Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto (KOM(2007) 424 lopullinen) – naisten ja miesten välisten palkkaerojen korjaaminen

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Siinä tarkastellaan syitä, miksi naiset saavat jatkuvasti vähemmän palkkaa kuin miehet, ja esitetään mahdollisia toimintatapoja tämän syrjinnän ehkäisemiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Palkkaero* voi kuvastaa objektiivisia eroja, kuten ikää ja kokemusta. Se voi kuitenkin johtua myös useista oikeudellisista, yhteiskunnallisista ja taloudellisista tekijöistä, kuten eri töiden osakseen saamasta arvostuksesta.
 • Palkkaero on keskimääräistä suurempi yksityisen sektorin yrityksissä. Se kasvaa yrityksen koon, henkilön iän, koulutustason ja palvelusajan myötä.
 • Tiedonannossa määritellään neljä tapaa vähentää palkkasyrjintää:
  • nykyisen eurooppalaisen lainsäädännön täytäntöönpanon parantaminen ja tiedotuskampanjoiden järjestäminen miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen kunnioittamisen korostamiseksi
  • kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian täysimääräinen hyödyntäminen. Yksi strategian tavoitteista on palkkaeron pienentäminen.
  • sekä julkisen että yksityisen työsektorin työnantajien kannustaminen samapalkkaisuuden toteuttamiseen
  • hyvien käytännön esimerkkien vaihtaminen hallinnon kaikilla tasoilla.
 • Direktiivissä 2006/54/EY säädetään yhdenvertaisista työehdoista miehille ja naisille, mukaan lukien palkka.
 • Suosituksessa 2014/124/EU neuvotaan kansallisia hallituksia, kuinka ne voisivat panna paremmin täytäntöön samapalkkaisuusperiaatetta. Ohjeisiin kuuluvat
  • työntekijöiden oikeus saada tietoa palkkatasosta
  • vähintään 50 työntekijän yritysten säännölliset tiedotukset keskimääräisestä palkkatasosta
  • vähintään 250 työntekijän yritysten ja organisaatioiden kansalliset palkkausta koskevat tarkastukset
  • ajantasainen tiedotus sukupuolten välisestä palkkaerosta.

TAUSTAA

Naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun periaate juontaa juurensa aivan EU:n alkuaikoihin. Se sisältyy Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen (2 ja 3(3) artiklat), Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (8, 10 ja 157(1) artiklat), Euroopan unionin perusoikeuskirjaan (23 artikla) ja on yksi viidestä naisten peruskirjan tärkeimmästä tavoitteesta.

KESKEISET TERMIT

* Palkkaero: Palkkaerolla mitataan keskimääräisen bruttotuntipalkan suhteellista eroa miesten ja naisten välillä koko talouden piirissä.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta (KOM(2007) 424 lopullinen, 18.7.2007)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23–36)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015 (KOM(2010) 491 lopullinen, 21.9.2010)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2013) 861 final, 6.12.2013)

Komission suositus 2014/124/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen lujittamisesta läpinäkyvyyden avulla (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 112–116)

Viimeisin päivitys: 27.01.2016

Top