Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työllisyyskomitea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Työllisyyskomitea

Työllisyyskomitea neuvoo Euroopan komissiota ja Euroopan unionin neuvostoa Euroopan unionin (EU) maiden työllisyys- ja työmarkkinapolitiikkojen yhteensovittamisen edistämisessä.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös (EU) 2015/772, annettu 11 päivänä toukokuuta 2015, työllisyyskomitean perustamisesta ja päätöksen 2000/98/EY kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

Työllisyyskomitea neuvoo Euroopan komissiota ja Euroopan unionin neuvostoa Euroopan unionin (EU) maiden työllisyys- ja työmarkkinapolitiikkojen yhteensovittamisen edistämisessä.

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Siinä vahvistetaan työllisyyskomitean tehtävät, joiden on myötävaikutettava menettelyyn, jonka tuloksena hyväksytään talouspolitiikan laajat suuntaviivat niiden ja työllisyyden suuntaviivojen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Komitean on myös edistettävä omalta osaltaan Euroopan työllisyysstrategian, makrotalouspolitiikan yhteensovittamisen sekä talousuudistusprosessin välistä synergiaa niitä keskinäisesti tukevalla tavalla.

Siinä säädetään myös komitean jäsenyyttä, toimintaa ja työryhmiä koskevista säännöistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Komitean tehtäviä ovat seuraavat:

  • seurata EU-maiden työllisyystilannetta ja -politiikkaa,
  • myötävaikuttaa neuvostossa tapahtuvan käsittelyn valmisteluun sellaisten suuntaviivojen laatimiseksi, jotka EU-maiden on otettava huomioon työllisyyspolitiikoissaan,
  • laatia lausuntoja neuvoston tai komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

Näitä tehtäviä suorittaessaan komitean on pidettävä mielessä tavoitteena olevan korkean työllisyystason huomioon ottaminen EU:n politiikkojen suunnittelussa. Sen on myös erityisesti pyrittävä

  • edistämään kaikkia eurooppalaisen ohjausjakson näkökohtia toimeksiantonsa puitteissa ja raportoitava niistä neuvostolle,
  • edistämään EU-maiden ja komission välistä tietojen ja kokemusten vaihtoa.

Se hyväksyy myös vuosittain työohjelman, josta toimitetaan toisinto komissiolle.

Kukin EU-maa ja komissio nimeävät komiteaan kaksi jäsentä. Nämä jäsenet valitaan sellaisten henkilöiden keskuudesta, joilla on erityinen pätevyys työllisyys- ja työvoimapolitiikan alalla. Jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja neljä varapuheenjohtajaa.

Komissio antaa komitealle analyyttistä ja organisatorista tukea. Se nimeää henkilöstönsä jäsenen sihteeriksi.

Tehtäväänsä toteuttaessaan komitea kuulee työmarkkinaosapuolia. Tässä yhteydessä se luo yhteydet niihin työmarkkinaosapuoliin, jotka ovat edustettuina kasvua ja työllisyyttä käsittelevässä kolmikantaisessa sosiaalihuippukokouksessa.

Komitea työskentelee läheisessä yhteistyössä sosiaalisen suojelun komitean, talous- ja rahoituskomitean ja talouspoliittisen komitean kanssa. Tähän saattaa kuulua yhteisten kokousten järjestäminen eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa olevien tehtävien yhteydessä.

MILLOIN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 15. toukokuuta 2015 alkaen.

TAUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (osasto IX) määrätään menettelyistä, joiden mukaisesti EU-maiden olisi pyrittävä kehittämään yhteensovitettua työllisyysstrategiaa ja erityisesti edistämään ammattitaitoisen, koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden muutoksiin reagoivien työmarkkinoiden kehittymistä. Neuvoa-antavan työllisyyskomitean perustaminen kuuluu näihin menettelyihin.

Tämä päätös korvaa aikaisemman päätöksen 2000/98/EY työllisyyskomitean perustamisesta, jotta eurooppalaisen ohjausjakson kehitys ja komitean asema tässä prosessissa voidaan ottaa huomioon.

Lisätietoja Euroopan komission työllisyyskomiteaa koskevilta verkkosivuilta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös (EU) 2015/772

15.5.2015

-

EUVL L 121, 14.5.2015, s. 12-15.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Suositus neuvoston suositukseksi jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista (COM(2015) 99 final, 2.3.2015)

Viimeisin päivitys: 12.08.2015

Top