Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maataloustulot ja -toimet - EU-tilastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maataloustulot ja -toimet - EU-tilastot

Maatalouden kirjanpidon tietoverkon (FADN) avulla Euroopan komissio voi kerätä tietoja maatilojen tuloista ja taloudellisesta toiminnasta Euroopan unionissa (EU) voidakseen tehdä harkittuja päätöksiä yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1217/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten

TIIVISTELMÄ

Jotta muiden toimielinten ja yleisön olisi helppoa ja vaivatonta tutustua vuosittaisiin FADN:ään perustuviin analyyttisiin kertomuksiin, tiettyjä aloja koskevat kertomukset julkaistaan erityisellä verkkosivustolla.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella asetetaan vertailukelpoisten maatalouden kirjanpitotietojen keruuta koskevat säännöt koko EU:n alueelle. Näitä tietoja käytetään maatilojen vuotuisten tulojen määrittämiseen sekä niiden taloudellisen toiminnan tutkimiseen. Tiedot kerätään vuosittain yli 80 000 maatilan muodostamalta otokselta.

Kirjanpitotietojen keruuprosessi

EU-maat vastaavat oman alueensa seurannasta, ja kunkin maan on nimitettävä yhdyselin, joka organisoi tietojen keruun eri lähteistä (kuten maatiloilta ja kirjanpitotoimistoista) ja toimittaa tiedot sähköisesti eteenpäin komissiolle.

Kansallinen komitea on vastuussa kirjanpitotilojen (eli seurantaan osallistuvien maatilojen) valinnasta. EU-maissa, joissa on useita piirejä, kansallinen komitea voi turvautua alueellisten komiteoiden apuun.

Maatilailmoitus

Jokainen seurattu tila täyttää maatilailmoituksen, joka on eräänlainen kyselylomake. Kerättävät ja Euroopan komissiolle toimitettavat tiedot ovat samoja kaikissa EU-maissa riippumatta näiden kirjanpitokäytännöistä ja siitä, miten nämä järjestävät tietojen keruun.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksella (EU) N:o 1318/2013 muutetaan neuvoston asetusta (EY) N:o 1217/2009 (FADN-perussäädös) ja otetaan käyttöön tiettyjä muutoksia FADN-sääntöihin.

Siinä annetaan Euroopan komissiolle toimivalta hyväksyä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Nämä delegoidut valtuudet liittyvät muun muassa

  • FADN-piirien luettelon laatimiseen (jotkut EU-maat muodostavat yhden piirin, kun taas jotkut, erityisesti isommat, on jaettu pienempiin alueellisiin yksiköihin, kuten alueisiin tai maakuntiin),
  • otokseen kuuluvien kirjanpitotilojen taloudellisen koon vahvistamiseen ja kirjanpitotilojen valintasuunnitelmaan,
  • EU:n maatilaluokitukseen,
  • kerättävien kirjanpitotietojen pääryhmiin ja yleisiin tietojen keruuta koskeviin sääntöihin.

Näin ollen komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1198/2014 asetetaan säännöt, jotka täydentävät joitakin asetuksen (EY) N:o 1217/2009 elementtejä (esim. maatilaluokkien vastaavuus tai kerättävien kirjanpitotietojen pääryhmien luettelo).

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/220 taas asetetaan säännöt neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 soveltamiselle. Niihin sisältyy yksityiskohtainen kuvaus jokaisella maatilailmoituksella kerättävistä kirjanpitotiedoista sekä kussakin maassa sovellettavista taloudellisen kokoluokan kynnyksistä.

Asetuksen (EY) N:o 1217/2009 mukaisesti tietoja koskevat tiukat luottamuksellisuussäännöt, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan yhteisen maatalouspolitiikan tarpeisiin. Viranomaiset eivät voi esimerkiksi käyttää niitä verotuksellisiin tarkoituksiin tai vaatimustenmukaisuuden valvontaan.

Lopuksi asetuksessa määrätään, että komissiota avustaa maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevä komitea, joka koostuu kaikkien EU-maiden edustajista.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus (EY) N:o 1217/2009 tuli voimaan tammikuussa 2010, kun taas asetuksella (EU) N:o 1318/2013 tehtyä muutosta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

Lisätietoa on saatavana Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1217/2009

4.1.2010

-

EUVL L 328, 15.12.2009, s. 27-38

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1318/2013

20.12.2013

-

EUVL L 340, 17.12.2013, s. 1-6

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1198/2014 annettu 1 päivänä elokuuta 2014, verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 täydentämisestä (EUVL L 321, 7.11.2014, s. 2-6)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/220, annettu 3 päivänä helmikuuta 2015, verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 soveltamissäännöistä (EUVL L 46, 19.2.2015, s. 1-106)

Viimeisin päivitys: 02.09.2015

Top