Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – puitestrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – puitestrategia

Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä laajentuneessa Euroopan unionissa (EU) koskevan vihreän kirjan johdosta komissio esitti ehdotuksen strategiaksi syrjimättömyyden ja kaikkia koskevien yhdenvertaisten mahdollisuuksien positiivista ja aktiivista edistämistä varten. Yksi tämän strategian tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa tehokas oikeussuoja syrjintää vastaan kaikkialla EU:ssa saattamalla EY:n syrjinnänvastainen lainsäädäntö kokonaisuudessaan osaksi kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Lisäksi strategia kannustaa toteuttamaan täydentäviä toimenpiteitä tiedon levittämiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi, kokemusten vaihtamiseksi, koulutuksen tarjoamiseksi ja oikeussuojan saatavuuden parantamiseksi.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 1. kesäkuuta 2005, "Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – puitestrategia" [KOM(2005) 224 – EUVL C 236, 24.9.2005].

TIIVISTELMÄ

Tehokkaan oikeussuojan varmistaminen syrjintää vastaan

Vuonna 2000 Euroopan unioni hyväksyi kaksi direktiiviä (direktiivit 2000/43/EC ja 2000/78/EC), joilla kielletään rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva välitön ja välillinen syrjintä. Direktiivit sisältävät yksityiskohtaiset määritelmät välittömästä ja välillisestä syrjinnästä sekä häirinnästä. Niissä todetaan lisäksi, että muutamissa rajallisissa tapauksissa saattaa olla oikeutettua tehdä tiettyjä poikkeuksia yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen.

Jäsenvaltioiden lainsäädännössä on muutamina viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia, mikä on suoraa seurausta näiden direktiivien hyväksymisestä. Komissio toteaa kuitenkin, että joitakin merkittäviä säännöksiä ei vielä ole täysimääräisesti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Lisäksi komissio aikoo tukea liitännäistoimia (tiedon levittämiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi, kokemusten vaihtamiseksi ja koulutuksen tarjoamiseksi sekä oikeussuojan saatavuuden parantamiseksi), joilla on tarkoitus varmistaa syrjinnänvastaisen lainsäädännön tehokas täytäntöönpano ja noudattaminen. Tämä saavutetaan Progress-ohjelman (työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön ohjelman) syrjinnän torjumista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille koskevan puiteohjelman kautta.

Neuvosto on lopuksi päässyt yhteisymmärrykseen puitepäätöksestä rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta, mukaan luettuina antisemitismi ja rikokset muita uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan. Puitepäätös 2008/913/JHA rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin hyväksyttiin 28. marraskuuta 2008.

Nykyistä lainsäädäntöä täydentävät mahdolliset toimenpiteet

Rotusyrjintä on EY:n nykyisen lainsäädännön nojalla kiellettyä työssä sekä koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, sosiaalisen suojelun, sosiaalietuuksien sekä tavaroiden ja palvelujen saatavuuden aloilla (direktiivi 2000/43/EY). Uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvalta syrjinnältä suojelu rajoittuu työhön, ammattiin ja ammatilliseen koulutukseen (direktiivi 2000/78/EY). Direktiivillä 2004/113/EC laajennetaan sukupuoleen perustuvalta syrjinnältä suojelu tavaroiden ja palvelujen alalle muttei kaikille direktiivin 2000/43/EY kattamille aloille.

Komissio käynnisti toteutettavuustutkimuksen nykyistä lainsäädäntöä täydentävistä mahdollisista uusista toimenpiteistä. Tutkimuksessa tarkasteltiin EY:n vaatimukset ylittäviä kansallisia säännöksiä ja esitettiin yhteenveto tällaisten toimenpiteiden eduista ja haitoista.

Syrjimättömyysperiaatteen ja kaikkia koskevien yhdenvertaisten mahdollisuuksien valtavirtaistaminen

Komissio aikoo ottaa käyttöön välineitä, joilla voidaan edistää ”valtavirtaistamiskäytäntöä”, minkä tavoitteena on saada syrjinnän torjuminen ja sukupuolten tasa-arvonäkökohdat sisällytettyä osaksi kaikkea EY:n politiikkaa. Tämän yhtenäisen toimintamallin pitäisi auttaa keskittymään tilanteisiin, joissa on kyse moniperusteisesta syrjinnästä.

Innovaatioiden ja hyvien toimintatapojen edistäminen ja niistä oppiminen

Equal-aloitteen pohjalta Euroopan sosiaalirahasto (ESR) kaudella 2007‑2013 korostaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden vahvistamista ja syrjinnän torjumista. Progress-ohjelmalla täydennetään ESR:n työtä sukupuolten tasa-arvon ja syrjinnän torjumisen aloilla.

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja nuorisoalan uuden sukupolven ohjelmilla voidaan merkittävästi edistää syrjinnän torjumista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille. Maahanmuuton ja turvapaikka-asioiden alalla voidaan kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista edistävällä ohjelmalla ja viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden hallinnollista yhteistyötä edistävällä ohjelmalla auttaa tukemaan toimia syrjinnän torjumiseksi.

Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen ja yhteistyö

Positiivisemman toimintamallin luomiseksi tasa-arvoalalla Euroopan parlamentti ja neuvosto nimesivät vuoden 2007 Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodeksi. Teemavuoden aikana keskityttiin neljään ensisijaiseen tavoitteeseen, jotka ovat oikeudet, tunnustaminen, edustus ja kunnioitus. Vuoden 2007 teemavuosi nivellettiin yhteen vuoden 2008 kanssa, joka oli Euroopan kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuosi.

Komissio myös ehdotti, että vuosittain järjestettäisiin tasa-arvoa käsittelevä huippukokous, johon osallistuisi ministereitä, kansallisten tasa-arvoelinten päälliköitä, Euroopan tason kansalaisjärjestöjen puheenjohtajia, Euroopan tason työmarkkinaosapuolia sekä kansainvälisten järjestöjen edustajia. Ensimmäinen tasa-arvoa käsittelevä huippukokous järjestettiin 30.–31. tammikuuta 2007 Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden yhteydessä. Lisäksi komissio on erityisen innokas tekemään yhteistyötä työnantajien kanssa edistääkseen ja tukeakseen syrjinnän torjumista työpaikoilla.

Erityisponnistelut heikommassa asemassa olevien etnisten vähemmistöjen suojelemiseksi

Laajentuneen EU:n on kehitettävä johdonmukainen ja tehokas toimintamalli etnisten vähemmistöjen integroimiseksi yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Yksi erityisesti huolta aiheuttava näkökohta on romanien tilanne. Romaneihin kohdistetuista Phare-ohjelman hankkeista huolimatta romanit kärsivät edelleen syrjinnästä ja syrjäytymisestä.

EY:n syrjinnänvastaisella lainsäädännöllä kielletään kaikenlainen välitön ja välillinen syrjintä rodun tai etnisen alkuperän sekä uskonnon perusteella. Jäsenvaltioita kannustettiin Euroopan työllisyysstrategian yhteydessä kehittämään kansallisten toimintasuunnitelmiensa puitteissa toimenpiteitä vähemmistöjen työmarkkinoille integroitumisen edistämiseksi. Sosiaalisen osallisuuden edistämistä koskevassa avoimessa koordinointimenetelmässä keskitytään myös etnisten vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja muiden muita heikommassa asemassa olevien ryhmien kokemaan köyhyyteen ja syrjäytymiseen. EU:n rahoitusta voi näihin haasteisiin vastaamiseksi saada ESR:sta.

Laajentuminen, suhteet kolmansiin maihin ja kansainvälinen yhteistyö

Komissio edistää syrjinnän torjumista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille laajentumisen yhteydessä ja suhteissaan kolmansiin maihin

Komissio tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen – erityisesti Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) ja YK:n – kanssa johdonmukaisuuden, täydentävyyden ja selkeän työnjaon varmistamiseksi (komissio osallistui aktiivisesti YK:n neljänteen naisten maailmankongressiin, rasismin vastaisen maailmankonferenssin työskentelyyn ja uuden vammaisten oikeuksien ja ihmisarvon edistämistä ja suojelemista kansainvälisesti koskevan asiakirjan laatimiseen).

Tausta

Tämän tiedonannon lähtökohtana on tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä laajentuneessa Euroopan unionissa koskeva vihreä kirja, jonka komissio antoi 28. toukokuuta 2004. Tiedonannossa otetaan huomioon kansallisten viranomaisten, tasa-arvoelinten, kansalaisjärjestöjen, alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten, asiantuntijoiden ja yksittäisten kansalaisten esittämät kommentit ja reaktiot.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 2. heinäkuuta 2008 – Syrjimättömyys ja yhtäläiset mahdollisuudet: uusi sitoutuminen [KOM(2008) 420 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Tällä tiedonannolla komissio esittelee kattavan mallin, jolla se uudistaa sitoutumisensa syrjinnän vastaiseen toimintaan ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen EU:ssa. Tähän sisältyvät nykyisen syrjinnän vastaisen lainsäädännön saattaminen päätökseen, syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan vuoropuhelun kehittäminen ja nykyisten politiikan välineiden vahvistaminen syrjinnän torjumiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi.

Komission päätös 2006/33/EC, tehty 20 päivänä tammikuuta 2006, etnisten vähemmistöjen yhteiskuntaan integroitumista ja täysimääräistä osallistumista työmarkkinoille käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän perustamisesta [EUVL L 21, 25.1.2006]. Komission yhteyteen perustetaan neuvoa-antava asiantuntijaryhmä, jotta voidaan määritellä johdonmukainen ja tehokas toimintamalli, joka mahdollistaa muita heikommassa asemassa olevien etnisten vähemmistöjen integroitumisen yhteiskuntaan ja täysimääräisen osallistumiseen työmarkkinoille. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tutkia, miten taataan vähemmistöjen integroituminen yhteiskuntaan, ja esittää vuoden 2007 eli Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden loppuun mennessä raportti, joka sisältää suosituksia alalla toteutettavista toimista.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 771/2006/EC, tehty 17 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 — Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta perustamisesta [EUVL L 146, 31.5.2006].

Komission vihreä kirja, annettu 28. toukokuuta 2004, tasa-arvo ja syrjimättömyys laajentuneessa Euroopan unionissa [KOM(2004) 379 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 16.04.2009

Top