Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan komissio

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan komissio

TIIVISTELMÄ

JOHDANTO

Lissabonin sopimuksessa on vahvistettu komission perustehtävät, jotka koskevat sen aloiteoikeutta sekä täytäntöönpanoon, valvontaan ja edustukseen liittyviä tehtäviä. Monet siinä tehdyistä muutoksista koskevat erityisesti komission kokoonpanoa. Aiempien uudistussopimusten tapaan komission puheenjohtajan asemaa ja toimivaltaa vahvistetaan. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viran perustaminen on yksi tärkeimmistä uudistuksista. Lisäksi Lissabonin sopimuksessa on pyritty vähentämään komissaarien määrää, mutta Eurooppa-neuvosto ei ole ilmaissut halua määräyksen toimeenpanoon.

KOKOONPANO

Ensimmäisessä Lissabonin sopimuksen mukaisesti vuonna 2009 nimitetyssä komissiossa on yksi komission jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Lissabonin sopimuksessa määritellyn periaatteen mukaan vuodesta 2014 alkaen komission jäsenten määrän tulisi olla kolmanneksen pienempi kuin EU:n jäsenvaltioiden määrän ja jäsenet tulisi valita tasaisen vuorottenlun järjestelmää noudattaen.

Sopimuksessa ilmoitetun poikkeusluvan perusteella Eurooppa-neuvosto kuitenkin toukokuussa 2013 päätti yksimielisesti säilyttää jäsenvaltioiden lukumäärää vastaavan kommissaarimäärän (puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja mukaan lukien). Neuvosto tarkastelee uudelleen tätä päätöstä ottaakseen huomioon sen vaikutukset komission toimintaan viimeistään ennen sitä, kun 1 päivänä marraskuuta 2014 toimintansa aloittavaa komissiota seuraava komissio nimitetään.

Lissabonin sopimuksella perustetaan komissioon myös uusi virka: unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Hänen tehtävänään on johtaa unionin ulkopolitiikkaa. Hän toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana, huolehtii Euroopan ulkosuhdehallinnosta ja on samalla yksi komission varapuheenjohtajista. Eurooppa-neuvosto nimittää hänet määräenemmistöllä yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa. Euroopan parlamentti äänestää samanaikaisesti sekä hänen että komission puheenjohtajan ja muiden komission jäsenten hyväksymisestä.

PUHEENJOHTAJAN ASEMA

Amsterdamin ja Nizzan sopimukset kasvattivat komission puheenjohtajan valtuuksia huomattavasti. Hänen täytyy määritellä komission jäsenten kollegion poliittiset suuntaviivat ja myös päättää komission sisäisestä organisaatiosta. Puheenjohtaja siis päättää komission jäsenten tehtäväjaosta, ja hän voi muuttaa vastuualueita toimikauden aikana. Hän nimittää komission varapuheenjohtajat komission jäsenten keskuudesta lukuun ottamatta unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan hän voi myös määrätä komission jäsenen eroamaan tehtävästään ilman kollegion hyväksyntää.

VALINTAMENETTELY

Eurooppa-neuvosto antaa ehdotuksen komission puheenjohtajaehdokkaasta määräenemmistöllä ja Euroopan parlamentti hyväksyy ehdokkaan. Lissabonin sopimuksessa tehdyillä uudistuksilla luodaan suora yhteys Euroopan parlamentin vaalien tuloksen ja komission puheenjohtajaehdokkaan valinnan välille. Tästä lähin Eurooppa-neuvoston on otettava huomioon parlamentin vaalien tulokset nimetessään henkilön, jonka se aikoo valita komission puheenjohtajaksi. Tämä muutos lisää parlamentin painoarvoa puheenjohtajan valinnassa. Tätä varten ja vuoden 2014 Euroopan vaalien yhteydessä komissio on suositellut, että Euroopan poliittiset puolueet nimittävät puheenjohtajaehdokkaansa lisätäkseen siten vaalien poliittista merkitystä.

Neuvosto hyväksyy sen jälkeen yhteisymmärryksessä valitun puheenjohtajan kanssa luettelon muista henkilöistä, jotka neuvosto aikoo nimittää komission jäseniksi, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa lukuun ottamatta. Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja riippumattomuutensa perusteella. Lissabonin sopimuksessa uudeksi valintaperusteeksi lisätään Euroopan asiaan sitoutuminen. Koko kollegion hyväksynnästä äänestää Euroopan parlamentti.

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Sopimus

Artiklat

Aihe

SEU-sopimus

17

Komission tehtävä ja kokoonpano; komission puheenjohtajan nimittäminen ja valtuudet

SEU-sopimus

18

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittäminen ja valtuudet

SEUT-sopimus

244250

Komission työskentelytavat

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 22 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan komission jäsenten lukumäärästä [ 2013/272/EU - Euroopan unionin virallinen lehti L 165, 18.10.2013].

Viimeisin päivitys 09.04.2014

Top