Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi

Tämän direktiivin tavoitteena on luoda kehykset rajat ylittäville audiovisuaalisille mediapalveluille yhteisten ohjelmatuotanto- ja jakelumarkkinoiden vahvistamiseksi ja edellytysten luomiseksi terveelle kilpailulle.

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä säädetään audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista ja jakelua koskevista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä.

Mitä mediapalvelujen tarjoajia* direktiivi koskee?

Direktiiviä sovelletaan mediapalvelujen tarjoajiin seuraavissa tapauksissa:

mediapalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee samassa EU-maassa, jossa tehdään asianomaista audiovisuaalista mediapalvelua koskevat toimitukselliset päätökset;

päätoimipaikka ja audiovisuaaliset mediapalvelut sijaitsevat eri EU-maissa;

mediapalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee yhdessä EU-maassa, mutta audiovisuaalista mediapalvelua koskevat toimitukselliset päätökset tehdään kolmannessa maassa;

palveluntarjoaja käyttää jossakin EU-maassa sijaitsevaa maa-satelliittiyhteyttä;

palveluntarjoaja käyttää jollekin EU-maalle kuuluvaa satelliittikapasiteettia.

Missä määrin sovelletaan edelleenlähettämisen vapautta?

EU-maat eivät saa rajoittaa muista EU-maista tulevien audiovisuaalisten mediapalvelujen edelleenlähettämistä, elleivät lähetykset sisällä ohjelmia, jotka ovat luonteeltaan väkivaltaisia tai pornografisia ja voivat siten vahingoittaa alaikäisten kehitystä.

Ne voivat myös rajoittaa edelleenlähettämistä, jos ne katsovat järjestyksen, kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai kuluttajansuojan olevan uhattuna.

Mitä velvoitteita mediapalveluilla on?

Mediapalvelujen tarjoajien on asetettava kuluttajien saataville seuraavat tiedot itsestään:

nimi;

käyntiosoite;

yhteystiedot;

toimivaltaiset sääntely- tai valvontaelimet.

Alaikäisten suojelu

Alaikäisten suojelemiseksi pornografisten tai väkivaltaisten ohjelmien haitoilta on ennen tällaisten ohjelmien lähettämistä annettava äänimerkkivaroitus tai ohjelman on oltava tunnistettavissa koko sen keston ajan näkyvästä tunnusmerkistä.

Vihaan yllyttäminen

Audiovisuaaliset mediapalvelut eivät saa sisältää minkäänlaista yllyttämistä vihaan rodun, sukupuolen, uskonnon tai kansallisuuden perusteella.

Audiovisuaalisten mediapalvelujen saatavuus

Mediapalvelujen tarjoajien on parannettava näkö- ja kuulovammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää palvelujaan.

Oikeus tiedonsaantiin

EU-maat voivat toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tiettyjä niiden yhteiskunnallisesti erityisen merkittävinä pitämiä tapahtumia ei voida lähettää edelleen yksinoikeudella siten, että merkittävää osaa EU-maan yleisöstä estetään seuraamasta niitä. Kukin EU-maa voi laatia luettelon tällaisista tapahtumista ja määrittää, miten ne on lähetettävä.

EU-maiden alueelle sijoittautuneilla lähetystoiminnan harjoittajilla on oikeus saada lyhyitä uutisraportteja varten käyttöönsä aineistoa yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka lähetetään yksinoikeudella.

Eurooppalaisten teosten ja riippumattomien tuotantojen tukeminen

Lähetystoiminnan harjoittajien on varattava vähintään 10 prosenttia lähetysajastaan tai 10 prosenttia ohjelmistobudjetistaan lähetystoiminnan harjoittajista riippumattomien tuottajien valmistamille eurooppalaisille teoksille. Tähän aikaan ei lueta aikaa, joka on varattu

uutisille;

urheilutapahtumille;

kilpailunomaisille viihdeohjelmille;

mainoksille;

tekstitelevisiopalveluille;

teleostoslähetyksille.

EU-maiden on varmistettava, että tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat edistävät eurooppalaisten teosten tuotantoa ja saatavuutta. Ne voivat esimerkiksi rahoittaa eurooppalaisten teosten tuotantoa tai antaa ohjelmaluetteloissaan runsaasti tilaa tai näkyvyyttä eurooppalaisille teoksille.

Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä

Mediapalvelun tarjoajat tarjoavat audiovisuaalista kaupallista viestintää*. Sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

sen on oltava helposti tunnistettavissa. Piilotetusti toteutettu audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on kielletty;

siinä ei saa käyttää alitajunnan kautta vaikuttavia tekniikoita;

se ei saa loukata ihmisarvoa;

se ei saa sisältää tai edistää syrjintää;

se ei saa kannustaa ympäristöä vahingoittavaan toimintaan;

se ei saa sisältää erityisesti alaikäisille kohdistettua, alkoholijuomia koskevaa viestintää;

se ei saa edistää tupakkatuotteiden myyntiä;

se ei saa edistää sellaisten lääkkeiden ja lääketieteellisten hoitojen myyntiä, jotka ovat saatavissa ainoastaan lääkärin määräyksestä;

se ei saa aiheuttaa alaikäisille moraalista tai fyysistä haittaa.

Jotkin audiovisuaaliset mediapalvelut tai ohjelmat voivat olla sponsoroituja*. Tällöin niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

niillä ei saa olla vaikutusta mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen riippumattomuuteen;

niissä ei saa suoraan kannustaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja;

katsojille on ilmoitettava selvästi sponsorointisopimuksesta.

Tuotesijoittelu* on sallittua tietyissä tapauksissa ja tietyntyyppisissä ohjelmissa.

Televisiomainonta ja teleostoslähetykset

Televisiomainonta ja teleostoslähetykset on erotettava toimitetusta sisällöstä kuva- tai äänitunnuksella tai tilan käyttöön liittyvin keinoin.

Televisiota varten tehtyjen elokuvien (lukuun ottamatta sarjoja, sarjafilmejä ja dokumenttiohjelmia), elokuvateosten ja uutisohjelmien lähetyksen saa keskeyttää televisiomainoksilla tai teleostoslähetyksillä kerran kutakin aikataulun mukaista 30 minuutin jaksoa kohti.

Tällä direktiivillä kumotaan direktiivi 89/552/EY.

KESKEISET TERMIT

* Mediapalvelun tarjoaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on toimituksellinen vastuu audiovisuaalisen mediapalvelun audiovisuaalisen sisällön valinnasta ja joka määrää siitä, millä tavalla sisältö organisoidaan.

* Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä: äänen kanssa tai ilman ääntä lähetettävää kuvaa, jonka tarkoituksena on suoraan tai epäsuorasti edistää taloudellista toimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tavaroiden tai palvelujen myyntiä taikka kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön julkista kuvaa.

* Sponsorointi: kaikki osallistuminen audiovisuaalisten mediapalvelujen tai ohjelmien rahoitukseen, jos rahoittaja on sellainen julkinen tai yksityinen yritys taikka luonnollinen henkilö, joka ei harjoita audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista eikä audiovisuaalisten teosten tuotantoa, ja jos tarkoituksena on edistää yrityksen tai henkilön nimeä, tavaramerkkiä, julkista kuvaa, toimintaa tai sen tuotteiden myyntiä.

*Tuotesijoittelu: tuotteen, palvelun, tavaramerkin tai näitä koskevan viittauksen sisällyttäminen ohjelmaan maksua tai muuta samankaltaista vastiketta vastaan.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2010/13/EU

5.5.2010

-

EUVL L 95, 15.4.2010

Viimeisin päivitys: 21.09.2015

Top