Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Komission tiedonanto - Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu - uudistumisen ja muutoksen taustavoima

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa laaditaan suuntaviivat, joiden tarkoituksena on vahvistaa työnantajien ja työntekijöiden edustajien (”työmarkkinaosapuolet”) osallistumista julkisten laitosten työhön julkishallinnon sekä taloudellisen ja sosiaalisen uudistuksen parantamiseksi EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannon päätavoitteena on

laajentaa työmarkkinaosapuolten kuuleminen EU:n lainsäädäntöä laadittaessa kaikkiin lainsäädäntöaloitteisiin, joilla on yhteiskunnallisia vaikutuksia,

parantaa kuulemista koskevia menettelyjä ja sääntöjä,

edistää kansallisten organisaatioiden välistä yhteistyötä ja parantaa niiden sisäisiä hallintomenettelyjä,

kannustaa työmarkkinaosapuolia laajentamaan ja syventämään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua tekemällä lisää EU:n lainsäädäntöön sisällytettäviä sopimuksia sekä kehittämällä alakohtaista ja eri alojen välistä vuoropuheluprosessia,

lisätä Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tulosten tunnettuutta,

parantaa Euroopan työmarkkinaosapuolten ja kansallisten viranomaisten edustajien koulutusta sekä edistää paikallista työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja yritysten sosiaalista vastuuta.

Vuoropuhelun muodot

Työmarkkinaosapuolten kuuleminen tapahtuu kahdella tavalla:

kahdenvälinen vuoropuhelu eurooppalaisten työantajien ja ammattiliittojen välillä. Tämä toteutetaan alojen välisellä tasolla ja alakohtaisissa neuvottelukomiteoissa.

kolmikantaneuvottelut, joissa julkiset viranomaiset ovat mukana.

Työmarkkinaosapuolten alakohtainen vuoropuhelu

Vuoteen 2015 mennessä on perustettu 43 alakohtaista neuvottelukomiteaa. Alakohtaiset neuvottelukomiteat ovat tiettyjen alojen työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa koskevien ehdotusten keskustelu- ja kuulemisfoorumeita. Niihin kuuluu yleensä useita työryhmiä ja komiteoita.

Työmarkkinaosapuolten alojen välinen vuoropuhelu

Työmarkkinaosapuolten välisen keskustelun mahdollistamiseksi eri alojen välille on perustettu useita keskustelufoorumeita, mukaan lukien:

alakohtainen neuvottelukomitea, EU:n tärkein keskustelufoorumi kahdenväliseen eri alojen työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun

kahdesti vuodessa järjestettävä kasvua ja työllisyyttä käsittelevä sosiaalialan kolmikantahuippukokous, joka on esitelty tässä tiedonannossa. Tapaaminen tuo yhteen neuvoston ja Euroopan komission edustajat yhdessä työmarkkinaosapuolten valtuuskunnan kanssa.

Makrotaloudellinen vuoropuhelu on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä korkean tason (ministeritason) keskustelufoorumi neuvoston, komission, Euroopan keskuspankin ja työmarkkinaosapuolten välisten näkemysten vaihtamiseksi. Sillä on kaksitasoinen rakenne, joka on poliittinen ja tekninen.

Yhteysfoorumi tiedon vaihtamiseksi kaikkien EU:n työmarkkinaosapuolten ja komission välillä

Neuvoa-antavat komiteat

Seminaarit, työmarkkinaosapuolten yhteishankkeet.

Kuuleminen

Lainsäädäntöaloitteita harkitessaan komissio kuulee ensimmäisessä vaiheessa työmarkkinaosapuolia mahdollisesta lakialoitteen suunnasta ja toisessa vaiheessa lakialoitteen sisällöstä.

Vuoden 2010 kertomuksen mukaan työmarkkinaosapuolten alakohtainen vuoropuhelu on

huomioitu yli 500 eritasoisessa lakitekstissä aina yhteisistä lausunnoista ja vastauksista sopimuksiin, jotka on pantu täytäntöön EU:n lainsäädännössä,

johtanut alakohtaisissa neuvottelukomiteoissa viiden laillisesti sitovan tekstin hyväksymiseen, jotka on pantu täytäntöön direktiivien muodossa.

Myös työmarkkinaosapuolten alojen välisen vuoropuhelun ansiosta on tehty useita sopimuksia:

neljä eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten allekirjoittamaa sopimusta, jotka on muutettu direktiiveiksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen työmarkkinaosapuolten menettelytapaa koskevien 154 ja 155 artiklojen mukaisesti

työmarkkinaosapuolet ovat saaneet päätökseen myös neljä alojen välistä sopimusta niiden omien työohjelmien pohjalta.

TAUSTAA

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto - Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu - uudistumisen ja muutoksen taustavoima (COM(2002) 341 final, 26.6.2002)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Euroopan työmarkkinaosapuolten alojen toiminnasta ja mahdollisuuksista (SEC(2010) 964 final, 22.7.2010)

Viimeisin päivitys: 06.10.2015

Top