Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Määräenemmistöpäätöksenteko ja tavallinen lainsäätämismenettely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Määräenemmistöpäätöksenteko ja tavallinen lainsäätämismenettely

 

TIIVISTELMÄ

Lissabonin sopimuksella pyritään uudistamaan ja parantamaan Euroopan unionin (EU) päätöksentekomenettelyä laajentuneessa 28 maan muodostamassa Euroopan unionissa. Sopimuksessa laajennetaan määräenemmistöpäätöksen soveltamisalaa EU:n neuvostossa ja lisätään niitä aloja, joilla Euroopan parlamentti hyväksyy komission säädösehdotuksia (asetukset, direktiivit ja päätökset) neuvoston kanssa tasa-arvoisessa asemassa (tavallinen lainsäätämismenettely).

MÄÄRÄENEMMISTÖPÄÄTÖKSEN PIIRIIN KUULUVAT UUDET POLITIIKAN ALAT

Määräenemmistöpäätöksenteko on nyt yleisin EU:n neuvoston käyttämä päätöksentekotapa, jota se käyttää useimmissa päätöksissään. Lissabonin sopimuksessa määräenemmistö korvaa yksimielisyyden muun muassa seuraavilla uusilla aloilla:

ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia, turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskevat toimenpiteet

oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa ja rikoslainsäädännön yhdenmukaistaminen määrittämällä esimerkiksi rikokset ja seuraamukset erityisen vakavilla rikollisuuden aloilla (kuten terrorismi, ihmiskauppa, naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, huumekauppa, rahanpesu)

eurooppalaisten teollis- ja tekijänoikeuksien luominen yhtenäisen teollis- ja tekijänoikeuksien suojan tarjoamiseksi koko EU:n alueella

urheilua ja kulttuuria edistävät toimenpiteet

tietyt EU:n kauppapolitiikan osa-alueet (muun muassa kulttuuri- ja audiovisuaalisten palvelujen, sosiaali-, koulutus- tai terveydenhuoltopalvelujen sekä sisäisten sääntöjen hyväksymisen aloilla).

Yksimielisyyttä käytetään kuitenkin edelleen pääsääntöisesti muun muassa seuraavilla arkaluonteisilla aloilla:

verotuksen yhdenmukaistaminen (välittömät verot)

sosiaaliturva ja sosiaalinen suojelu

perheoikeuden rajatylittävät näkökohdat

Näiden lisäksi kaikkien EU-maiden on päästävä yhteisymmärrykseen päätettäessä uusien maiden liittymisestä EU:hun ja perussopimusten muuttamisesta.

TAVALLISEN LAINSÄÄTÄMISMENETTELYN KÄYTÖN LAAJENTAMINEN

Aiemmin yhteispäätösmenettelynä tunnetun tavallisen lainsäätämismenettelyn soveltamisalaan lisätään Lissabonin sopimuksella 40 uutta oikeusperustaa (sopimuksen artikloihin perustuvaa politiikanalaa) erityisesti oikeuden, vapauden ja turvallisuuden sekä maatalouden aloilla. Nyt tätä menettelyä sovelletaan valtaosaan asioista, joissa EU:n neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä.

Muutokset

Määräenemmistön soveltamisalan laajentaminen on johtanut tiettyihin muutoksiin etenkin rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 ja 83 artikla) sekä siirtotyöläisten sosiaaliturvan alalla (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 48 artikla).

Näillä aloilla Lissabonin sopimuksen nojalla on otettu käyttöön irtisanomislausekkeita, joiden avulla voidaan poiketa tavanomaisesta lainsäätämismenettelystä, jos maa katsoo, että hyväksyttävänä oleva säädös uhkaa sen sosiaaliturvajärjestelmän tai sen rikosoikeusjärjestelmän perusperiaatteita.

Lissabonin sopimuksen nojalla otetaan käyttöön myös yhdyskäytävälausekkeita, joiden nojalla tiettyä alaa koskevan säädöksen hyväksymisessä siirrytään määräenemmistöpäätöksenteosta yksimieliseen päätöksentekoon.

Lisätietoja:

Viimeisin päivitys: 24.11.2015

Top