Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työntekijöiden lähettämistä koskevan EU:n lainsäädännön tehostaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Työntekijöiden lähettämistä koskevan EU:n lainsäädännön tehostaminen

Täytäntöönpanodirektiivin (direktiivi 2014/67/EU) tarkoituksena on parantaa työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin (direktiivi 96/71/EY) täytäntöönpanoa ja käytännön soveltamista. Näin voidaan taata lähetettyjen työntekijöiden parempi suojelu ja läpinäkyvämpi ja paremmin ennakoitavissa oleva lainsäädäntökehys palveluntarjoajille.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta [EUVL L 159, 28.5.2014].

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä 96/71/EY sovelletaan yrityksiin, jotka lähettävät kansainvälisten palvelujen tarjoamisen yhteydessä työntekijöitä EU:n jäsenvaltion alueelle edellyttäen, että lähettävän yrityksen ja työntekijän välillä on työsuhde työntekijän lähetettynä olon aikana. Lähetetty työntekijä on työntekijä, joka työskentelee rajoitetun ajan muun kuin sen EU-maan alueella, jossa hän tavallisesti työskentelee.

Direktiivin 96/71/EY tarkoituksena on turvata lähettyjen työntekijöiden sosiaaliset oikeudet yritysten käyttäessä palvelujen tarjoamisen vapautta ja helpottaa tämän vapauden käyttämistä. Direktiivi sisältääkin keskeiset työehdot, joita lähetettyihin työntekijöihin on sovellettava vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja muun muassa seuraavat:

  • enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat
  • palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto
  • sovellettava vähimmäispalkka, ylityökorvaukset mukaan lukien
  • työturvallisuus, työterveys ja työhygienia.

Sovellettavien sääntöjen rikkomisen parempi ehkäiseminen ja seuraamusten määrääminen

Säännösten väärinkäytön ja kiertämisen estämiseksi (esim. niin sanottujen postilokeroyritysten kautta) direktiivi 2014/67/EU sisältää luettelon seikoista, jotka auttavat määrittelemään, onko tietyssä tapauksessa kyse aidosta lähettämisestä (4 artikla).

Suuremman oikeusvarmuuden takaamiseksi direktiivissä vahvistetaan luettelo perustelluiksi ja oikeasuhtaisiksi katsotuista kansallisista valvontatoimenpiteistä, joita voidaan soveltaa direktiivin 96/71/EY ja itse täytäntöönpanodirektiivin noudattamisen valvontaan (9 artikla).

Parantaakseen työntekijöiden oikeuksien suojelua alihankintaketjuissa EU-maiden on varmistettava, että rakennussektorin lähetyt työntekijät voivat välittömässä alihankintasuhteessa pitää toimeksiantajaa velvollisena maksamaan työnantajan ohella tai tämän sijasta vähimmäispalkkaa vastaavat nettopalkkasaatavat (12 artikla). Tällaisten vastuusääntöjen sijasta jäsenvaltiot voivat ryhtyä muihin asianmukaisiin valvontatoimenpiteisiin.

Parempi tiedonsaanti

Lisätäkseen tietoisuutta ja kasvattaakseen läpinäkyvyyttä EU-maiden on tarjottava tietoa lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista työehdoista ja työehtosopimuksista maksutta yhdellä virallisella kansallisella verkkosivustolla (5 artikla). Tiedot on julkaistava vastaanottavan jäsenvaltion virallisilla kielillä ja vastaanottavan jäsenvaltion kannalta oleellisimmilla kielillä ottaen huomioon sen työmarkkinoiden vaatimukset.

Tiiviimpi hallinnollinen yhteistyö

Direktiivi 2014/67/EU sisältää myös selkeämmät säännöt direktiivin noudattamista valvovien kansallisten viranomaisten välisen hallinnollisen yhteistyön parantamiseksi, kuten tietojen toimitusajat (6 artikla). Jos tietojenvaihdossa ilmenee jatkuvia ongelmia tai jos tietojen toimittamisesta jatkuvasti kieltäydytään, asiasta voidaan ilmoittaa komissiolle sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) avulla. Tällöin sovelletaan IMI-asetusta. IMI-järjestelmä on monikielinen, sähköinen työkalu, jonka avulla kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat olla nopeasti ja helposti yhteydessä Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan vastaaviin viranomaisiin EU:n sisämarkkinalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Direktiivillä varmistetaan myös, että hallinnolliset seuraamukset ja sakot, joita palveluntarjoajille määrätään sääntöjen rikkomisesta yhdessä EU-maassa, voidaan panna täytäntöön ja periä toisessa maassa (VI luku).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 96/71/EY

10.2.1997

16.12.1999

EYVL L 18, 21.1.1997

Direktiivi 2014/67/EU

17.6.2014

18.6.2016

EUVL L 159, 28.5.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012 hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316,14.11.2012).

Viimeisin päivitys 09.08.2014

Top