Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Merenkulkijoiden työaika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Merenkulkijoiden työaika

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 1999/63/EY – merenkulkijoiden työajan järjestämistä koskeva sopimus

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivillä saatetaan osaksi lainsäädäntöä merenkulkijoiden* työajan järjestämistä koskeva sopimus, jonka Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten* keskusjärjestö ja Euroopan unionin kuljetusalojen ammattiliitto solmivat 30. syyskuuta 1998.
 • Siinä otetaan huomioon Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskeva yleissopimus merenkulkijoiden työajan osalta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Kaikkien julkisessa tai yksityisessä omistuksessa olevien, jonkin Euroopan unionin (EU) jäsenmaan alueella rekisteröityjen ja kaupallista merenkulkua harjoittavien merialusten on noudatettava lainsäädäntöä.
 • Direktiivissä täsmennetään tiettyä ajanjaksoa koskeva enimmäistyöaika* tai vähimmäislepoaika*.
 • Työaikaa koskevat seuraavat määräykset:
  • Normaali työpäivä on pituudeltaan kahdeksan tuntia siten, että viikossa on yksi lepopäivä ja yleiset vapaapäivät ovat lepopäiviä.
  • Enimmäistyöaika ei saa olla enemmän kuin 14 tuntia 24 tunnin aikana tai 72 tuntia seitsemän päivän aikana.
 • Lepoaika:
  • Lepoaika ei saa olla vähemmän kuin 10 tuntia 24 tunnin aikana tai 77 tuntia seitsemän päivän aikana.
  • Lepoaika voidaan jakaa enintään kahdeksi jaksoksi, joista toisen on oltava vähintään kuusi tuntia.
  • Peräkkäisten lepoaikojen välinen aika ei saa olla enempää kuin 14 tuntia.
  • Turvallisuusharjoitukset, kuten katselmukset ja palo- ja pelastusveneharjoitukset, on toteutettava siten, että lepoaikoja häiritään mahdollisimman vähän.
  • Merenkulkijan on saatava riittävä korvaava lepoaika, jos säännönmukainen lepoaika häiriytyy työhönkutsun vuoksi.
 • Aluksen päälliköllä on oikeus vaatia merenkulkijaa tekemään ne tarvittavat työtunnit, joita aluksen, aluksella olevien ihmisten tai lastin välitön turvallisuus tai muiden merihädässä olevien auttaminen edellyttää.
 • Aluksen työaikajärjestelyt ja lainsäädännön säännökset on asetettava helposti saataville ja selkeästi näkyville.
 • Merenkulkijoiden päivittäisistä työajoista ja lepoajoista on pidettävä kirjaa.
 • Miehitystasoa määrättäessä on riittävän levon varmistamiseksi ja väsymyksen rajoittamiseksi vältettävä mahdollisuuksien mukaan ylimääräisiä työtunteja tai pidettävä niiden määrä mahdollisimman pienenä.
 • Alle 18-vuotiaat merenkulkijat eivät saa työskennellä yöaikaan*. Joitakin poikkeuksia sallitaan.
 • Aluksella ei saa työskennellä alle 16-vuotiaita henkilöitä.
 • Jokaisella merenkulkijalla
  • on oltava terveystodistus siitä, että he pystyvät tekemään työtä merellä. Joitakin poikkeuksia sallitaan.
  • on oikeus palkalliseen vuosilomaan. Palkallisen vuosiloman pituuden on oltava vähintään 2,5 kalenteripäivää työssäkäyntikuukautta kohden ja samassa suhteessa kutakin vajaata työssäkäyntikuukautta kohden.
 • EU-maat voivat
  • sallia poikkeuksia määriteltyihin työ- ja lepoaikoihin tietyin ehdoin
  • pitää voimassa merenkulkijoita koskevia säännöksiä, jotka ovat edullisempia kuin tässä direktiivissä säädetyt.

Säännöt täydentävät erillistä lainsäädäntöä EU:n satamia käyttäviä aluksia koskevista työajoista.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 22. heinäkuuta 1999 lähtien. EU-maiden tuli sisällyttää se kansalliseen lainsäädäntöönsä 30. kesäkuuta 2002 mennessä.

TAUSTAA

Merialan erityisluonne aiheuttaa sen, ettei se kuulu työajan järjestämistä koskevan direktiivin 2003/88/EY soveltamisalaan vaan vaatii omat sääntönsä.

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Merenkulkija: henkilö, joka työskentelee missä tahansa ominaisuudessa merialuksella.

Varustamo: aluksen omistaja tai mikä tahansa muu organisaatio tai henkilö, joka on vastuussa aluksesta.

Työaika: aika, jonka merenkulkija työskentelee aluksella.

Lepoaika: työajan ulkopuolinen aika lukuun ottamatta lyhyitä taukoja.

Yöaika: vähintään yhdeksän tunnin ajanjakso, johon sisältyy ajanjakso keskiyöstä kello viiteen aamulla.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 1999/63/EY, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan unionin kuljetusalojen ammattiliiton (FST) tekemästä, merenkulkijoiden työajan järjestämistä koskevasta sopimuksesta – Liite: Eurooppalainen sopimus merenkulkijoiden työajan järjestämisestä (EYVL L 167, 2.7.1999, s. 33–37)

Direktiiviin 1999/63/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 06.09.2016

Top