Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alat, joilla EU voi tukea EU-maiden päätöksentekoa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alat, joilla EU voi tukea EU-maiden päätöksentekoa

 

TIIVISTELMÄ

Johdanto

Lissabonin sopimuksessa otettiin käyttöön neljä uutta politiikanalaa, joilla Euroopan unionilla on toimivalta toteuttaa toimia

  • pelastuspalvelu
  • hallinnollinen yhteistyö
  • matkailu ja
  • urheilu.

EU:n toimivalta näillä aloilla on luonteeltaan täydentävää. EU ei saa uutta lainsäädäntötoimivaltaa, vaan se voi toimillaan ainoastaan tukea EU-maiden toimia voimatta yhdenmukaistaa kansallista lainsäädäntöä.

EU on jo toteuttanut näillä aloilla toimia monialaisten politiikkojen kautta. Lissabonin sopimuksessa selkeytetään EU:n tavoitteita ja toimia luomalla näille neljälle alalle omat oikeusperustat.

Pelastuspalvelu

Lissabonin sopimuksella pyritään parantamaan EU:n kykyä reagoida luonnon tai ihmisen aiheuttamiin suuronnettomuuksiin. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 196 artiklan nojalla EU voi toteuttaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on

Pelastuspalvelua koskevat edellytykset on huomioitava yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklassa esitetyn yhteisvastuulausekkeen kanssa. Yhteisvastuulausekkeen nojalla EU voi auttaa jäsenvaltiota, joka on joutunut terrori-iskun taikka luonnon tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden kohteeksi.

Hallinnollinen yhteistyö

Jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen yhteistyö siirtyy EU:n toimivallan piiriin (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 197 artikla). Tavoitteena on varmistaa EU:n lainsäädännön tehokas täytäntöönpano parantamalla erityisesti EU-maiden hallinnon tehokkuutta (esimerkiksi valmisteverotuksen alalla). EU voi näin ollen hyväksyä uusia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa EU-maiden välistä hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä koulutusohjelmien toteuttamista.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa asetetaan tämän uuden toimivallan käytölle kuitenkin kaksi rajoitusta:

  • EU-maata ei voida missään olosuhteissa velvoittaa hyödyntämään EU:n tukea
  • EU ei voi hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat EU-maiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.

Matkailu

Matkailu on jo aiemmin huomioitu monissa EU:n politiikoissa, kuten aluepolitiikassa ja työllisyyspolitiikassa. Perussopimuksessa luodaan erityinen oikeusperusta, joka mahdollistaa EU:n toimet matkailun alalla (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 195 artikla).

EU voi toiminnallaan pyrkiä

  • kannustamaan matkailualan toimien kehittämiselle suotuisan ympäristön luomista
  • edistämään EU-maiden välistä yhteistyötä erityisesti hyvien käytäntöjen vaihdon avulla.

Urheilu

Lissabonin sopimuksessa vakiinnutetaan EU:n toimivalta urheilun alalla. Sopimuksessa ei kuitenkaan ole urheilua koskevaa erillistä artiklaa, vaan urheilua koskeva oikeusperusta on yhdistetty perussopimusten koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa koskevaan jaksoon.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklassa määrätään, että EU:n tavoitteena on edistää eurooppalaista urheilua. Käytännössä EU voi esimerkiksi tukea EU-maiden toimia urheilijoiden fyysisen ja henkisen koskemattomuuden suojelemiseksi tai dopingaineiden käytön torjumiseksi.

EU voi lisäksi kehittää kansanvälisten urheilujärjestöjen välistä yhteistyötä.

Viimeisin päivitys: 15.02.2016

Top