Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maantieliikenne: kuljettajien ajo- ja lepoaikoja ja taukoja koskevat EU-säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maantieliikenne: kuljettajien ajo- ja lepoaikoja ja taukoja koskevat EU-säännöt

EU:n maantieliikenteen kuljettajien työajan järjestäminen voi auttaa parantamaan liikenneturvallisuutta ja kuljettajien terveyttä ja turvallisuutta sekä takaamaan oikeudenmukaisen kilpailun.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä

TIIVISTELMÄ

EU:n maantieliikenteen kuljettajien työajan järjestäminen voi auttaa parantamaan liikenneturvallisuutta ja kuljettajien terveyttä ja turvallisuutta sekä takaamaan oikeudenmukaisen kilpailun.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritellään kuljettajien työajan järjestämistä koskevat vähimmäisvaatimukset, ja se täydentää asetusta (EY) 561/2006, jossa säädetään kuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevista yhteisistä säännöistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivin määräyksiä sovelletaan kaikkiin maantieliikenteen liikkuviin työntekijöihin, jotka ovat johonkin EU-maahan sijoittautuneen yrityksen palveluksessa. Sitä sovelletaan myös itsenäisiin kuljettajiin.

”Työaikaan” sisältyvät

  • ajoneuvon ajaminen,
  • lastaus ja purkaminen,
  • matkustajien auttaminen nousemaan ajoneuvoon ja poistumaan siitä,
  • puhdistustyöt ja tekninen huolto,
  • kaikki muut tehtävät, joilla pyritään varmistamaan ajoneuvon, lastauksen ja matkustajien turvallisuus tai täyttämään erityisesti kyseiseen kuljetukseen liittyvät lakisääteiset velvoitteet (kuten tullimuodollisuudet),
  • kaikki muu aika, jolloin kuljettajan voidaan katsoa olevan töissä.

Viikoittainen enimmäistyöaika on 48 tuntia. Sitä voidaan kuitenkin pidentää 60 tuntiin edellyttäen, että neljän kuukauden ajalta laskettu keskiarvo ei ylitä 48 viikkotuntia.

Kuljettajat eivät saa työskennellä pidempään kuin kuusi tuntia ilman taukoa. Tauon on oltava pituudeltaan vähintään 30 minuuttia, jos päivän kokonaistyöaika on vähintään kuusi ja enintään yhdeksän tuntia. Tämä on lisäys asetuksen (EY) 561/2006 määräyksiin, joissa määritelty enimmäisajoaika ilman taukoa tai lepoa on 4,5 tuntia.

Asetuksen (EY) 561/2006 lepoaikoja koskevat määräykset säilytetään tässä direktiivissä. Kuljettajien on pidettävä päivittäiset ja viikoittaiset lepoajat.

Yötyötä tehtäessä päivittäinen työaika on enintään kymmenen tuntia kullakin 24 tunnin ajanjaksolla.

Vuoden 2014 komission kertomuksessa tarkasteltiin direktiivin ja asetuksen täytäntöönpanoa vuosina 2011-2012. Siinä havaittiin tiettyjä parannuksia lainsäädännön soveltamiseen. EU-maiden toimittamien tietojen puutteellisuus ja epäjohdonmukaisuus kuitenkin estivät analysoimasta syvällisesti lainsäädännön vaikutusta tieturvallisuuteen ja kuljettajien terveyteen ja turvallisuuteen. Komissio totesi käynnistävänsä kattavan arvioinnin, jossa tarkastellaan maantieliikenteen sosiaalilainsäädännön toimivuutta.

TAUSTAA

Euroopan parlamentti hylkäsi vuoden 2008 komission ehdotuksen direktiivin muuttamisesta siten, että itsenäiset kuljettajat jätettäisiin sen soveltamisalan ulkopuolelle ja että sen täytäntöönpanoa tehostettaisiin. Alun perin direktiivin soveltamisalaan kuuluivat vain kuljetusyrityksen palveluksessa olevat liikkuvat työntekijät. Maaliskuusta 2009 lähtien se on kattanut kaikki kuljettajat, jotka kuuluvat ajo- ja lepoaikoja ja taukoja koskevan asetuksen soveltamisalaan.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2002/15/EY

23.3.2002

23.3.2005

EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35-39

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1-14)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 561/2006 ja maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanosta vuosina 2011-2012 (komission 27. kertomus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanosta) (COM(2014) 0709 final, 21.11.2014)

Viimeisin päivitys: 30.09.2015

Top