Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ansioita ja työvoimakustannuksia koskevat rakennetilastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ansioita ja työvoimakustannuksia koskevat rakennetilastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 530/99 – vertailukelpoista EU-tietoa ansioista ja työvoimakustannuksista

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksen tarkoituksena on auttaa EU:ta muotoilemaan toimintapolitiikkaansa tarjoamalla koko EU:n kattavat luotettavat ja vertailukelpoiset tilastot kaikilta maantieteellisiltä alueilta ja kaikilta yhteiskunnan ja talouden osa-alueilta.
 • Tätä varten asetuksessa (EY) N:o 530/99 säädetään, minkä tyyppisiä tietoja kansallisten tilastoviranomaisten tulisi kerätä ja miten tiedonkeruu tulisi toteuttaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maiden kansalliset viranomaiset ja Eurostat tuottavat yhdessä EU:n laajuisia tilastoja työvoimakustannusten ja ansioiden vertailemiseksi.
 • Eurostat julkaisee joka neljäs vuosi tietoja ja analyyseja molemmista osa-alueista siten, että aihe vaihtuu kahden vuoden välein esimerkiksi seuraavasti:
  • vuonna 2014 – ansiot
  • vuonna 2016 – työvoimakustannukset
  • vuonna 2018 – ansiot jne.
 • Tällaisia tilastoja hyödynnetään laadittaessa yrityksiä ja työntekijöitä koskevaa EU:n toimintapolitiikkaa ja analyyseja EU:n talouskasvusta sekä EU:n taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta.

Kerätyt tiedot

Työvoimakustannukset

 • Työvoimakustannuksia koskevien tietojen on oltava tasoltaan ja koostumukseltaan sellaisia, että niiden perusteella voidaan tuottaa tilastoja
  • yrityksistä tai tuotantoyksiköistä, joissa työntekijät työskentelevät, ja erityisesti niiden sijaintialueista, koosta ja toimialasta
  • vuotuisista työvoimakustannuksista (esim. palkoista, sosiaaliturvamaksuista ja ammatillisen koulutuksen kustannuksista)
  • työntekijöiden vuosittaisesta keskimäärästä, johon luetaan mukaan myös osa-aikaiset ja oppisopimuskoulutuksessa olevat työntekijät
  • vuosittaisesta työtuntien määrästä ja palkallisten työtuntien määrästä.

Ansiot

 • Ansioiden rakenteesta ja jakautumisesta kerättäviin tietoihin on sisällyttävä tietoja
  • yrityksistä tai paikallisista yksiköistä, joissa työntekijät työskentelevät, ja erityisesti tietoja, jotka koskevat muun muassa rahoituksellisen ja taloudellisen määräysvallan muotoa ja yrityksissä sovellettavaa työehtosopimustyyppiä
  • työntekijöistä (sukupuolesta, iästä, ammatista, koulutustasosta, työsuhteen kestosta, koko- tai osa-aikaisuudesta ja työsopimustyypistä)
  • bruttoansioista ja palkallisten työtuntien määrästä.

Tiedonkeruu ja tulosten käsittely

 • Asiasta vastaavat kansalliset viranomaiset määrittelevät tiedonkeruuseen soveltuvat menetelmät ja varmistavat, että työnantajat täyttävät tiedonantovelvollisuutensa määräaikojen mukaisesti. Tiedonkeruuta ei kuitenkaan välttämättä tarvitse suorittaa yrityksissä, jos tarkkoja arvioita voidaan laatia muista asianmukaisista lähteistä saatavien tietojen perusteella.
 • Kansallisten tilastoviranomaisten on käsiteltävä vastaukset yhdenmukaisella tavalla, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia.
 • Tulokset luovutetaan Eurostatille 18 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.
 • Tietojen keruutavasta ja Eurostatille toimitettavien tietojen muodosta säädetään yksityiskohtaisesti kahdessa täytäntöönpanosäädöksessä (asetuksissa (EY) N:o 1726/1999 ja N:o 1916/2000).

Laatu

 • Kansallisten viranomaisten on varmistettava, että tulokset antavat tarkan kuvan maan tilanteesta.
 • Ne toimittavat Eurostatille kunkin viitejakson päätyttyä kertomuksen siitä, miten asetus on pantu kansallisesti täytäntöön, jotta Eurostat voi arvioida tilastojen laatua.
 • Kertomuksen sisällöstä ja arviointiperusteista säädetään asetuksessa (EY) N:o 698/2006.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. huhtikuuta 1999 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista (EYVL L 63, 12.3.1999, s. 6–10)

Asetukseen (EY) N:o 530/1999 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1726/1999, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta työvoimakustannuksia koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta (EUVL L 203, 3.8.1999, s. 28–40)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 1916/2000, annettu 8 päivänä syyskuuta 2000, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta ansioiden rakennetta koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta (EUVL L 229, 9.9.2000, s. 3–13)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 698/2006, annettu 5 päivänä toukokuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta työvoimakustannuksia ja ansioita koskevien rakennetilastojen laadunarvioinnin osalta (EUVL L 121, 6.5.2006, s. 30–35)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 27.07.2016

Top