Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Joukkovähentämiset: työntekijöille tiedottaminen ja neuvottelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Joukkovähentämiset: työntekijöille tiedottaminen ja neuvottelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 98/59/EY työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan EU-maiden lainsäädännön lähentämisestä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivi edellyttää työnantajia tiedottamaan työntekijöiden edustajille ja neuvottelemaan heidän kanssaan, kun joukkovähentämisiä suunnitellaan*.
 • Siinä määritellään asiat, joita neuvotteluissa on käsiteltävä ja joista työnantajan on tiedotettava.
 • Siinä määritellään myös joukkovähentämismenettelyä koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä ei sovelleta

 • määräajaksi tai tiettyjä tehtäviä varten tehtyihin sopimuksiin liittyvään joukkovähentämiseen, jollei vähentäminen tapahdu ennen määräajan päättymistä tai tehtävien loppuun suorittamista
 • julkisyhteisöjen tai julkisoikeudellisten laitosten palveluksessa oleviin työntekijöihin.

Työntekijöiden oikeuksiin yrityksen omistajan vaihtuessa tai yrityksen maksukyvyttömyyden yhteydessä sovelletaan muita EU:n sääntöjä.

Neuvottelu

Kaikkien työntekijöiden joukkovähentämistä harkitsevien työnantajien on aloitettava hyvissä ajoin työntekijöiden edustajien kanssa neuvottelut sopimukseen pääsemiseksi. Neuvotteluissa on käsiteltävä ainakin mahdollisuuksia

 • välttää joukkovähentäminen tai rajoittaa niiden kohteena olevien työntekijöiden määrää sekä
 • pienentää seurauksia käyttämällä apuna sosiaalisia toimenpiteitä varsinkin vähentämisen kohteeksi joutuneiden työntekijöiden työllistämiseksi tai kouluttamiseksi uudelleen.

Eurooppalainen yritysneuvosto parantaa työntekijöille tiedottamista ja heidän ylikansallista kuulemistaan koskevia oikeuksia eri puolilla EU:ta toimivissa yrityksissä.

Työnantajan antamat tiedot

EU-maat voivat ottaa käyttöön toimia, joiden myötä työntekijöiden edustajat voivat käyttää asiantuntija-apua kansallisten sääntöjen mukaisesti. Työnantajan on annettava työntekijöiden edustajille neuvottelujen kuluessa kaikki tarvittavat tiedot ja ilmoitettava heille kirjallisesti

 • vähentämisen syyt
 • aika, jonka kuluessa vähentäminen on määrä toteuttaa
 • tavallisesti työssä olevien työntekijöiden lukumäärä sekä ryhmät, joihin he kuuluvat
 • vähennettävien työntekijöiden lukumäärä ja ryhmät
 • suunnitellut perusteet, joilla vähennettävät työntekijät valitaan
 • laskentamenetelmä, jolla lasketaan korvaukset (jos sovelletaan).

Joukkovähentämismenettely

Työnantajan on noudatettava seuraavaa menettelyä:

 • Työnantajan on ilmoitettava kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista suunnitelluista joukkovähentämisistä. Ilmoituksessa on oltava kaikki suunniteltuja joukkovähentämisiä ja työntekijöiden edustajien kanssa käytäviä neuvotteluja koskevat tarvittavat tiedot lukuun ottamatta korvausten laskentamenetelmää.
 • Kun suunniteltu joukkovähentäminen koskee merialuksen miehistön jäseniä, työnantajan on ilmoitettava asiasta sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun alla alus purjehtii.
 • Työnantajan on toimitettava jäljennös ilmoituksesta työntekijöiden edustajille, jotka voivat lähettää mahdolliset huomautuksensa toimivaltaiselle viranomaiselle.
 • Suunnitellun joukkovähentämisen saa toteuttaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksesta. Toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tarkoitetun ajan pyrkien löytämään ratkaisuja.
 • EU-maat voivat antaa toimivaltaiselle viranomaiselle valtuudet lyhentää kyseistä aikaa tai pidentää sen 60 päiväksi ilmoituksesta lukien, jos ongelmia ei saada ratkaistua alkuperäisessä määräajassa. EU-maa voi antaa myös laajemmat valtuudet pidentämiseen.
 • Työnantajalle on ilmoitettava pidennyksestä ja sen perusteista ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. syyskuuta 1998 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoa:

* KESKEISET TERMIT

Joukkovähentäminen: tilanne, jossa työnantaja päättää irtisanoa joukon työntekijöitä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16–21)

Direktiiviin 98/59/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 04.12.2016

Top