Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppa-neuvoston työjärjestys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppa-neuvoston työjärjestys

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Eurooppa-neuvoston päätös 2009/882/EU Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Päätöksessä säädetään säännöt ja menettelyt Eurooppa-neuvoston työskentelyn järjestämiseksi.
 • Siinä määritellään
  • puheenjohtajan ja pääsihteeristön tehtävät
  • kokousten valmistelu
  • äänestysmenettely ja
  • päätösten julkistaminen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä kaksi kertaa puolivuotiskaudella enintään kaksipäiväiseen kokoukseen. Ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle, jos tilanne sitä vaatii.
 • Eurooppa-neuvostoon kuuluvat
 • Myös EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu sen työskentelyyn.
 • Eurooppa-neuvoston kokouksiin osallistuvien EU-maiden ja Euroopan komission valtuuskuntiin voi kuulua enintään 20 henkilöä.
 • Päätökset tehdään periaatteessa yhteisymmärryksessä, mutta perussopimuksissa määritellyissä tapauksissa voidaan myös äänestää.
 • Eurooppa-neuvosto voi julkistaa äänestysten tulokset sekä niihin liittyvät kansalliset lausumat.
 • Eurooppa-neuvoston kokoukset eivät ole julkisia.
 • Kustakin kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jossa luetellaan Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi saatetut asiakirjat, hyväksytyt päätelmät, tehdyt päätökset sekä lausumat, joiden merkitsemistä pöytäkirjaan EU-johtaja on pyytänyt.
 • Eurooppa-neuvoston päätökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei niille ole osoitettu erityistä vastaanottajaa.
 • Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja vastaa Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelusta ja sen työskentelyn jatkuvuudesta.
 • Yleisten asioiden neuvosto, joka koostuu periaatteessa ulkoministereistä, valmistelee kokouksen esityslistan kohdat ja huolehtii tarvittavista jatkotoimista.
 • Yleisten asioiden neuvosto käsittelee alustavaa selityksin varustettua ehdotusta esityslistaksi vähintään neljä viikkoa ennen Eurooppa-neuvoston kokousta. Se viimeistelee kokousvalmistelut vähintään viisi päivää ennen EU-johtajien kokoontumista.
 • Eurooppa-neuvosto voi kutsua Euroopan parlamentin puhemiehen kuultavaksi.
 • Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja antaa Euroopan parlamentille kertomuksen jokaisesta Eurooppa-neuvoston kokouksesta.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätös tuli voimaan 1. joulukuuta 2009.

TAUSTAA

Lissabonin sopimus, joka tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, muutti Eurooppa-neuvoston Euroopan unionin toimielimeksi, jolla on oma puheenjohtaja. Eurooppa-neuvoston tehtävänä on ohjata EU:n politiikkaa ja määritellä sen painopisteet.

SÄÄDÖS

Eurooppa-neuvoston päätös 2009/882/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 315, 2.12.2009, s. 51)

Viimeisin päivitys: 15.02.2016

Top