Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitaarinen elintarvikeapu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humanitaarinen elintarvikeapu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan komission tiedonanto (KOM(2010) 126 lopull.) – Humanitaarinen elintarvikeapu

TIEDONANNON TARKOITUS

Euroopan komission tiedonannossa määritellään strategiset puitteet EU:n tarjoamalle elintarvikeavulle humanitaarisen kriisin* yhteydessä.

Se esitetään yhdessä toisen komission tiedonannon kanssa, joka koskee kehitysmaiden elintarviketurvaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

PÄÄTAVOITTEET

EU:n humanitaarisella elintarvikeavulla* pyritään varmistamaan ravinnon riittävyys, turvallisuus ja ravitsevuus ennen humanitaarista kriisiä, sen aikana ja sen jälkeen kuolleisuuden, akuutin aliravitsemuksen tai vahingollisten selviytymiskeinojen estämiseksi (esim. kun heikoimmassa asemassa olevat myyvät omaisuutensa tai velkaantuvat).

Erityistavoitteet ovat:

 • 1.

  varmistaa turvallisten ja ravinteikkaiden elintarvikkeiden riittävä saatavuus ja saantimahdollisuudet sellaisen väestön keskuudessa, joka parhaillaan kärsii humanitaarisesta kriisistä

 • 2.

  turvata toimentulo ja auttaa parantamaan heikoimmassa asemassa olevien ryhmien sietokykyä tulevien kriisien vaikutuksia vastaan ja

 • 3.

  vahvistaa kansainvälisten humanitaarisen avun järjestelmien valmiuksia toimittaa elintarvikeapua.

Toimia ovat muun muassa

 • elintarvikeavun antaminen käteisen, ruokakuponkien, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden sekä palvelujen, taitojen ja tietojen muodossa
 • täydentävät toimet, kuten polttoaineen ja veden saannista sekä hygieniasta huolehtiminen
 • perustoimeentulon palauttaminen, esimerkiksi mahdollistamalla viljelijöiden siementen saanti
 • avustaminen aliravitsemuksen ehkäisemisessä ja hoitamisessa ja
 • valmiuksien vahvistaminen tehostetuilla ja innovatiivisilla lähestymistavoilla, välineillä ja koulutuksella.

Sopivimman (esim. kassaperusteisen vai luontoismuotoisen) toiminta- ja toimitusvälineen valinta on tehtävä tapauskohtaisesti, ja valinta on tarkistettava säännöllisesti.

PERIAATTEET

Humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen mukaisesti humanitaaristenelintarvikeaputoimilta edellytetään seuraavaa:

 • niiden on noudatettava humanitaarisia perusperiaatteita, jotka ovat
  • humaanisuus
  • tasapuolisuus
  • puolueettomuus
  • riippumattomuus.
 • niiden on oltava tarve- ja tulosperusteisia, joustavia, tehokkaita, eivätkä ne saa aiheuttaa haittaa
 • ne on koordinoitava muiden avunantajien ja elintarvikeaputoimien kanssa, jotta
  • varmistetaan hätä- ja kehitystarpeiden optimaalinen täyttyminen ja
  • maksimoidaan mahdollisuudet kestävälle vaikutukselle sekä elintarvikekriisien uhrien omavaraisuudelle.

Avustustoimet

EU:n humanitaarista elintarvikeapua annetaan yleensä silloin, kun

 • riittämättömän ravinnonsaannin vuoksi on saavutettu tai ylitetty hätätilanteeksi luokiteltava kuolleisuuden tai akuutin aliravitsemuksen aste tai tämän uskotaan tapahtuvan ennusteiden perusteella
 • toimeentulo on vaarantunut tai äärimmäiset selviytymisstrategiat (kuten tuotantohyödykkeiden myyminen, muuttoliike, vaaralliset henkiinjäämiskäytänteet) aiheuttavat vakavan uhan ihmishengille tai suurta kärsimystä.

Elintarvikeapua voidaan kuitenkin antaa heti kriisin alkaessa eikä vasta hätätilanteen yltyessä äärimmäiseksi.

Yleensä humanitaarista elintarvikeapua ei anneta kroonisesti puutteellisen elintarviketurvan* ratkaisemiseksi, paitsi kun

 • tilanteesta aiheutuu välittömästi merkittävä ja vakava humanitaarinen vaara
 • muut toimijat eivät pysty toimimaan
 • toimilla voidaan olettaa olevan myönteisiä vaikutuksia lyhyen ajan sisällä.

Turvallinen, riittävä ja paikallinen ravinto

Ihmisten olisi saatava turvallisia ja tasapainoisia elintarvikkeita, joiden määrä ja laatu on riittävä. Mahdollisuuksien mukaan ehdotetun ravinnon olisi oltava paikallisten ravintotottumusten ja avunsaajien mieltymysten mukaista.

TAUSTAA

Noin 795 miljoonaa henkilöä maailmassa – tai yksi yhdeksästä – kärsii nälkää YK:n viimeisimmän nälkäraportin (The State of Food Insecurity in the World 2015) mukaan. Sellaisten Afrikan maiden määrä, joita koettelee elintarvikekriisi, on kaksinkertaistunut 12 maasta vuonna 1990 aina 24 maahan vuonna 2015. Vuonna 2014 komissio yksin antoi 349 miljoonaa euroa humanitaarista tukea elintarvikeapuun.

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Humanitaarinen kriisi: tapahtuma, joka muodostaa kriittisen uhan ihmisten terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Humanitaarinen kriisi voi olla seurausta luonnonkatastrofeista tai ihmisten aiheuttamista katastrofeista, se voi alkaa hitaasti tai nopeasti ja olla lyhyt- tai pitkäkestoinen.

Humanitaarinen elintarvikeapu: elintarvikeapu, jota annetaan humanitaaristen kriisien uhreille.

Kroonisesti puutteellinen elintarviketurva: pysyvä kyvyttömyys saada riittävästi ravintoa joko jatkuvasti tai ajoittaisesti ja kausiluontoisesti.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Humanitaarinen elintarvikeapu (KOM(2010) 126 lopull., 31.3.2010).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Komission tiedonantoon neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Humanitaarinen elintarvikeapu (KOM(2010) 374 lopull., 31.3.2010).

Viimeisin päivitys: 18.07.2016

Top