Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan kulttuuriperinnön verkkosaatavuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan kulttuuriperinnön verkkosaatavuus

Tässä tiedonannossa esitellään Europeanan, eurooppalaisen digitaalisen kirjaston, kehittämisen edistyminen. Europeana tarjoaa yleisölle yhteisen lähtöpisteen Euroopan kulttuuriperintöön. Tärkeimmät käsiteltävät asiat koskevat kulttuuriaineistomme digitointia, verkkosaatavuutta ja digitaalista säilyttämistä.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 11 päivänä elokuuta 2008 - Euroopan kulttuuriperintöön yhdellä klikkauksella: Edistyminen kulttuuriaineiston digitoinnissa ja verkkosaatavuudessa sekä digitaalisessa säilyttämisessä EU:ssa [KOM(2008) 513 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannossa esitellään saavutettu edistyminen ja vaiheet, joita vielä tarvitaan Europeanan, eurooppalaisen digitaalisen kirjaston kehittämiseen. Erityisesti painotetaan kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä 24 päivänä elokuuta 2006 annetun komission suosituksen 2006/585/EY, jota kannatettiin neuvoston 20 päivänä marraskuuta 2008 antamissa päätelmissä, täytäntöönpanotoimia jäsenvaltioissa.

Europeana on digitoidun eurooppalaisen materiaalin monikielinen käyttöpiste. Sen kehittäminen sai uutta vauhtia vuonna 2007 etenkin eri kulttuurialat yhdistävän Euroopan digitaalisen kirjastosäätiön perustamisen myötä. Europeanan alustava sivusto julkaistiin helmikuussa 2008, ja tavoitteena oli prototyypin julkaiseminen saman vuoden marraskuussa. Prototyyppiä kehitetään kaikki ominaisuudet tarjoavaksi palveluksi seuraavien kahden vuoden aikana.

Europeanan kehittämiseen liittyviä, vielä ratkaisemattomia kysymyksiä ovat

 • tekijänoikeudella suojatun aineiston ottaminen mukaan
 • monikielisten hakutoimintojen tarjoaminen
 • yhteistyötä tukevientyökalujen integrointi
 • Europeanan tekeminen tunnetuksi laajalle yleisölle.

Jäsenvaltiot ovat edellä mainitun suosituksen perusteella edistyneet seuraavissa asioissa:

 • Digitointi – Useimmat jäsenvaltiot ovat tehneet yleiskatsauksen digitointitoimista sekä laatineet digitointia koskevat strategiat ja suunnitelmat. Yleiskatsauksia ei kuitenkaan käytetä järjestelmällisesti eikä strategioissa ja suunnitelmissa ole määritetty määrällisiä tavoitteita. Näillä alueilla sekä rahoitussuunnittelussa tarvitaan lisätoimia. Vaikka jotkin jäsenvaltiot ovat antaneet digitointiin merkittävästi varoja, lisärahoitusta tarvitaan. Lisärahoitusta voitaisiin hankkia julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien tai yksityisen sponsoroinnin kautta. Lisäksi on olennaista lisätä edelleen digitoinnin määrää. Monet jäsenvaltiot ovat perustaneet tätä varten digitointikeskuksia.
 • Sähköinen saatavuus – Monet jäsenvaltiot ovat joko perustaneet tai ovat perustamassa kansallisia portaaleja, jotka voivat toimia Europeanan kokoajina. Useimmat kehittävät myös eurooppalaisen yhteentoimivuuden kannalta olennaisen tärkeitä standardeja. Jotkin jäsenvaltiot ovat alkaneet ottaa työhön mukaan yksityisiä sisällönhaltijoita, jotta saatavilla olisi myös tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Orpoteosten osalta edistyminen vaikuttaa kuitenkin vähäiseltä. Jotkin jäsenvaltiot ovat tältä osin ilmaisseet toivovansa unionitason ratkaisua. Edistyminen on myös ollut vähäistä loppuunmyytyjen tai jakelusta poistettujen teosten digitointiin ja saataville asettamiseen liittyvien oikeuksien selvittelyn osalta tai vapaasti saatavilla olevien teosten käytön esteiden selvittelyn osalta. Etenkin jälkimmäiseen seikkaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota, koska tällaisten teosten saataville asettamisen jatkaminen on ratkaisevan tärkeää.
 • Digitaalinen säilyttäminen – Useimmat jäsenvaltiot ovat alkaneet muotoilla digitaalisen säilyttämisen strategioita ja jotkin maat ovat jo laatineet yksilöidyt säilytyssuunnitelmat, mutta niiden seuranta ja niihin tarvittavat varat ovat edelleen rajallisia. Monikopiointi säilyttämistä varten on sallittua useimmissa jäsenvaltioissa, ja niissäkin, joissa se ei ole sallittua, pohditaan tarvittavia lainsäädäntötoimia. Lakisääteistä tallettamista koskevat säädökset ovat samoin ajan tasalla useimmissa jäsenvaltioissa, mutta aineistoissa, joita sääntely koskee, ja tallettamisperusteissa on huomattavia eroja. Monet jäsenvaltiot ovat myös panneet täytäntöön tiettyjen laitosten (tavallisesti kansalliskirjasto) toteuttamaan verkkoharavointiin liittyvää lainsäädäntöä. Verkkoharavoinnilla saadun aineiston käyttö on muilta osin rajattua tekijänoikeudellisten ja yksityisyyden suojaan liittyvien oikeuksien vuoksi.

Vaikka jäsenvaltiot ovat edistyneet huomattavasti kulttuuritiedon asettamisessa saataville sähköisessä muodossa, lisätoimia tarvitaan etenkin seuraavissa asioissa:

 • digitoinnin rahoitus ja määrälliset tavoitteet
 • Europeanan tuki
 • lainsäädäntötoimet ja muut toimet, joilla edistetään orpoteosten sekä loppuunmyytyjen tai jakelusta poistettujen teosten digitointia ja saatavuutta
 • digitaaliseen säilyttämiseen liittyvät rahoitus- ja organisointitoimet.

Vuonna 2006 perustettu digitaalisia kirjastoja käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä on antanut jäsenvaltioille käytännön neuvoja edellä mainitun suosituksen täytäntöönpanosta. Ryhmän työ keskittyy erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin välisiin kumppanuuksiin, tieteelliseen tietoon ja tekijänoikeuskysymyksiin.

Europeanan tarjoamien palvelujen kehittämiseksi tarvitaan edistymistä teknisissä kysymyksissä, mikä koskee etenkin edullisempien ja laadukkaampien digitointi- ja säilytystekniikoiden saamista käyttöön. Komissio on tukenut tätä edistymistä tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmien ja eContentplus -ohjelman kautta. Se on vahvistanut sitoutuvansa jatkossakin antamaan tukea Europeanan kehittämiseen liittyvien poliittisten aloitteiden ja rahoitusohjelmien avulla ja muilla hankkeilla, jotka parantavat digitaalisen kulttuuriaineiston saatavuutta ja säilyttämistä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - "Europeana – seuraavat askeleet" [KOM(2009) 440 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä. Tässä tiedonannossa esitetään Europeanan toteutukseen liittyvät tulevat haasteet.

Europeanan tulokset ovat myönteisiä. Se tarjoaa saataville 4,6 miljoonaa digitoitua kirjaa, sanomalehteä, videoleikettä, karttaa, valokuvaa ja asiakirjaa ja siihen tarjoaa sisältöä yli tuhat kulttuurilaitosta.

Tiedonannossa kuvataan kuitenkin useita ongelmia, jotka liittyvät

 • jäsenvaltioiden väliseen kulttuuriaineiston tarjoamiseen liittyvään epätasapainoon. Ranska on tarjonnut 47 prosenttia digitoiduista kohteista, kun taas jotkin toiset jäsenvaltiot, kuten Puola ja Unkari, ovat tarjonneet lähinnä kirjoja;
 • tekijänoikeus siltä osin, että uudehkot teokset ovat tekijänoikeussuojattuja, mikä rajoittaa niiden saatavuutta, toisin kuin 1900-lukua edeltävän ajan teoksien saatavuutta. Oikeudenhaltijoiden kanssa on tärkeää tehdä yhteistyötä tekijänoikeudella suojattujen teosten saatavuuden edistämiseksi. Haasteena ovat myös digitoinnin oikeudelliset seuraukset;
 • Europeanan rahoitus ja sen hallinto.

Sen vuoksi tarvitaan lisätoimia, joiden avulla varmistetaan, että kansalaiset voivat saada täyden hyödyn Europeanan palveluista.

Neuvoston päätelmät, annettu 20 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan digitaalisesta kirjastosta Europeanasta [EUVL C 319, 13.12.2008]. Euroopan unionin neuvosto ilmaisee päätelmissään tyytyväisyytensä Euroopan digitaalisen kirjaston Europeanan vaiheittaisesta perustamisesta ja jäsenvaltioiden sitoutumisesta kyseiseen hankkeeseen. Jotta hanke onnistuisi, neuvosto kehottaa jäsenvaltioita

 • jatkamaan kansallisten tavoitteidensa täytäntöönpanostrategiaa
 • edistämään keskinäistä synergiaa kulttuuriaineiston digitoinnin ja sähköiseen saatavuuden lisäämiseksi
 • sisällyttämään digitaalista kulttuuriaineistoa Europeanaan;
 • helpottamaan orpoteosten digitointia ja sähköistä saatavuutta.

Neuvosto kehottaa Euroopan komissiota tukemaan Europeanan kehittämistä sekä edistämään sitä Euroopassa ja muualla maailmassa ja rohkaisemaan julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien perustamista sen kehittämiseksi.

See also

 • Lisätietoja saa Euroopan komission tietoyhteiskuntaa koskevan teemaportaalin digitaalisia kirjastoja koskevan aloitteen (DE) (EN) (FR) verkkosivustolta

Viimeisin päivitys 19.11.2009

Top