Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naisten ja miesten tasa-arvoa koskeva yhteisön viides toimintaohjelma (2001-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Naisten ja miesten tasa-arvoa koskeva yhteisön viides toimintaohjelma (2001-2006)

Tavoitteena on edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa etenkin avustamalla ja tukemalla yhteisön puitestrategiaa. Tavoitteen saavuttamiseksi ohjelman avulla koordinoidaan, tuetaan ja rahoitetaan valtioiden rajat ylittävien hankkeiden täytäntöönpanoa.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2001/51/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskevan toimintaohjelman perustamisesta (2001-2006) [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Komission kesäkuussa 2000 hyväksymä viides yhteisön toimintaohjelma on yksi yhteisön yleisstrategian toteuttamisen välineistä naisten ja miesten tasa-arvon alalla. Se on jatkoa yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeville kolmannelle (1991-1995) ja neljännelle ohjelmalle (1996-2000).

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on

 • edistää ja levittää naisten ja miesten tasa-arvon perusteena olevia arvoja ja käytäntöjä
 • parantaa naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvien näkökohtien ymmärtämistä myös välittömän ja välillisen sukupuolisyrjinnän sekä naisiin kohdistuvan moniperusteisen syrjinnän osalta
 • kehittää toimijoiden valmiuksia edistää tehokkaasti naisten ja miesten tasa-arvoa erityisesti tukemalla tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihtoa sekä työskentelyn verkottamista yhteisön tasolla.

Yhteisön toimet

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmasta tuetaan seuraavien toimien toteuttamista:

 • Tiedottaminen naisten ja miesten yhdenvertaisista mahdollisuuksista ja etenkin ohjelman tuloksista erilaisten tapahtumien, kampanjoiden ja julkaisujen avulla.
 • Analysointi, jossa selvitetään naisten ja miesten tasa-arvoon liittyviä tekijöitä ja politiikkoja ja johon kuuluu tilastojen keruu, tutkimukset, sukupuolivaikutusten arviointi, välineiden ja mekanismien käyttö, indikaattorien laatiminen sekä tulosten tehokas levittäminen. Toimintaan sisältyy lisäksi naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen seuranta, jotta niiden vaikutukset voitaisiin määrittää.
 • Valtioiden rajat ylittävä yhteistyö toimijoiden välillä edistämällä yhteisön tasolla tapahtuvan työskentelyn verkottamista ja tiedonvaihtoa.

Johdonmukaisuus ja täydentävyys

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat ohjelman nojalla toteutettavien toimien ja muiden asiaan liittyvien Euroopan unionin ja yhteisön toimien johdonmukaisuuden ja täydentävyyden. Kyse on esimerkiksi Daphne-, Stop- (es de en fr), Phare- ja Meda-ohjelmien, tutkimuksen kuudennen puiteohjelman, sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan ohjelman, sosiaalisen toimintaohjelman ja syrjinnän torjumista koskevan toimintaohjelman (2001-2006) perusteella tuetuista toimista.

Lisäksi ohjelmassa on otettava huomioon erityistoimet, joita yhteisö mahdollisesti toteuttaa rakennerahastojen, yhteisön Equal-aloitteen tai työllisyysstrategian tehostamiseen liittyvän yhteistyön edistämisen puitteissa naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi työssä.

Rahoitus

Ohjeellinen määräraha ohjelman toteuttamiseksi kaudella 2001-2005 on 50 miljoonaa euroa. Vähintään 20 prosenttia hankkeiden yhteisrahoituksesta on hankkeisiin osallistuvien elinten (jäsenvaltioiden, paikallisten ja alueellisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, hallituksista riippumattomien järjestöjen tai naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien järjestöjen) vastuulla.

Edellytykset

Ohjelmasta voidaan rahoittaa toimia, jos ne täyttävät seuraavat tukikelpoisuusedellytykset. Ohjelmien on

 • oltava luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, toisin sanoen tointa tukevien kumppaneiden on edustettava vähintään kolmea eri jäsenvaltiota
 • edistettävä naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia
 • taattava, että hankkeen edistäjät yhteisrahoittavat talousarviosta vähintään 20 prosenttia
 • oltava innovoivia ja tuotava lisäarvoa Euroopan unionille
 • sisällettävä arviointijärjestelmä
 • mahdollistettava kansainväliset vaihtotoimet, tulosten levittäminen ja siirrettävyys EU:n sisällä.

Seuranta ja arviointi

Komissio varmistaa ohjelman säännöllisen seurannan yhteistyössä jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean kanssa. Komissio tekee ohjelmasta väliarvioinnin ja loppuarvioinnin riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustamana. Arvioinnissa otetaan huomioon toteutettujen toimien tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus ja kustannustehokkuus. Siinä pyritään myös arvioimaan ohjelman vaikutus kokonaisuudessaan.

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2001/51/EY

22.12.2000

-

EUVL L 17, 19.1.2001

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 1554/2005/EY

30.9.2005

-

EUVL L 255, 30.9.2005

Viimeisin päivitys 16.01.2006

Top