Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sosiaalipoliittinen toimintaohjelma (2006-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sosiaalipoliittinen toimintaohjelma (2006-2010)

Euroopan komissio ehdottaa uutta sosiaalipoliittista toimintaohjelmaa vuosiksi 2005-2010. Uuden toimintaohjelman päätavoitteena on "Sosiaalinen Eurooppa maailmantaloudessa: työtä ja mahdollisuuksia kaikille".

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto "Sosiaalipoliittinen ohjelma" (KOM(2005) 33 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä).

YHTEENVETO

Tällä tiedonannolla vahvistetaan prioriteetit, jotka ohjaavat Euroopan unionin toimia eurooppalaisen sosiaalisen mallin kehittämisessä. Sillä pyritään myös edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta olennaisena osana Lissabonin strategiaa ja kestävän kehityksen strategiaa (). Sosiaalipoliittisen ohjelman uudelleentarkastelu on keskeistä pyrittäessä edistämään talouskasvun sosiaalista ulottuvuutta ja parantamaan aiemmassa sosiaalipoliittisessa toimintaohjelmassa (es de en fr) (2000-2005) esitettyjen toimien täytäntöönpanoa.

Sosiaalipoliittisen toimintaohjelman tuoma lisäarvo on kiistaton, koska sillä voidaan helpottaa kansallisten järjestelmien nykyaikaistamista kauaskantoisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten aikana ja tukea yhtenäismarkkinoiden moitteetonta toimintaa varmistamalla perusoikeuksien ja yhteisten arvojen noudattaminen.

Toimintaohjelmassa kehitetään kaksitahoinen strategia: siinä korostetaan ensinnäkin ohjelman roolia kansalaisten luottamuksen lisäämisessä ja toiseksi esitetään keskeisiä toimia kahdella pääalalla, joita ovat työllisyys sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen.

KANSALAISTEN LUOTTAMUKSEN LISÄÄMINEN

Toimintaohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on vahvistaa kansalaisten luottamusta omaan kykyynsä hallita muutoksia, joita ovat lisääntynyt globaali kilpailu, tekninen kehitys ja väestön ikääntyminen.

Tähän liittyen toimintaohjelmassa esitetään joitakin perusedellytyksiä:

  • sukupolvien välinen lähestymistapa
  • muutoskumppanuus
  • ulkoinen ulottuvuus.

Sukupolvien välinen lähestymistapa

Euroopan väestörakenteessa tapahtuneet muutokset - varsinkin väestön ikääntyminen -, tarve mukauttaa sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmät näihin muutoksiin, tarve ottaa nuoret paremmin huomioon sekä maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ovat suuria haasteita.

Komissio aikoo tarkastella näitä haasteita ja ehdottaa toimia väestörakenteessa tapahtuvien muutosten analysoimiseksi.

Muutoskumppanuus

Viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan välinen kumppanuus on yksi yhteisön politiikan onnistumisen avaintekijöistä, ja tämän vuoksi komissio ehdottaakin, että järjestetään vuosittain foorumi, johon asianomaiset tahot osallistuvat. Foorumin tarkoituksena on arvioida sosiaalipoliittisen ohjelman täytäntöönpanoa kausittain.

Ulkoinen ulottuvuus

Komissio pyrkii myös sisällyttämään eurooppalaisen sosiaalisen mallin ulkoisiin toimiin ja vuoropuheluihin kahdenvälisellä, alueellisella ja monenvälisellä tasolla.

PRIORITEETTIALAT

Prioriteettialat, joihin uuden toimintaohjelman strategiset tavoitteet sisältyvät, ovat seuraavat:

  • työllisyys (hyvinvointitavoite)
  • yhdenvertaiset mahdollisuudet ja sosiaalinen osallisuus (yhteisvastuutavoite).

Täystyöllisyys

Jotta päästäisiin kasvua ja työllisyyttä koskeviin Lissabonin strategian tavoitteisiin, komissio on ehdottanut Euroopan työllisyysstrategian uudistettua kierrosta osana Lissabonin strategian väliarviointia. Näin tuetaan pitkän aikavälin taloudellista kasvua, torjutaan työttömyyttä ja alueellisia eroavuuksia sekä edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Jotta Euroopan sosiaalirahasto toimisi paremmin lähentymisen, työllisyyden ja kilpailukyvyn eduksi, komissio ehdottaa eri toimia, esimerkiksi vuonna 2006 Euroopan sosiaalirahaston toimijoille suunnattua tiedotusta ja vuosina 2006-2007 kansallisille parlamenteille ja muille asiaan liittyville toimijoille suunnattua tiedotuskampanjaa.

Komissio ehdottaa myös strategiaa, jolla pystyttäisiin tehokkaammin ennakoimaan, kannustamaan ja hallitsemaan taloudellisia muutoksia. Tätä varten on laadittu neljän kohdan strategia:

  • parannetaan yhteisön eri politiikan alojen keskinäistä vuorovaikutusta
  • lisätään työmarkkinaosapuolten osallistumista
  • lisätään synergiaa rahoituspolitiikan ja siinä käytettyjen välineiden, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston välillä
  • vahvistetaan Euroopan työllisyysstrategian sekä oikeudellisten kehysten ja työmarkkinaosapuolten tekemien sopimusten välistä yhteyttä.

Komissio ottaa uudessa toimintaohjelmassa käyttöön myös uudenlaisen toimintamallin työmarkkinasuhteita varten ja esittää useita aloitteita työlainsäädännöstä, työturvallisuudesta ja -terveydestä sekä yritysten sosiaalisesta vastuusta.

Komissio katsoo, että todellisten eurooppalaisten työmarkkinoiden luominen on välttämätöntä. Tavoitteena on poistaa näiden työmarkkinoiden suorat ja välilliset esteet sekä laatia politiikkaa, jonka avulla asianomaiset toimijat pystyvät hyödyntämään eurooppalaista työmarkkina-aluetta parhaiten.

Jotta työmarkkinaosapuolet voisivat lisätä valmiuksiaan maiden välisellä tasolla, komissio aikoo antaa ehdotuksen, jonka tavoitteena on antaa työmarkkinaosapuolille mahdollisuus vakiinnuttaa rajatylittävät työehtosopimusneuvottelut ja tulokset.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja osallisuuden edistäminen

Euroopan unioni on toiminut alkuunpanijana yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanossa. Vuosien 2000-2005 puitestrategian päättyessä komissio aikoo ehdottaa useita toimia, joilla ratkaistaisiin esimerkiksi seuraavia ongelmia: sukupuolten palkkaerot, naisten pääsy ja osallistuminen työmarkkinoille, perheen ja työelämän yhteensovittaminen sekä vammaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Komissio aikoo nimetä vuoden 2007 Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodeksi, jonka avulla voidaan tuoda esiin saavutettuja tuloksia sekä osoittaa monimuotoisuuden edut taloudelle ja eurooppalaiselle yhteiskunnalle.

See also

Lisätietoa saa Euroopan komission työllisyyden, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston verkkosivuilta (DE) (EN) (FR).

Viimeisin päivitys 25.04.2005

Top