Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lisäeläkeoikeuksien turvaaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lisäeläkeoikeuksien turvaaminen

Direktiivin tarkoituksena on poistaa työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien vapaan liikkuvuuden esteet turvaamalla näiden lisäeläkeoikeuksia siirryttäessä jäsenvaltiosta toiseen. Tämä turvaaminen koskee sekä vapaaehtoisten että pakollisten lisäeläkejärjestelmien mukaisia eläkeoikeuksia lukuun ottamatta niitä järjestelmiä, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 883/2004 soveltamisalaan.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 98/49/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta.

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä sovelletaan lisäeläkejärjestelmään kuuluviin henkilöihin ja muihin tällaisten järjestelmien mukaisten oikeuksien haltijoihin, jotka ovat hankkineet tai hankkivat parhaillaan oikeuksia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

Direktiivi sisältää neljä pääasiallista toimenpidettä yhteisön alueella muuttavien työntekijöiden lisäeläkeoikeuksien suojaamiseksi.

Yhdenvertainen kohtelu eläkeoikeuksien säilyttämisen osalta

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lisäeläkejärjestelmiin kuuluvien lailliset eläkeoikeudet säilyvät niillä, joiden osalta ei enää suoriteta maksuja kyseiseen järjestelmään heidän muutettuaan jäsenvaltiosta toiseen, samassa laajuudessa kuin niillä, joiden osalta ei enää suoriteta maksuja mutta jotka jäävät edelleen samaan jäsenvaltioon.

Direktiivillä 2014/50/EU, joka pitää saattaa osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä 21.5.2018 mennessä, varmistetaan, ettei kukaan menetä lisäeläkeoikeuksiaan siirtyessään asumaan tai työskentelemään toiseen EU-maahan. Se sisältää seuraavat vaatimukset:

  • Lisäeläkeoikeudet tulisi taata viimeistään kolmen työvuoden jälkeen. Jos ehtona on vähimmäisikä, se ei saa olla yli 21 vuotta.
  • Niiden työntekijöiden, jotka poistuvat työnantajan eläkejärjestelmästä ennen eläkkeelle jäämistään, oikeudet on säilytettävä ja heitä on kohdeltava esimerkiksi indeksointiin liittyvissä asioissa samoin kuin eläkejärjestelmässä mukana olevia jäseniä.

Maksut rajojen yli

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lisäeläkejärjestelmistä maksetaan muissa jäsenvaltioissa kaikki kuuluvat etuudet mahdolliset verot ja toimituskulut vähennettyinä.

Lähetetyt työntekijät ja lisäeläkkeet

Lähetetyt työntekijät voivat halutessaan jäädä lähtömaansa eläkejärjestelmään ollessaan lähetettyinä toiseen jäsenvaltioon. Lähetetyt työntekijät ja heidän mahdolliset työntekijänsä on siten vapautettava kaikista velvollisuuksista suorittaa maksuja lisäeläkejärjestelmään toisessa jäsenvaltiossa.

Tiedottaminen järjestelmiin kuuluville henkilöille

Työnantajien, edunvalvojien tai muiden lisäeläkejärjestelmien hallinnoimisesta vastaavien tahojen on annettava jäsenvaltiosta toiseen siirtyville järjestelmiin kuuluville henkilöille riittävästi tietoa heidän eläkeoikeuksistaan ja niistä valintamahdollisuuksista, jotka heillä järjestelmän perusteella on.

Direktiivin 2014/50/EU mukaisesti lisäeläkejärjestelmään kuuluvat työntekijät voivat saada pyynnöstä tietoja siitä, miten työsuhteen päättyminen tai muutto vaikuttaisi heidän lisäeläkeoikeuksiinsa, sekä lisäeläkeoikeuksien tulevaan kohteluun sovellettavista ehdoista.

Järjestelmästä poistuneille henkilöille on tiedotettava oikeuksien arvosta ja kohtelusta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 98/49/EY

25.7.1998

25.1.2002

EYVL L 209, 25.7.1998

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Vihreä kirja, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittämisestä [COM(2010) 365 final - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/50/EU jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista [EUVL L 128, 30.4.2014.

Viimeisin päivitys 04.08.2014

Top