Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin säädökset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan unionin säädökset

Tehtäviensä suorittamiseksi Euroopan unionin (EU) toimielimet tarvitsevat erilaisia säädöksiä. Ne ovat lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä tai muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä. Luonteestaan riippuen säädökset voivat olla oikeudellisesti sitovia.

TIIVISTELMÄ

Tehtäviensä suorittamiseksi Euroopan unionin (EU) toimielimet tarvitsevat erilaisia säädöksiä. Ne ovat lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä tai muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä. Luonteestaan riippuen säädökset voivat olla oikeudellisesti sitovia.

Johdanto

Lissabonin sopimuksessa arvioitiin EU:n säädösten luokittelua. Yksinkertaisuuden vuoksi EU:n toimielinten käytössä olevien säädösten määrää vähennettiin yli kymmenestä viiteen.

Lisäksi sopimus antoi Euroopan komissiolle mahdollisuuden hyväksyä uudenlaisia säädöksiä, joita kutsutaan delegoiduiksi säädöksiksi. Sopimuksessa vahvistettiin myös komission valtuuksia hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä. Näiden kahden muutoksen tarkoituksena on tehostaa eurooppalaista päätöksentekoa ja päätösten täytäntöönpanoa.

EU:n säädökset ja niiden luokittelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artiklan nojalla Euroopan toimielimet voivat hyväksyä viiden tyyppisiä säädöksiä:

Asetus, direktiivi ja päätös ovat velvoittavia säädöksiä, toisin kuin suositukset ja lausunnot.

Päätös voidaan osoittaa yhdelle tai usealle vastaanottajalle (EU-maat, yritykset tai yksityishenkilöt). On olemassa myös päätöksiä, joita ei ole tarkoitettu tietylle vastaanottajalle, erityisesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla.

Delegoidut säädökset

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa määrätään, että unionin lainsäätäjä (yleisimmin Euroopan parlamentti ja neuvosto) voi delegoida komissiolle valtuuden hyväksyä muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan muita kuin säädöksen keskeisiä osia.

Delegoidussa säädöksessä voidaan esimerkiksi lisätä uusia (muita kuin keskeisiä) sääntöjä tai muuttaa jälkeenpäin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen joitain osia. Tämän ansiosta lainsäätäjä voi keskittyä politiikan määrittelyyn ja tavoitteisiin menemättä liiaksi teknisiin yksityiskohtiin.

Valtuuksien siirtäminen voi kuitenkin tapahtua vain hyvin tiukkoja sääntöjä noudattaen. Vain komissio voidaan valtuuttaa hyväksymään delegoituja säädöksiä. Lisäksi aihealueen keskeisiin kysymyksiin ei voi soveltaa säädösvallan siirtoa. Myös säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, laajuus ja kesto on määritettävä säädöksissä. Lopuksi lainsäätäjän on asetettava selkeät ehdot, joiden rajoissa säädösvallan siirto voi tapahtua. Parlamentti ja neuvosto voivat käyttää oikeutta peruuttaa siirto tai ilmaista vastalauseen delegoitua säädöstä koskien.

Tätä menettelytapaa käytetään yleisesti monilla alueilla, kuten sisämarkkinat, maatalous, ympäristö, kuluttajansuoja, liikenne sekä oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasiat.

Täytäntöönpanosäädökset

EU:n lainsäädännön täytäntöönpano EU-maiden alueella kuuluu etupäässä kunkin EU-maan tehtäviin. Jotkin laillisesti velvoittavat EU:n säädökset edellyttävät kuitenkin yhdenmukaista täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa. Näissä tapauksissa sekä EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 ja 26 artiklassa määritetyissä tapauksissa komissio valtuutetaan hyväksymään täytäntöönpanosäädökset (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artikla).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä. Valvonnassa käytetään EU-terminologiassa ”komitologiana” tunnettua menettelyä, jossa EU-maiden edustajista koostuvat komiteat avustavat komissiota ja joiden puheenjohtajana toimii komission edustaja. Puheenjohtaja toimittaa komitealle ehdotukset täytäntöönpanosäädöksiksi.

Katso lisätietoja EU:n lainsäädäntöä käsittelevältä Euroopan unionin verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys: 08.09.2015

Top