Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin tuomioistuin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroopan unionin tuomioistuin

JOHDANTO

Lissabonin sopimuksella pyritään parantamaan Euroopan unionin (EU) tuomioistuinjärjestelmän toimivuutta ja samalla mukauttamaan sitä unionin oikeuden kehitykseen. EU:n tuomioistuinta uudistetaan näin ollen sisäisillä muutoksilla, jotka koskevat sen rakennetta ja lainkäyttöelinten nimiä. Lissabonin sopimuksella lisätään myös tuomioistuimen harjoittamaa oikeudellista valvontaa myöntämällä sille uusia valtuuksia ja laajentamalla sen valvonta koskemaan EU:n muita elimiä.

LAINKÄYTTÖELIMET

Lissabonin sopimuksella muutetaan myös EU:n lainkäyttöelinten nimiä. Tästä lähin EU:n tuomioistuimella tarkoitetaan EU:n koko tuomioistuinjärjestelmää, jonka muodostavat

  • unionin tuomioistuin
  • unionin yleinen tuomioistuin (aiemmin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin)
  • erityistuomioistuimet (aiemmin lainkäyttölautakunnat).

Nimenmuutoksilla pyritään selkeyttämään EU:n tuomioistuinjärjestelmää, eivätkä ne vaikuta millään tavoin kyseessä olevien lainkäyttöelinten oikeuksiin.

Lissabonin sopimuksella lisätään myös EU:n tuomioistuinjärjestelmän joustavuutta. Tuomioistuimen perussäännön muuttamiseen ja uusien erityistuomioistuinten perustamiseen sovelletaan siten tavallista lainsäätämisjärjestystä, eikä neuvosto enää päätä niistä yksimielisesti.

Tuomarien ja julkisasiamiesten valintamenettelyyn on tehty huomattavia muutoksia. Lissabonin sopimuksella perustetaan heidän valinnastaan vastaava neuvoa‑antava komitea. Julkisasiamiesten määrää lisätään nykyisestä kahdeksasta 11:een.

TUOMIOISTUINVALVONTA

Lissabonin sopimuksella tuomioistuimen oikeudellinen valvonta ulotetaan koskemaan Eurooppa-neuvoston säädöksiä. Lisäksi sillä yhdenmukaistetaan säännöksiä, jotka koskevat EU:n virastojen ja elinten säädöksiä. Näistä säädöksistä voidaan tästä lähin nostaa kanne EU:n tuomioistuimessa.

Lissabonin sopimuksella uudistetaan myös kantajien mahdollisuutta muutoksenhakuun. Kansalliset kansanedustuslaitokset ja alueiden komitea voivat siten vaatia toissijaisuusperiaatteen vastaisina pitämiensä säädösten kumoamista. Turvatakseen omat oikeutensa alueiden komitea voi lisäksi saattaa asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Lissabonin sopimuksessa tehdään yksityisten nostamia kanteita koskeva vähäinen muutos. Yksityishenkilöillä on tästä lähin mahdollisuus nostaa kanne sellaisesta sääntelytoimesta, joka ei edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä. Sen sijaan kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset, joiden mukaan kanteen kohteena olevan säädöksen on koskettava yksityishenkilöä suoraan ja erikseen, pysyvät ennallaan.

Lissabonin sopimuksella yksinkertaistetaan lisäksi tuomion täytäntöönpanon laiminlyöntiin liittyvää seuraamusmenettelyä. Komissio voi tästä lähin saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi vaadittuaan ensin jäsenvaltiota panemaan tuomion täytäntöön. Näin ollen välivaihe, jossa komission oli annettava perusteltu lausunto, jää pois.

Lissabonin sopimuksella yksinkertaistetaan myös jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä jäsenvaltion laiminlyötyä kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä ilmoittamisen. Tällöin komissio voi samalla kertaa nostaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen ja määrätä sakkorangaistuksen aiemmin edellytettyjen kahden erillisen menettelyn sijasta.

TOIMIVALLAN ALAT

Tuomioistuimen oikeudellinen valvonta ulotetaan koskemaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Säädöksistä, jotka koskevat viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita sekä muita henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä politiikanaloja, voidaan vastedes nostaa kanteita, mikä edistää merkittävällä tavalla Euroopan yhdentymistä. Lissabonin sopimuksessa määrätään kuitenkin uutta tuomioistuinvalvontaa koskevista rajoituksista. Unionin tuomioistuin ei voi ratkaista asioita, jotka koskevat jäsenvaltioiden poliisitoimintaa tai velvollisuuksia, joita jäsenvaltioilla on yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi ja sisäisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan periaatteena on edelleen alan jättäminen unionin tuomioistuimen toimivallan ulkopuolelle. Lissabonin sopimukseen sisältyy kuitenkin kaksi poikkeusta, joissa asia voidaan saattaa unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi:

  • kanteet unionin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä vastaan (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 275 artikla)
  • kansainväliset sopimukset; jos tuomioistuimen lausunto on kielteinen, kyseessä olevan sopimuksen voimaantulo edellyttää sopimuksen muuttamista tai perussopimusten tarkistamista (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artikla).

YHTEENVETOTAULUKKO

Artiklat

Aihe

Euroopan unionista tehty sopimus

19

Unionin tuomioistuimen tehtävät ja kokoonpano

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus

251281

Unionin tuomioistuimen toimintaperiaatteet ja valtuudet

Viimeisin päivitys 22.01.2010

Top