Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Julkisten työnvälityspalvelujen modernisoiminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Julkisten työnvälityspalvelujen modernisoiminen

Koska monet työnhakijat kääntyvät ensimmäiseksi julkisten työvoimapalvelujen puoleen, nämä palvelut ovat keskeisessä asemassa työvoimapolitiikan toteuttamisessa. Tehostamalla julkisten työvoimapalvelujen yhteistyötä koko Euroopan unionin alueella voidaan auttaa saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena oleva 75 prosentin työllisyysaste.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto: Julkisten työnvälityspalvelujen modernisoiminen Euroopan työllisyysstrategian tukemiseksi (KOM(98)0641 lopull., 13.11.1998)..

TIIVISTELMÄ

Koska monet työnhakijat kääntyvät ensimmäiseksi julkisten työvoimapalvelujen puoleen, nämä palvelut ovat keskeisessä asemassa työvoimapolitiikan toteuttamisessa. Tehostamalla julkisten työvoimapalvelujen yhteistyötä koko Euroopan unionin alueella voidaan auttaa saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena oleva 75 prosentin työllisyysaste.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa tarkastellaan julkisten työnvoimapalvelujen roolia EU:n työllisyysstrategiassa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jossa ne toimivat. Siinä tunnustetaan tarve kehittää näiden palvelujen roolia, työskentelymenetelmiä, tavoitteita ja päämääriä. Tiedonanto myös tasoitti tietä vuonna 2014 tehdylle päätökselle perustaa EU:n laajuinen julkisten työvoimapalvelujen verkosto kaudeksi 2014-2020.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Julkisten työnvoimapalvelujen rooli Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpanossa

työmarkkinoita koskevan tiedon välittäminen: kerätään tietoa avoimista työpaikoista ja mahdollisista hakijoista sekä annetaan tietoa koulutus- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksista

työpaikkojen välittäminen: esitellään avoimia työpaikkoja ja pyritään sovittamaan yhteen työvoiman kysyntä ja tarjonta

markkinoihin sopeuttaminen: koska julkiset työvoimapalvelut osallistuvat työvoimapolitiikan toteuttamiseen, ne voivat edistää työpaikkojen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista esimerkiksi osaamisvajeita vähentävien ohjelmien avulla.

Työvoimapalvelujen erilaiset mallit

Julkisten työvoimapalvelujen tehokkuus työvoimapoliittisten ohjelmien toteuttamisessa vaihtelee EU-maiden välillä, mikä johtuu erilaisista tehtäväkokonaisuuksista, organisaatiorakenteista, välineistä ja työmarkkinoista.

Muuttuva ympäristö

työnhakijarakenne muuttuu (esim. korkeammin koulutettujen nuorten sekä naisten määrä työmarkkinoilla kasvaa, työvoima ikääntyy)

työnantajien tarpeet muuttuvat (siirtyminen palvelutalouteen)

nopea teknologian muutos ja tarve ylläpitää kilpailukykyä

työsuhteet muuttuvat (esim. sopimukset, joustavammat työajat)

korkeina pysyvät työttömyysluvut.

Julkisten työvoimapalvelujen yhteistyö

Julkiset työvoimapalvelut ovat tehneet epävirallista EU:n laajuista yhteistyötä vuodesta 1997 lähtien, ja ne osallistuvat EU:n työllisyyden suuntaviivojen täytäntöönpanoon ja niihin liittyvien kansallisten toimintaohjelmien toteuttamiseen.

Julkisten työvoimapalvelujen yhteistyön tehostamisen katsottiin edistävän ratkaisevasti Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteiden saavuttamista. Näin ollen EU päätti tehostaa EU-maiden julkisten työvoimapalvelujen yhteistyötä perustamalla vuonna 2014 verkoston, jolla on vankka oikeusperusta.

Verkoston tavoitteena on

suorittaa vertailuanalyyseja julkisten työvoimapalvelujen suoritustasojen vertailemiseksi

tunnistaa näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä ja edistää keskinäistä oppimista

edistää julkisten työvoimapalvelujen tarjontaa, nuorisotakuu mukaan luettuna

tukea Euroopan työllisyysstrategiaa ja siihen liittyviä kansallisia politiikkoja.

Lisätietoa on saatavana julkisia työvoimapalveluja koskevalta Euroopan komission verkkosivustolta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32-39).

Viimeisin päivitys 20.04.2015

Top