Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kertomus naisten ja miesten tasa-arvosta 2008

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DE html EL html EN html FR html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kertomus naisten ja miesten tasa-arvosta 2008

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on edelleen kehittynyt kaksijakoisesti. Määrälliseltä kannalta katsottuna naisten asema on kiistämättä jatkuvasti parantunut: naisten osallistuminen työmarkkinoille on jatkuvasti yhä merkittävämpää, ja heidän koulutustasonsa on jo miesten koulutustasoa korkeampi. Sitä vastoin laadulliselta kannalta tasa-arvo kohtaa vielä lukuisia haasteita, erityisesti mitä tulee palkkaeroon, työmarkkinoiden eriytymiseen tai työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. Tässä kertomuksessa esitellään kuluneen vuoden tärkeimmät kehityskulut, yksilöidään tulevat haasteet ja ehdotetaan suuntaviivoja haasteiden kohtaamiseen.

ASIAKIRJA

Komission kertomus 23. tammikuuta 2008 neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Naisten ja miesten tasa-arvo - 2008 [KOM(2008) 10 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio julkaisi tänä vuonna sukupuolten tasa-arvoa koskevan viidennen kertomuksensa. Kertomus kattaa ensimmäistä kertaa laajentuneen Euroopan unionin (EU) 27 jäsenvaltiota.

Sukupuolten välinen kuilu: tärkeimmät kehityssuunnat

Viimeisten vuosien tilastotiedot osoittavat, että naisten asema työmarkkinoilla kehittyy Euroopassa kahdella nopeudella:

 • Määrällisesti on yhtäältä saavutettu merkittävää edistystä.
 • Toisaalta työllisyyden laatu jättää edelleen monessa suhteessa toivomisen varaa.

Naisten työllisyys on edelleen merkittävä työpaikkoja lisäävä voima Euroopan unionissa:

 • Vuoden 2000 jälkeen syntyneistä 12 miljoonasta uudesta työpaikasta 7,5 miljoonaa on naisten hallussa.
 • Naisten työllisyysaste on nykyisin 57,2 prosenttia, jossa on lisäystä 3,5 prosenttiyksikköä vuodesta 2000, kun miesten työllisyysaste on vastaavana aikana noussut yhdellä prosenttiyksiköllä.
 • Yli 55-vuotiaiden naisten työllisyysaste on noussut nopeammin kuin vastaavan ikäisten miesten työllisyysaste. Tämänikäisten naisten työllisyysaste on parhaillaan 34,8 prosenttia, jossa on nousua 7,4 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2000.
 • Naisten ja miesten välinen työllisyysasteen ero on pienentynyt merkittävästi: 17,1 prosenttiyksiköstä vuonna 2000 14,4 prosenttiyksikköön vuonna 2006.

Viimeksi mainittuun näkökulmaan liittyy laajalti kysymys naisten työn laadusta, kun otetaan huomioon naisten miehiä parempi akateeminen ja koulumenestysprosentti (59 %):

 • Palkkaero on vuodesta 2003 vakiintunut 15 prosenttiin, kun se vuonna 2000 oli 16 prosenttia.
 • Sukupuolittain jakautuva alakohtainen ja ammatillinen eriytyminen ei ole vähentynyt, vaan joissakin maissa se on jopa lisääntynyt.
 • Naisten osuus yritysten johtoasemissa on pysähtynyt 33 prosenttiin, ja poliittisen edustuksen tasolla edistystä tapahtuu hitaasti.
 • Työ- ja yksityiselämän välinen tasapaino on edelleen horjuva: pienten lasten äitien työllisyysaste on vain 62,4 %, kun isien työllisyysaste on 91,4 %.
 • Osa-aikaisista työntekijöistä 76,5 prosenttia on naisia.
 • Myös tilapäistyöt ovat tavallisempia naisilla (15,1 %) kuin miehillä (14 %).

Tällainen ammatillinen epätasapaino vaikuttaa naisten sosiaaliseen asemaan:

 • Pitkäaikaistyöttömyys on tavallisempaa naisilla (4,5 %) kuin miehillä (3,5 %).
 • Köyhyysriski on erityisesti yli 65-vuotiailla naisilla suurempi (21 % eli 5 % suurempi kuin miehillä), koska työura on lyhyempi, urakehitys hitaampi ja palkka pienempi.

Poliittinen ja lainsäädäntökehitys

Vuonna 2006 käynnistetty naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma on antanut uutta vauhtia asiaa koskevalle yhteisön politiikalle. Vuotuisen työohjelman ansiosta komissio voi varmistaa suunnitelman jatkotoimet.

Komissio suunnittelee yhteisön toimintaa, jolla parannettaisiin työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista siten, että voimassa olevaa sääntelyjärjestelmää kehitetään tai täydennetään, ja käynnisti asiaa koskevan eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten virallisen kuulemisen toisen vaiheen vuonna 2007.

Lisäksi komissio on tukenut Eurooppalaista perheallianssia (DE) (EN) (FR).

Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamista koskevan direktiivin 2002/73/EY puutteellista täytäntöönpanoa koskevat menettelyt on lähes saatettu päätökseen. Vuonna 2007 alettiin arvioida, ovatko kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet yhteisön oikeuden mukaisia, ja sitä jatketaan vuonna 2008.

Komissio on lisäksi 18. heinäkuuta 2007 antamassaan tiedonannossa osoittanut olevansa täysin sitoutunut naisten ja miesten välisten palkkaerojen torjumiseen.

Samalla jatketaan Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamistoimia.

Haasteet ja strategiset suuntaviivat

Kertomuksessa korostetaan tarvetta parantaa merkittävästi naisten työllisyyden laatua, samalla kun määrällisellä tasolla saavutettua edistystä vahvistetaan.

Tätä varten kertomuksessa suositellaan keskittymistä rakenteita, lainsäädäntöä ja rahoitusta koskevaan työhön kasvua ja työllisyyttä koskevan unionin strategian uudella kierroksella erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

 • palkkaerojen pienentäminen
 • jatkokoulutus
 • terveys ja hyvinvointi työssä
 • työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen (lastenhoitopalvelujen saatavuus, yleishyödyllisten palvelujen laatu jne.)
 • sukupuoleen ja kulttuurisen alkuperään liittyvien stereotypioiden torjuminen
 • poliittisten sitoumusten toteuttaminen ja jatkotoimet.

Taustaa

Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmassa ja Euroopan tasa-arvosopimuksessa määriteltyjen toimien toteuttamisen lisäksi vuotta 2007 kuvastivat useat tärkeät määräajat seuraavilla aloilla:

 • komission osuus yhteisten joustoturvaperiaatteiden luomiseen
 • eurooppalaisen tasa-arvopolitiikan 50-vuotisjuhlat
 • Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden käynnistäminen
 • Amsterdamin sopimuksen allekirjoittamisen 10-vuotisjuhlat; Amsterdamin sopimuksella otettiin käyttöön Euroopan työllisyysstrategia ja sisällytettiin tasa-arvonäkökohdat yhteisön politiikkaan.

Viimeisin päivitys 06.03.2008

Top