Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maantiekuljetusalan ajoaika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maantiekuljetusalan ajoaika

Asetuksessa (EY) N:o 561/2006 vahvistetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevat säännöt työolojen ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetusta sovelletaan maanteiden tavaraliikenteeseen, jos ajoneuvon suurin sallittu massa on yli 3,5 tonnia, ja henkilöliikenteeseen, jos ajoneuvo on tarkoitettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen (kuljettaja mukaan lukien).

Sitä sovelletaan ajoneuvon rekisteröintimaasta riippumatta tieliikenteeseen EU:ssa sekä EU-maiden, Sveitsin ja Euroopan talousalueen maiden välillä.

Alaikäraja

Kuljettajien ja autonapumiesten on oltava vähintään 18-vuotiaita lukuun ottamatta tiettyjä olosuhteita, joissa kuljettajan ammattiin pyrkivien autonapumiesten alaikäraja on 16 (katso lisätietoja artiklasta 5).

Ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevat säännöt

Näitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu artikloissa 6, 7, 8 ja 9. Niihin sisältyy

  • enintään 9 tunnin vuorokautinen ajoaika, jota voidaan pidentää 10 tuntiin enintään kahdesti viikossa,
  • enintään 56 tunnin viikoittainen ajoaika,
  • enintään 90 tunnin kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika,
  • 4,5 tunnin ajoajan jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin yhtäjaksoinen tauko, jollei hän pidä lepoaikaa,
  • vähintään 11 tunnin vuorokautinen lepoaika, jota voidaan lyhentää 9 tuntiin enintään 3 kertaa viikossa,
  • vähintään 45 tunnin säännöllinen viikoittainen lepoaika ja vähintään 24 tunnin lyhennetty viikoittainen lepoaika.

Ajopiirturi

Asetusta (EY) N:o 561/2006 muutetaan uudella asetuksella (EU) N:o 165/2014. Siinä säädetään valvontalaitteen (ajopiirturi) rakennetta, asentamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvot on varustettava valvontalaitteella.

Ajopiirturi on laite, joka valvoo ajoaikaa, taukoja ja lepoaikoja sekä varallaoloaikaa ja muita kuljettajan hoitamia tehtäviä. Ajopiirturin tarkoituksena on

  • valvoa, kuinka kuljettaja noudattaa voimassa olevia sääntöjä,
  • valvoa ammattikuljettajien ajoaikoja uupumisen ehkäisemiseksi,
  • taata terve kilpailu ja tieturvallisuus.

Uudessa asetuksessa säädetään älykkäästä ajopiirturista, joka käyttöönoton jälkeen kirjaa tiedot automaattisesti satelliittipaikannuksen avulla. Sen pitäisi parantaa säännösten noudattamista ja auttaa havaitsemaan mahdolliset petokset ja väärinkäytökset.

Uusiin ajoneuvoihin, joiden massa on yli 3,5 tonnia (tavarakuljetuksissa) ja jotka on tarkoitettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan lukien (henkilöliikenteessä), on asennettava ajopiirturi.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 561/2006

11.4.2007, lukuun ottamatta artiklaa 10(5), artiklaa 26(3) ja (4), ja artiklaa 27, joka astuu voimaan 1.5.2006

-

EUVL L 102, 11.4.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1073/2009

4.12.2009, lukuun ottamatta osittaista soveltamista, katso artikla 31

-

EUVL L 300, 14.11.2009

Asetus (EU) N:o 165/2014

1.3.2014, artiklassa 48 luetelluin poikkeuksin

-

EUVL L 60, 28.2.2014

Viimeisin päivitys 10.06.2014

Top