Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yritysten yhteiskuntavastuu EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yritysten yhteiskuntavastuu EU:ssa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Euroopasta esikuva yritysten yhteiskuntavastuun alalla – COM(2006) 136 final

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa määritetään yritysten yhteiskuntavastuuta* koskevat painopisteet ja toimet, jotta yritysten potentiaalia voitaisiin hyödyntää paremmin kestävän kehityksen ja kasvu- ja kehitysstrategian tavoitteiden edistämisessä.

Näin saavutetaan etuja yrityksille, EU:n taloudelle ja koko yhteiskunnalle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yritysten yhteiskuntavastuuseen kuuluviin käytänteisiin osallistuu monia eri toimijoita (esim. ammattiliitot, sijoittajat kuluttajat ja kansalaisjärjestöt).

Yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi Euroopan komissio keskittyy

tukemaan sidosryhmien välisiä aloitteita

tekemään yhteistyötä EU-maiden kanssa niiden edustajista koostuvan yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevän korkean tason ryhmän yhteydessä kansallisten ja alueellisten välineiden käyttöön ottamiseksi

lisäämään kuluttajien tietoisuutta siitä, miten he voivat vaikuttaa valinnoillaan

yrityksen yhteiskuntavastuun edistämiseen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset).

Yritysten yhteiskuntavastuun alalla on saavutettu edistystä Euroopan komission harjoittaman politiikan ansiosta. Vuoden 2011 tiedonannossa hahmotellaan komission uudelleen määrittelemä yritysten yhteiskuntavastuun käsite sekä tällä alalla kaudella 2011–2014 toteutettavat toimet.

EU:n yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaan strategiaan sisältyy

yritysten yhteiskuntavastuun näkyvyyden parantaminen ja hyvien käytänteiden levittäminen

luottamuksen parantaminen ja seuraaminen yrityksissä

yritysten yhteiskuntavastuun palkitsevuuden parantaminen markkinoilla

yritysten sosiaalisten ja ympäristötietojen läpinäkyvyyden parantaminen

yritysten yhteiskuntavastuun sisällyttäminen koulutukseen ja tutkimukseen

yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvien julkisten toimien merkityksen korostaminen

eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen yritysten yhteiskuntavastuupolitiikan lähentäminen.

Yritysten yhteiskuntavastuustrategian arvioimiseksi komissio käynnisti yritysten yhteiskuntavastuuta 2011–2014 koskevan julkisen kuulemisen. Sillä pyrittiin yksilöimään saavutukset, puutteet ja tulevat haasteet.

TAUSTAA

Julkaistuaan Yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämistä koskevan vihreän kirjan vuonna 2001 Euroopan komissio on tehnyt uraauurtavaa työtä yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan julkisen politiikan kehittämisessä.

KESKEISET TERMIT

* Yritysten yhteiskuntavastuu: käsite, jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa. Vaikka yrityksen yhteiskuntavastuun on oltava yritysjohtoista, hallitukset voivat toimia tukijoina poliittisten toimien ja asetusten avulla.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden toteuttaminen: Euroopasta esikuva yritysten yhteiskuntavastuun alalla (KOM(2006) 136 lopullinen, 22.3.2006)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights - State of Play” (SWD(2015) 144 final, 14.7.2015)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014 (KOM(2011) 681 lopullinen, 25.10.2011)

Julkinen kuuleminen yritysten yhteiskuntavastuusta, 2014

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23–34)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 1–9)

Viimeisin päivitys: 09.11.2015

Top