Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva yhteisön puitestrategia (2001-2005)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Sukupuolten tasa-arvoa koskeva yhteisön puitestrategia (2001-2005)

1) TAVOITE

Tavoitteena on vahvistaa toimintakehys, jonka avulla tasa-arvoon liittyvät kysymykset voidaan sisällyttää kaikkeen yhteisön toimintaan, jotta niillä voidaan myötävaikuttaa naisten ja miesten eriarvoisuuden poistamisen ja tasa-arvon edistämisen tavoitteeseen.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2000, "Kohti sukupuolten tasa-arvoa koskevaa yhteisön puitestrategiaa (2001-2005)" [KOM(2000) 335 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

Tämän tiedonannon tavoitteena on myötävaikuttaa sukupuolten välisen eriarvoisuuden torjuntaan talouselämässä, politiikassa, jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa. Ehdotettu puitestrategia perustuu kaksitahoiseen lähestymistapaan. Sen tavoitteena on sisällyttää tasa-arvoulottuvuus kaikkeen sellaiseen yhteisön politiikkaan, jolla on suora tai välillinen vaikutus sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteeseen (ennakoivat toimet, tasa-arvon valtavirtaistaminen eli mainstreaming). Tämän kattavan lähestymistavan ohella puitestrategiassa ehdotetaan naisten hyväksi kohdistettuja erityistoimia, jotka ovat edelleen välttämättömiä sitkeän eriarvoisuuden poistamiseksi. Tämä yhdennetty lähestymistapa eroaa näin ollen selvästi aiemmista tätä alaa koskevista yhteisötoimista, jotka perustuivat pääasiassa lokeroituihin toimiin ja ohjelmiin.

Monialaisten koordinoivien toimien kehittämiseksi komissio ehdottaa, että puitestrategiaan liitetään tukiohjelma, jonka tarkoituksena on tukea tietoisuuden lisäämiskampanjoita, tietojenkeruun parantamista ja monikansallisten hankkeiden toteutusta.

Puitestrategiaan sisältyy viisi toisiinsa liittyvää toiminta-alaa, joihin kuhunkin kuuluu toiminnallisia tavoitteita. Toiminta-aloja ovat talouselämä, tasa-arvoinen osallistuminen ja edustus, sosiaaliset oikeudet, jokapäiväinen elämä sekä sukupuoliroolit ja stereotypiat.

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen talouselämässä

Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kaikkia yhtäläisten mahdollisuuksien näkökohtia työllisyyspolitiikassa, kuten vähentämään ammatillista syrjintää sekä helpottamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Komission tässä yhteydessä ehdottamaan strategiaan kuuluu kolme toiminnallista tavoitetta:

 • lujitetaan tasa-arvoulottuvuutta Euroopan työllisyysstrategiassa. Tässä yhteydessä pyritään ennen kaikkea kannustamaan naisia elinikäiseen oppimiseen, edistämään naisten työllistyvyyttä ja heidän pääsyään tietotekniikka-alan työpaikkoihin
 • tehostetaan rakennerahastojen käyttöä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi etenkin Equal-, Interreg-, Urban- ja Leader- aloitteiden kautta
 • kehitetään strategioita sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen edistämiseksi kaikissa yhteisön toimissa, joilla on vaikutusta naisten asemaan talouselämässä. Tässä yhteydessä on edistettävä vuoropuhelua suurimpien Euroopassa toimivien yritysten ylimmän johdon kanssa heidän osallistumisestaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen talouselämässä. Komissio ehdottaa myös eurooppalaista laatuleimaa (tasa-arvopalkintoa tai -todistusta) ja sen myöntämistä vuosittain yrityksille, jotka ovat kehittäneet hyviä toimintatapoja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Tasa-arvoisen osallistumisen ja edustuksen edistäminen

Naisten jatkuva aliedustus poliittisen päätöksenteon eri aloilla pitää yllä demokratiavajetta, jonka korjaamiseksi tarvitaan seuraaviin tavoitteisiin tähtääviä toimia:

 • lisätään tasapuolista osallistumista poliittiseen päätöksentekoon. Toimilla pyritään muun muassa arvioimaan, millainen vaikutus on vaalijärjestelmillä, lainsäädännöllä, kiintiöillä ja muilla sellaisilla toimilla, joilla edistetään naisten ja miesten tasapuolista osallistumista poliittisesti valittuihin elimiin. Toimissa käsitellään myös Euroopan kansalaisten tietoisuuden lisäämistä siitä, mikä merkitys on tasapuolisella osallistumisella vaaleilla valittuihin elimiin ja poliittisten puolueiden rakenteisiin.
 • edistetään naisten ja miesten tasapuolista osallistumista taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tätä varten komissio suosittelee, että seurataan ja arvioidaan naispuolisten huippujohtajien koulutuksesta työelämään siirtymistä, rekrytointia ja urakehitystä. Komissio ehdottaa niin ikään, että laaditaan ja pidetään yllä säännöllisesti päivitettäviä tilastotietoja naisista päätöksentekoelimissä.
 • edistetään tasapuolista osallistumista Euroopan komissiossa.

Naisten ja miesten yhtäläiset sosiaaliset oikeudet ja täysimääräinen oikeuksista nauttiminen

Yhtäläiset sosiaaliset oikeudet ja oikeuksien täysimääräinen nauttiminen ovat kaikkien demokraattisten yhteiskuntien peruspilareita. Kaikesta huolimatta useilla naisilla ei ole yhtäläisiä sosiaalisia oikeuksia, koska jotkin näistä oikeuksista perustuvat edelleen malliin, jossa mies on perheen elättäjä, ja niissä ei oteta huomioon, että pääasiassa naiset joutuvat sovittamaan yhteen perhe-elämää ja työtä. Tämä vanhentunut malli ilmenee edelleen useista sosiaalisen suojelun järjestelmistä, mikä osaltaan selittää myös sen, että Euroopan yhteisön köyhistä yhä suurempi osa on naisia. Yhteisön toimilla pyritään näin ollen

 • tehostamaan eurooppalaisen lainsäädännön soveltamista etenkin sosiaalisen suojelun, vanhempainloman, äitiysloman ja työajan alalla. Tätä varten on varmistettava tämän lainsäädännön täytäntöönpanon seuranta ja arviointi jäsenvaltioissa sekä lisättävä kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten, työsuojelutarkastajien ja juristien tietoisuutta Euroopan unionin sosiaalialan lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä. Lisäksi komissio aikoo tehdä EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan direktiiviehdotuksen naisten ja miesten yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi muissa kuin ammattiin liittyvissä asioissa.
 • tuetaan Euroopan kansalaisille suunnattuja, EU:n sosiaalilainsäädäntöä koskevia tiedotus- ja levittämistoimia
 • seurataan sitä, miten tasa-arvoulottuvuus sisällytetään sellaisten yhteisön politiikkojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, jotka vaikuttavat naisten ja miesten jokapäiväiseen elämään, kuten liikenne-, kansanterveys- ja ulkopolitiikkaan sekä ihmisoikeuspolitiikkaan ja EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvaan syrjinnän vastaista toimintaa koskevaan yhteisöohjelmaan.

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen jokapäiväisessä elämässä

Tämän aihealueen tarkoituksena on lujittaa ja kehittää järjestelmiä, joilla varmistetaan yhtäläistä kohtelua koskevan lainsäädännön noudattaminen, yhdessä naisten tasa-arvoisia oikeuksia ja ihmisoikeuksia koskevan tietoisuuden lisäämisen ja koulutustoimien kanssa. Toimissa painottuu tasa-arvolainsäädäntöä koskeva oikeusalan koulutus sekä kansalaisjärjestöille tiedottaminen tästä lainsäädännöstä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä naisiin, joihin kohdistuu moninkertaista syrjintää (kuten maahanmuuttajiin tai vammaisiin), tai naisiin, jotka ovat välivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Unionin laajuisesti on otettu käyttöön yhteisön politiikka naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naiskauppaa vastaan. Se on toteutettu STOP-ohjelman (), DAPHNE-aloitteen ja uuden DAPHNE-ohjelman (2002-2003) kautta. Tämän alan toimia on kuitenkin edelleen tarpeen jatkaa. Tavoitteena on

 • seurata naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua koskevaa yhteisön lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä sekä ehdottaa tarvittaessa uutta lainsäädäntöä. Tässä yhteydessä on tarkoitus tarkastella samapalkkaisuudesta annettua direktiiviä 75/117/ETY ja sen mahdollista parantamista. Komissio ehdottaa myös, että työsuojelutarkastuselinten asemaa ja valtuuksia asianomaisen lainsäädännön alalla lujitettaisiin. Lisäksi toteutetaan toimia juristeille, työsuojelutarkastajille ja työmarkkinaosapuolille osoitetun tasa-arvolainsäädäntöä ja naisten ihmisoikeuksia koskevan erityistiedotuksen tukemiseksi.
 • edistää naisten ihmisoikeuksia tukemalla tietoisuutta lisääviä toimia ja kampanjoita EU:ssa ja ehdokasmaissa. Lisäksi on tarpeen tukea verkottumista vertailtavan tiedon keräämiseksi sukupuoleen perustuvista ihmisoikeusloukkauksista ja sukupuoleen perustuvista syrjintätapauksista. Tavoitteena on myös valvoa, että naisten erityistarpeet ja erityistilanteet otetaan tarvittaessa asianmukaisesti huomioon aloitteissa, jotka koskevat turvapaikkaa sekä kolmansien maiden kansalaisten pääsyä jäsenvaltioihin ja oleskelua siellä.
 • torjua seksuaalista väkivaltaa ja seksuaalisen hyväksikäytön tarkoitukseen harjoitettavaa ihmiskauppaa. Tätä varten pyritään lisäämään poliisin ja oikeuslaitoksen koulutusta ja tietoisuutta sekä tukemaan niiden rajatylittävää yhteistyötä, tietojenvaihtoa ja parhaita käytäntöjä EU:ssa ja erityisesti EU:n ja ehdokasmaiden välillä.

Sukupuoliroolien muuttaminen ja stereotypioiden voittaminen

Tämä toiminta-ala liittyy tarpeeseen muuttaa käyttäytymismalleja, asenteita, sääntöjä ja arvoja, jotka määrittelevät sukupuoliroolit ja vaikuttavat niihin muun muassa koulutuksen, tiedotusvälineiden, kulttuurin ja tieteiden kautta. Nykyisten ennakkoluulojen ja stereotypioiden voittaminen on keskeinen edellytys sukupuolten tasa-arvon toteutumiselle. Näin ollen komissio ehdottaa toimia, joilla pyritään

 • lisäämään tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta. Tässä yhteydessä ehdotetaan, että tuetaan tehostettuja toimia stereotyyppisen sukupuolisyrjinnän poistamiseksi koulutuksesta, kuten oppikirjoista, ja kehittämään alalle hyviä toimintatapoja.
 • sukupuoliin liittyvien stereotypioiden voittaminen asiaa koskevissa yhteisön toimissa ja niiden avulla. Tässä yhteydessä suositellaan, että jäsenvaltioiden eettisten komiteoiden kanssa keskustellaan tasa-arvoulottuvuuden sisällyttämisestä niiden toimintaan ja että tuetaan jäsenvaltioiden eettisten komiteoiden verkottumista. Lisäksi edistetään näkemysten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa tiedotusvälineissä ja perustetaan tiedotusvälineiden edustajien ryhmä avustamaan komissiota puitestrategian tästä tavoitteesta käytävien keskustelujen aloittamisessa.

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Kertomus [KOM(2003) 98 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus, annettu 3. maaliskuuta 2003, Naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia Euroopan unionissa koskeva vuosikertomus 2002. Vuosikatsaus strategiasta esitetään naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevissa komission vuosikertomuksissa, joihin kuuluu myös edellä mainittu vuoden 2002 kertomus.

Viimeisin päivitys 08.05.2003

Top