taloudellisia etuuksia ja vastavuoroista sosiaaliturvaa koskevan tietämyksen lisääminen.

Erityisesti opiskelijoihin ja koulutuksessa oleviin vaikuttavat toimet

 • rohkaistaan opiskelijoita suorittamaan osa opinnoistaan toisessa EU-maassa ja helpotetaan opiskelijoiden toisessa maassa suorittamien opintojaksojen tunnustamista;
 • kannustetaan käyttämään selkeämpiä tutkintotodistusten malleja esimerkiksi tarjoamalla käännöksiä ja keskitettyjä tietopisteitä;
 • toteutetaan toimenpiteitä, joiden ansiosta opiskelijat voivat helpommin esittää oleskeluluvan saamiseksi tarvittavan todisteen siitä, että he kuuluvat jonkin terveydenhoitojärjestelmän tai sairasvakuutuksen piiriin; ja
 • helpotetaan opiskelijoiden tukea ja sopeutumista vastaanottavan jäsenvaltion koulutusjärjestelmään sekä heidän sopeutumistaan uudelleen kotimaansa koulutusjärjestelmään.

Nuoriin vapaaehtoisiin vaikuttavat toimet

 • huolehditaan siitä, että vapaaehtoistoiminnan erityisluonne otetaan huomioon kansallisen lainsäädännön säännöksissä ja hallinnollisissa määräyksissä;
 • edistetään vapaaehtoishankkeisiin osallistumisesta myönnettävän, yhteisen EU-mallin mukaan laadittavan todistuksen käyttöönottoa työn hakemista silmällä pitäen;
 • estetään vapaaehtoisten eriarvoinen kohtelu sosiaalisen suojelun osalta.

Opettajia ja kouluttajia koskevat toimet

 • otetaan huomioon liikkuvuuden aiheuttamat ongelmat, jotka johtuvat kansallisesta lainsäädännöstä, ja edistetään yhteistyötä.
 • liikkuvien opettajien ja kouluttajien sijaisjärjestely;
 • helpotetaan sopeutumista vastaanottavaan laitokseen;
 • otetaan käyttöön eurooppalaisia koulutusjaksoja, joiden ansiosta voidaan helpommin hyödyntää liikkuvuutta;
 • kannustetaan tuomaan eurooppalainen ulottuvuus opettajien ja kouluttajien ammatilliseen ympäristöön koulutusohjelmien sisällön sekä laitosten välisten yhteyksien ja vaihtojen kautta;
 • edistetään Euroopan unionissa tapahtuvan liikkuvuuden ottamista huomioon yhtenä uran osatekijänä.

EU-maita pyydetään laatimaan kahden vuoden välein kertomus niistä toimista, joihin on ryhdytty näiden suositusten pohjalta.

TAUSTAA

Esitettyjä suosituksia sovellettiin alun perin EU:n ohjelmiin, kuten Sokrates (yleissivistävä koulutus), Leonardo da Vinci (ammatillinen koulutus) ja Nuoriso-ohjelma, jotka kuuluvat nyt kaikki Erasmus+-ohjelmaan, ja täydentäviin toimenpiteisiin, jotka kuluvat nyt koulutuksen ja elinikäisen oppimisen kattaviin Koulutus 2020 -puitteisiin.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja Neuvoston suositus 2001/613/EY, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2001 opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä (EYVL L 215, 9.8.2001, s. 30–37)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston suositus, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, Nuoret liikkeellä – nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen (EUVL C 199, 7.7.2011, s. 1–5)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Nuoret liikkeellä – Aloite nuorten potentiaalin vapauttamiseksi tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava kasvu Euroopan unionissa (KOM(2010) 477 lopullinen, 15.9.2010)

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta (EUVL C 155, 8.7.2009, s. 11–18)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, opettajankoulutuksen laadun parantamisesta (EUVL C 300, 12.12.2007, s. 6–9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2241/2004/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6–20)

Viimeisin päivitys: 19.12.2016

Top