Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhtäläinen kohtelu työssä ja ammatissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhtäläinen kohtelu työssä ja ammatissa

Direktiivin tavoitteena on luoda yleiset puitteet Euroopan unionin (EU) kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi työpaikalla uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.

SÄÄDÖS

Direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista.

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä pyritään varmistamaan, että tiettyä uskontoa tai uskomusta, tiettyä vammaa, tiettyä ikää tai tiettyä seksuaalista suuntautumista edustavat henkilöt eivät kärsi syrjinnästä, vaan saavat tasapuolista kohtelua työpaikalla.

Millaisen syrjinnän direktiivi kattaa?

Se kattaa sekä välittömän syrjinnän (tiettyyn ominaisuuteen perustuva erilainen kohtelu) että välillisen syrjinnän (näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa edellä mainittuihin luokkiin kuuluvat epäedulliseen asemaan muihin henkilöihin nähden). Häirintää, joka luo vihamielisen ilmapiirin, pidetään syrjintänä.

Ketä direktiivi koskee ja ketä ei?

Direktiivi koskee kaikkia henkilöitä, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, liittyen seuraaviin:

  • työn tai itsenäisen ammatin harjoittamista koskevat edellytykset, myös valinta- ja työhönottoperusteet sekä uralla eteneminen
  • ammatillinen koulutus
  • työolot ja -ehdot (myös irtisanominen ja palkka)
  • jäsenyys ja toiminta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti.

Tämän direktiivin soveltamisalaan ei kuulu kansalaisuuteen perustuva erilainen kohtelu, eikä sitä sovelleta julkisista järjestelmistä, kuten julkisista sosiaaliturvajärjestelmistä tai sosiaalisen suojelun järjestelmistä suoritettuihin maksuihin.

Miten syrjinnän voi lopettaa?

EU:n jäsenvaltiot ovat velvollisia varmistamaan, että tuomioistuin ja/tai jokin hallinnollinen elin on kaikkien niiden henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Velvoite on voimassa myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa syrjinnän väitetään tapahtuneen. Lisätietoja oikeuskeinoista ja täytäntöönpanosta on direktiivin II luvussa.

Miten tilannetta voi parantaa?

Tätä direktiiviä ja rodullisen tasa-arvon direktiiviä käsitelleen kertomuksen (COM(2014) 2 final) mukaan suurin haaste on lisätä tietoisuutta jo käytössä olevasta suojauksesta ja varmistaa parempi käytännön täytäntöönpano direktiiveille.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2000/78/EY

2.12.2000

2.12.2003

EUVL L 303, 2.12.2000

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Yhteinen kertomus rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (rotusyrjintädirektiivi) ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (työsyrjintädirektiivi) soveltamisesta [COM(2014) 2 final, 17.1.2014 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 27.06.2014

Top