Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n satamia käyttäviä aluksia koskevat työajat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n satamia käyttäviä aluksia koskevat työajat

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tarkoituksena torjua EU:n ulkopuolisten maiden laivanvarustajien aiheuttamaa kilpailun vääristymistä sekä suojella merenkulkijoiden terveyttä ja turvallisuutta EU:n satamia käyttävillä aluksilla.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on luoda EU-maiden satamissa käyvien alusten tarkastusta ja vaatimustenmukaisuuttakoskevat menettelytavat direktiivillä 1999/63/EY (myöhemmin muutettu direktiivillä 2009/13/EY), jossa määritetään merenkulkijoiden työaikasäännöt, mukaan lukien työtunnit, lepoaika, lomakorvaus ja työkunto.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden nimetyt satamavaltion valvontaa suorittavat tarkastajat voivat tehdä tarkastuksia omissa satamissaan käyvillä aluksilla riippumatta siitä, missä maassa ne on rekisteröity. Kalastusalukset eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Tarkastuksia tehdään etenkin, jos aluksen päälliköltä tai miehistön jäseneltä taikka joltakin sellaiselta henkilöltä tai organisaatiolta, jonka etuna on turvallinen toiminta, aluksen elin- ja työolot tai saastumisen ehkäiseminen, on tullut valitus.

Tarkastuksissa on tarkastettava

onko aluksen työoloja koskeva taulukko asetettu esille helppopääsyiseen paikkaan,

säilytetäänkö tietoja työ- ja lepoajasta aluksella ja vahvistaako toimivaltainen viranomainen ne määräajoin aluksen rekisteröintimaassa.

Jos käy ilmi, että merenkulkijat ovat kohtuuttoman väsyneitä, tehdään yksityiskohtaisempi tarkastus, jotta voidaan määrittää, ovatko kirjatut työ- ja lepoajat säädettyjen normien mukaisia ja onko niitä noudatettu.

Jos olosuhteet aluksella ovat turvallisuuden tai terveyden kannalta selvästi vaaralliset, EU-maa voi kieltää alusta poistumasta satamasta ennen kuin havaitut puutteet on korjattu tai miehistö on levännyt riittävästi.

Mikäli alusta kielletään poistumasta satamasta, aluksen päällikölle, omistajalle tai liikenteenharjoittajalle, aluksen lippuvaltion tai rekisteröintivaltion viranomaiselle tai konsulille ilmoitetaan tehdystä päätöksestä ja mahdollisista vaadituista oikaisutoimista.

Mikäli alusta viivytetään kohtuuttomasti, omistajalla on oikeus saada korvausta mahdollisesti kärsimistään tappioista tai vahingoista, mutta todistustaakka on kaikissa tapauksissa aluksen omistajalla, jolla on myös valitusoikeus pysäyttämistä vastaan.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

20. tammikuuta 2000 alkaen.

Lisätietoa löytyy kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevaa vuoden 2006 yleissopimusta käsittelevältä verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/95/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, merenkulkijoiden työajan valvonnasta yhteisön satamissa käyvillä aluksilla

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 1999/95/EY

20.01.2000

30.06.2002

EYVL L 14, 20.1.2000, s. 29-35

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2009/13/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta (EUVL L 124, 20.5.2009, s. 30-50)

Viimeisin päivitys: 06.10.2015

Top