Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat EU:n yleiset säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat EU:n yleiset säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/14/EY – työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat yleiset puitteet EU:ssa

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä vahvistetaan Euroopan unionissa (EU) toimivien yritysten työntekijöille annettavia vähimmäistietoja* ja kuulemisoikeuksia* koskevat yleiset periaatteet. Niitä sovelletaan kansallisen lainsäädännön ja työmarkkinasuhteissa vallitsevien käytäntöjen mukaisesti.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maat voivat
  • valita, sovelletaanko lainsäädäntöä yrityksiin, joiden palveluksessa on vähintään 50 työntekijää, tai toimipaikkoihin, joiden palveluksessa on vähintään 20 työntekijää
  • vahvistaa erityisiä sääntöjä yrityksille, joiden päämäärä on poliittinen, ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvä, uskonnollinen, hyväntekeväisyyteen liittyvä, koulutuksellinen, tieteellinen tai taiteellinen
  • päättää, että työnantaja voi olla tiedottamatta työtekijöiden edustajille ja kuulematta heitä silloin, kun siitä aiheutuisi yrityksen toiminnalle vakavaa haittaa.
 • Tiedottaminen ja kuuleminen koskevat tietoja yrityksen
  • toiminnan ja taloudellisen tilanteen viimeaikaisesta ja todennäköisestä kehityksestä
  • työllisyystilanteen rakenteesta ja sen todennäköisestä kehityksestä erityisesti työpaikkojen ollessa uhattuina
  • päätöksistä, jotka saattavat muuttaa merkittävästi työn organisointia ja työsopimussuhteita.
 • Kuulemisen on tapahduttava
  • kun ajankohta, keinot ja sisältö katsotaan asianmukaisiksi
  • käsiteltävästä asiasta riippuen soveltuvalla johdon ja edustuksen tasolla
  • työnantajan toimittamien tietojen ja työntekijöiden edustajien lausuntojen perusteella
  • siten, että työntekijöiden edustajien on mahdollista tavata työnantaja ja saada vastaus mahdollisesti esittämiinsä lausuntoihin
  • tarkoituksena saada aikaan sopimus päätöksistä, jotka saattavat muuttaa merkittävästi työn organisointia ja työsopimussuhteita.
 • Työntekijöiden edustajat ja heitä mahdollisesti avustavat asiantuntijat eivät saa julkistaa heille luottamuksellisina annettuja tietoja.
 • Alkuperäinen lainsäädäntö antoi EU-maille mahdollisuuden jättää aavalla merellä liikennöivien alusten miehistöt lainsäädännön ulkopuolelle. Poikkeus poistettiin vuoden 2015 muutoksella.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 23. maaliskuuta 2002. EU-maiden tuli sisällyttää se kansalliseen lainsäädäntöönsä 23. maaliskuuta 2005 mennessä.

TAUSTAA

 • Euroopan komissio kuuli työnantajien ja työntekijöiden edustajia vuoden 2015 alussa siitä, tulisiko seuraavat kolme direktiiviä sulauttaa yhdeksi säädöstekstiksi: työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevat yleiset puitteet, joukkovähentämiset ja yrityksen luovutukset.
 • Tässä yhteydessä harkitaan myös, voitaisiinko käsitteitä ”tiedottaminen” ja ”kuuleminen” yhdenmukaistaa paremmin.
 • Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Tiedottaminen: työnantaja toimittaa työntekijöiden edustajille tiedot, jotta näillä on mahdollisuus perehtyä käsiteltävään asiaan ja tarkastella sitä.

Kuuleminen: näkemystenvaihtoa ja vuoropuhelua työntekijöiden edustajien ja työnantajan välillä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä – Luonnos työntekijöiden edustusta koskevaksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29–34)

Direktiiviin 2002/14/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Tausta-asiakirja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan mukaisen työmarkkinaosapuolten Euroopan unionin tason kuulemisen ensimmäinen vaihe (C(2015) 2303 final, 10.4.2015)

Viimeisin päivitys: 04.12.2016

Top