Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EURES - EU:n ammatillisen liikkuvuuden portaali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EURES — EU:n ammatillisen liikkuvuuden portaali

EURES — Euroopan työnvälitysverkosto — on yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on löytää työllistymismahdollisuuksia ja helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ETA-maissa (EU-maat, Norja, Islanti ja Liechtenstein) ja Sveitsissä.

SÄÄDÖS

2003/8/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämisen osalta

TIIVISTELMÄ

EURES — Euroopan työnvälitysverkosto — on yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on löytää työllistymismahdollisuuksia ja helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ETA-maissa (EU-maat, Norja, Islanti ja Liechtenstein) ja Sveitsissä.

Verkoston yhteistyökumppaneita ovat julkiset työvoimapalvelut, ammattiliitot ja työnantajajärjestöt. Sen toimintaa koordinoi Euroopan komissio.

EURES-VERKOSTON TARKOITUS

EURES-verkoston pääasialliset tavoitteet ovat

tiedottaa, ohjata ja antaa neuvoja mahdollisesti liikkuville työntekijöille työllistymismahdollisuuksista sekä elin- ja työoloista ETA-maissa

auttaa työnantajia, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä muista maista

antaa neuvoja ja ohjausta työntekijöille ja työnantajille rajaseutualueilla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n työmarkkinoiden kohentaminen

Palvellakseen työnhakijoita, työntekijöitä ja työnantajia EURES-verkosto edistää

avoimien ja kaikkien ulottuvilla olevien eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittämistä

kansainvälistä, alueiden välistä ja rajat ylittävää työnvälitystä vaihtamalla avoimia työpaikkoja ja työhakemuksia

tietojen vaihtoa työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksista, oppisopimuskoulutuksesta ja työharjoittelusta sekä tarvittaessa harjoittelijoiden ja oppisopimusoppilaiden sijoittamisesta

nuorten työntekijöiden liikkuvuutta koskevaa tiedotusta.

EURES-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit

EURES-verkoston jäsen- ja kumppaniorganisaatioiden yhteiset resurssit muodostavat lujan perustan, jonka pohjalta voidaan tarjota korkealaatuisia palveluja sekä työntekijöille että työnantajille.

EURES-verkoston jäseniä ja yhteistyökumppaneita ovat

kansalliset ja paikalliset työnvälityspalvelut

raja-alueista vastaavat työnvälityspalvelut

muut komissiolle tiedoksi annetut erikoistuneet työnvälityspalvelut

jäsenten nimeämät työmarkkinajärjestöt

muut sosiaaliset ja asiaan liittyvät organisaatiot.

Toiminta

työnhakijoiden työnvälityspalvelut, työntekijöille ja työnantajille tarkoitettu työnvälitystoiminta sekä tukipalvelut työnantajille, jotka haluavat rekrytoida henkilöstöä toisesta EU-maasta EURES-verkoston internetpalvelujen avulla

ajantasaisten tietojen levittäminen elin- ja työoloista ja työmarkkinoiden suuntauksista

jäsenten ja kumppaneiden välinen yhteistyötoiminta

liikkuvuuden esteiden seuranta ja arviointi, joka koskee muun muassa lainsäädäntöjen ja hallinnollisten menettelyjen välisiä eroja.

Työllistymismahdollisuuksien löytymistä toisesta EU-maasta helpottaa EURES-verkoston avoimia työpaikkoja koskeva tietokanta, jota päivitetään päivittäin ja joka on saatavana EURES-portaalissa EU-/ETA-maiden 26 kielellä.

Lisätietoja on saatavana eurooppalaisessa ammatillisen liikkuvuuden EURES-portaalissa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Päätös 2003/8/EY

1.3.2003

-

EYVL L 5, 10.1.2003, s. 16-19

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1-12)

2012/733/EU: Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 492/2011 panemisesta täytäntöön siltä osin kuin on kyse avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittämisestä ja EURES-verkoston uusimisesta (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 21-26)

Viimeisin päivitys: 31.08.2015

Top