Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Määräaikainen työ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Määräaikainen työ

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 99/70/EY Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) (ammattiliittojen) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

  • Direktiivissä asetetaan määräaikaista työtä koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta varmistetaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja estetään perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden käytöstä johtuvia väärinkäytöksiä.
  • Siinä kehotetaan Euroopan unionin (EU) maita säätämään seuraamuksia näiden vaatimusten noudattamatta jättämisestä.
  • Direktiivi sisältää myös erityisiä lausekkeita, joilla vähennetään hallinnollista taakkaa, joita näiden uusien vaatimusten soveltamisesta voisi aiheutua pk-yrityksille

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Se kattaa vain määräaikaisten työntekijöiden työolot. Lakisääteiset sosiaaliturvajärjestelmät ovat EU-maiden etuoikeus.

Sitä sovelletaan määräaikaisiin työntekijöihin (myös kausityöntekijöihin), lukuun ottamatta niitä, jotka tilapäistä työvoimaa välittävä yritys on asettanut käyttäjäyrityksen käyttöön. Osapuolet aikovat kuitenkin tehdä vastaavan sopimuksen myös väliaikaisesta työstä.

EU-maat voivat myös määrätä, ettei tätä sopimusta sovelleta

  • ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvään työharjoittelusuhteeseen ja oppisopimusjärjestelyihin
  • työsopimuksiin ja työsuhteisiin, jotka on tehty valtion tai valtion tukeman erityisen ammatillisen koulutus- tai uudelleenkoulutusohjelman taikka työelämään siirtymistä koskevan ohjelman puitteissa.

Syrjimättömyyden periaate

Sopimuksen mukaan työnantajat eivät saa soveltaa määräaikaisiin työntekijöihin epäedullisempia työehtoja kuin vastaaviin vakituisiin työntekijöihin pelkästään siksi, että heillä on määräaikainen työsopimus, ellei siihen ole asiallisia syitä.

Sopimuksella pyritään parantamaan määräaikaisen työn laatua takaamalla syrjimättömyysperiaatteen soveltaminen sekä estämään perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden väärinkäyttö.

Määräaikaisen työn väärinkäytön estäminen

Perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden väärinkäytösten estämiseksi EU-maiden on työmarkkinaosapuolia kuultuaan otettava käyttöön yksi tai useita seuraavista toimenpiteistä (erityisten alojen ja työntekijäryhmien tarpeiden mukaan):

  • perustellut syyt tällaisen työsopimuksen tai työsuhteen uudistamista varten
  • perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden enimmäiskokonaiskesto
  • tällaisten työsopimusten tai työsuhteiden uudistamisten lukumäärä.

Koulutusmahdollisuudet

Työnantajan olisi mahdollisuuksien mukaan helpotettava määräaikaisten työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua koulutukseen, jossa he voivat parantaa ammattitaitoaan, urakehitystään ja ammatillista liikkuvuuttaan.

Työntekijöiden edustajat

Määräaikaiset työntekijät on otettava huomioon, kun lasketaan työntekijöitä edustavien elinten perustamiskynnykseksi asetettuja henkilöstön lukumääriä.

Työnantajien rikkomuksista määrättävät seuraamukset

EU-maiden on määritettävä seuraamukset, joita sovelletaan kansallisten täytäntöönpanoa koskevien määräysten rikkomisesta.

Määräaikaiset työntekijät ja pk-yritykset

Direktiivin soveltamisessa pk-yrityksiin on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, ettei pk-yrityksille luoda hallinnollista, taloudellista ja oikeudellista rasitusta, joka jarruttaisi niiden kehitystä. Euroopan komission mukaan monissa sopimuksen lausekkeista viitataan lausekkeiden soveltamista koskevien järjestelyjen yhteydessä kansalliseen lainsäädäntöön, työehtosopimuksiin tai yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin ja/tai työmarkkinaosapuoliin, mikä mahdollistaa pk-yritysten erityistarpeiden huomioon ottamisen.

Soveltaminen

Jäsenvaltioiden oli saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10. heinäkuuta 2001 tai varmistettava, että työmarkkinaosapuolet ovat kyseiseen päivään mennessä ottaneet käyttöön tarvittavat toimenpiteet. EU-mailla oli mahdollisuus saada enintään yhden vuoden lisäaika erityisten vaikeuksien tai työehtosopimuksella tapahtuvan täytäntöönpanon vuoksi. Niiden oli kuitenkin ilmoitettava tällaisista olosuhteista komissiolle.

Direktiivin täytäntöönpano ei ole pätevä peruste työntekijöiden suojan yleisen tason heikentämiseksi direktiivin soveltamisalalla. EU-maat voivat kuitenkin ottaa käyttöön tässä direktiivissä asetettuja säännöksiä edullisempia säännöksiä.

Kertomukset

Kahdessa komission täytäntöönpanokertomuksessa (ks. jäljempänä muut asiaan liittyvät asiakirjat) esitetään direktiivin kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Kertomuksia on täydennetty kahdella tutkimuksella (Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun direktiivin 1999/70/EY täytäntöönpanokertomus (Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovenia, Slovakia, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro) (maaliskuu 2007) ja kertomuksilla (tiivistelmillä) direktiivin 1999/70/EY täytäntöönpanosta Bulgariassa ja Romaniassa (2009).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 10. heinäkuuta 1999 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 10. heinäkuuta 2001 mennessä.

TAUSTAA

Komissio laati ehdotuksen neuvoston direktiiviksi määräaikaisista työsopimuksista. Euroopan parlamentti antoi ehdotusta koskevan lausunnon 24. lokakuuta 1990 (EYVL C 295, 26.11.1990).

Koska neuvosto ei päässyt yhteisymmärrykseen, komissio päätti kuulla työmarkkinaosapuolia sosiaalipolitiikasta tehdyn sopimuksen 3 artiklan nojalla. Ensimmäisen kuulemisen aikana työmarkkinaosapuolet painottivat tarvetta torjua niiden työntekijöiden syrjintää, joihin uudet joustavat työjärjestelyt vaikuttavat.

Toisen kuulemiskierroksen päätteeksi työmarkkinaosapuolet päättivät käynnistää alaa koskevat neuvottelut.

Vastaavasti 19. kesäkuuta 1996, UNICE (nykyinen BusinessEurope), CEEP ja EAY tekivät osa-aikatyötä koskevan puitesopimuksen, joka pantiin täytäntöön 15. joulukuuta 1997 annetulla direktiivillä 97/81/EY. Sopimuksen johdanto-osassa sopimuspuolet ilmoittavat aikomuksensa harkita vastaavanlaisia sopimuksia muista joustavista työjärjestelyistä. Ne tekivät 18. maaliskuuta 1999 puitesopimuksen, joka pannaan täytäntöön tällä direktiivillä.

Komissio katsoi, että oli luotava tasapainoiset ja joustavat puitteet, joissa otetaan huomioon määräaikaisten työsopimusten lisääntyminen ja joilla ehkäistään näiden sopimusten väärinkäyttö.

Parlamentti hyväksyi 6. toukokuuta 1999 komission ehdotuksesta päätöslauselman, jossa se kehottaa neuvostoa hyväksymään määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen [ei julkaistu virallisessa lehdessä]. Parlamentti piti kuitenkin valitettavana, että sopimus kattaa vain perättäiset määräaikaiset työsuhteet, etteivät säännöt, joilla pyritään ehkäisemään perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä, sisällä laadullisia tai määrällisiä velvoitteita ja ettei sopimuksessa määrätä näiden työntekijöiden ensisijaisesta pääsystä uusiin työpaikkoihin tai asianmukaiseen ammatilliseen koulutukseen.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 99/70/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1999, Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta (EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43–48)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 97/81/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta (EYVL L 14, 20.01.1998, s. 9–14)

Direktiiviin 97/81/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja direktiivin 1999/70/EY kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä (EU-15) (SEC(2006) 1074 final, 11.8.2006)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja direktiivin 1999/70/EY kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä (EU-10) (SEC(2008) 2485 final, 17.9.2008)

Viimeisin päivitys: 04.12.2016

Top